Posted: 02 Jun. 2021 3 min. read

Klagevedtak om skattemessig behandling av refundert tidligere etterberegnet mva

Deloitte Advokatfirma

19. april (nylig publisert) fattet Skatteklagenemnda (stor avdeling) vedtak i sak (01 NS 30/2021) benevnt Skattemessig behandling av skattekontorets vedtak om at tidligere etterberegnet merverdiavgift skal tilbakebetales til den skattepliktige.

Den skattepliktige var innehaver av et enkeltpersonforetak som ble etterberegnet utgående merverdiavgift for 2005-2007. De etterberegnede beløpene ble av skattekontoret ansett å være fradragsberettiget i vedtaksåret (2011). Den skattepliktige påklaget og fikk i 2012 medhold av skatteklagenemnda at kostnadene var fradragsberettiget i inntektsårene 2005-2007. I et endringsvedtak i 2015 reduserte skattekontoret den etterberegnede merverdiavgiften med litt over 1 mill. kroner. Den refunderte mva.-en ble av skattekontoret ansett å være skattepliktig inntekt i 2015 (bakgrunnen for klagesaken).

Det viktigste fra vedtaket

Det sentrale spørsmålet i saken var når den refunderte mva.-en skulle tidfestes for skatteformål. Dette er nærmere regulert i skatteloven § 14-2 som lar det avgjørende være når det foreligger en ubetinget rett/forpliktelse. Det normalt ett riktig tidfestingstidspunkt og kreves ikke et fradrag da vil fradragsretten kunne bortfalle. Dersom en inntekt ikke oppgis på riktig tidspunkt kan tilleggsskatt være aktuelt. Når det gjelder mva må en ta stilling til om det er året omsetningen opptjenes eller det året hvor skattefastsettelsen skjer, som må være avgjørende for tidfestingen. De prinsippene som gjelder for mva må også gjelde for inntektsfradrag for utenlandsk skatt, jf. skatteloven 6-15. Det opprinnelige klagevedtaket (om fradrag) la til grunn at det avgjørende for tidfestingen var når omsetningen var opptjent. Skatte-ABC og teori (Hauge) legger til grunn at dette også er hovedregelen ved inntektsføring av mva.

I teorien og i Skatte-ABC blir det imidlertid åpnet for at inntekten også kan tidfestes i vedtaksåret (typisk når endringsadgangen er utløpt). I Skatte-ABC-en er det lagt inn en begrensning om at dette ikke må medføre en økt skattebelastning for den skattepliktige. Sekretariatet, med tilslutning fra skatteklagenemnda, la denne forståelsen til grunn slik at skattekontorets vedtak ble stående. Det ble også vist til rettspraksis om fradrag for tap hvor etterfølgende faktiske forhold gjorde at tapet falt bort (med den følge at tapet ble reversert med en inntektsføring som skattlagt i reverseringsåret).

Den nevnte rettspraksis gjelder samme mekanisme som klagevedtaket la til grunn, men det er en vesentlig forskjell. I nevnte rettspraksis var fradraget riktig (i tråd med skattereglene) basert på de faktiske forhold på fradragstidspunktet, men etterfølgende faktiske forhold gjorde at tapet måtte reverseres i tråd med skattereglene på reverseringstidspunktet. Hadde opprinnelige fradrag i vært i strid med skattereglene, måtte opprinnelig ligning ha blitt endret. I denne saken var det en endret forståelse av mva.-reglene som resulterte i tilbakebetaling av mva. basert på de faktiske forhold i 2005-2007. Dersom det avgjørende for den skatterettslige fradragsretten/plikten til å inntektsføre var omsetningen, er det vanskelig å se hvorfor det senere endringsvedtaket skulle kunne utsette tidfestingen av inntekten (når endringsadgangen for 2005-2007 var utløpt). Trøsten får være at den noe uprinsipielle regelen med to mulige tidfestingstidspunkter (omsetningstidspunktet og vedtakstidspunktet) bør være symmetrisk (fradrag og inntektsføring), slik at den i noen saker vil være til gunst mens i andre saker vil være til ugunst for den skattepliktige. 

Kilde: Skatteetaten

     

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk