Posted: 25 Oct. 2021 3 min. read

Nærmere om forslaget om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten

Deloitte Advokatfirma

Den 7. oktober sendte Finansdepartementet ut forslag om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten på høring. Høringsfristen er 7. januar 2022.

Det viktigste fra høringsnotatet
  • Under dagens regler settes formuesverdien for nyoppførte fritidsboliger gjerne til 30 % av eiendommens omsetningsverdi eller kostpris. Etter det skjer det ingen automatisk justering av verdi. I ujevne mellomrom har verdiene blitt øket noe gjennom takseringsreglene [sist i 2014 og da med 10 %]. Konsekvensen er formuesverdien ofte er lavere enn omsetningsverdien, noe som gjerne gjør at eldre fritidsboliger verdsettes mer gunstig enn nye fritidsboliger. For å få en likere verdsettelse foreslår Finansdepartementet å innføre et verdsettelsessystem basert på maskinlæring. Ved hjelp av faktiske priser og informasjon av flere faktiske variabler (f.eks. antall fritidsboliger innenfor 1 km, høydemeter, tomtestørrelse, byggeår, avstand til vei, nærhet til alpinanlegg mv.) skal dataprogrammet kunne beregne en mer nøyaktig omsetningsverdi som skal brukes for formuesskatteformål.
  • Dataprogrammet skal ikke være enerådende. Som i dag, vil det være mulig å få nedjustert verdien dersom virkelig verdi er lavere enn den beregnede formuesverdien. For å få nedsatt verdien må den skattepliktige legge frem takst, verdivurdering eller annen dokumentasjon på eiendommens eller en tilnærmet lik eiendoms observerbare verdi [f.eks. en lik fritidsbolig som nylig har blitt solgt]. Denne dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra 1. juli i inntektsåret formuesverdien knyttet seg til.
  • I forslaget legges det opp til at fritidsboliger skal verdsettes til 25 % av [beregnet] omsetningsverdi. Det legges også opp til at beregnet omsetningsverdi, og ikke [den gjennomgående lavere] formuesverdien som i dag, skal brukes ved fordeling av gjeld som kan bli avkortet dersom en eier driftsmidler, sekundærbolig eller næringseiendom, se skatteloven § 4-19. Dette vil føre til at mer av gjelden for flere, vil komme til fradrag ved fastsettelsen av netto formue. For at forslaget skal bli omtrent provenynøytralt, kan det skje en justering av bunnfradraget i formuesskatten. Det blir imidlertid interessant å se om den nye regjerningen vil sette merke på disse reglene, f.eks. ved å heve prosentsatsen fra 25 % av beregnet omsetningsverdi til noe høyere, kombinert med en økning av bunnfradraget. Høringsnotatet inneholder mest opplysninger om hva som vil skje og ingen forslag til nye lov- eller forskriftsbestemmelser. Det er derfor litt uklart hva Finansdepartementet ønsker høringsinnspill på [foruten at en er enig eller uenig i en mer nøyaktig fastsettelse av formuesverdien].

Kilder:

Høringsnotatet (pdf)

Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger - regjeringen.no

 

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk