Posted: 22 Oct. 2021 3 min. read

Lagmannsrettsdom om bl.a. fradragsrett for tap på regressfordring

Deloitte Advokatfirma

Den 3. juni avsa Agder lagmannsrett dom i saken (LA-2020-185866) A mot Staten v/ Skatteetaten, en sak skattemyndighetene vant.

Saken gjaldt den skattepliktiges angrep på gevinstberegning ved realisasjon av aksjer i anledning et kausjonsoppgjør (A var kausjonist). Det var også et spørsmål om hvordan tap på regressfordringen som oppstod skulle behandles.

Det viktigste fra dommen
  • Den skattepliktige argumenterte at han ikke mottok noe vederlag, da aksjene han eide ble overført for å dekke en kausjonsforpliktelse han hadde påtatt seg. Lagmannsretten var ikke enig, og kom til at opphøret av betalingsforpliktelsen (kausjonsansvaret) utgjorde vederlaget i transaksjonen. Da den skattepliktige ikke hadde angrepet den konkrete gevinstberegningen, stod gevinstbeskatningen seg.
  • Regressfordringen som den skattepliktige mottok var lite verdt, som også var grunnen til kausjonsansvaret ble aktualisert. Lagmannsretten vurderte først om den skatterettslige bevisavskjæringsregelen var anvendelig. Tingretten hadde avgjort tapsfradragsspørsmålet på dette grunnlaget. Lagmannsretten var enig med tingretten i at tapet på fordringen var et nytt faktisk grunnlag og at bevisavskjæringsregelen i prinsippet var anvendelig.
  • Lagmannsretten valgte likevel å vurdere det rettslige spørsmålet. Fradragsrett for tap på fordringer [som ikke er mengdegjeldsbrev] utenfor virksomhet er regulert i skatteloven § 9-3 første ledd bokstav c sammenholdt § 9-4. Etter bestemmelsen er det krav om at fordringen «tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller inngått i et gevinst/tapsoppgjør med skatterettslig virkning for fordringshaveren» for at fradrag for tap på fordringen skal innrømmes. Selv om regressfordringen var like stor som betalingsforpliktelsen som fulgte av kausjonsansvaret, hadde regressfordringen ikke inngått i et skattepliktig gevinstoppgjør. Regressfordringen hadde en annen motpart enn kravshaver som gjorde kausjonsansvaret gjeldende (to forskjellige pengekrav). Fradragsrett for tap ble derfor nektet.

 

Kilder: LA-2020-185866 - UTV-2021-783 - Lovdata Pro (krever abonnement)

 

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk