Posted: 15 Feb. 2021 4 min. read

Norske arbeidsgivere med ansatte som jobber fra hjemmekontor i Sverige

Deloitte Advokatfirma

Mange norske selskaper har svenske ansatte som i normale tider pendler til arbeidsstedet i Norge, som har bolig og familie i Sverige. Med covid-19 og hjemmekontor har de fleste arbeidsgivere både tillatt, og hatt instruks om hjemmekontor for de aller fleste ansatte. I tillegg gjør karanteneregler og norske innreiserestriksjoner at mange må arbeide fra hjemmekontor i Sverige i lengere tid. Dette skaper forpliktelser i Sverige for norsk arbeidsgiver, Sverige har ikke innført de samme unntakene fra arbeidsgivers registreringsforpliktelser, rapportering og plikt til å trekke skatt for ansatte som arbeider fysisk i Sverige.

Selv om samfunnet nå i lengere tid har levd i unntakstilstand har norske virksomheter har i stor grad holdt hjulene i gang med ansatte på hjemmekontor. Selv etter at covid-19-pandemien ebber ut på sikt, vil nok hjemmekontor bli vanligere i de fleste bedrifter der dette er mulig.

Mange norske selskaper har svenske ansatte som i disse tider også er henvist til å arbeide på hjemmekontor. I mange tilfeller har disse ansatte familie og hoved-bolig i Sverige, slik at det er naturlig at de fortsetter å arbeide fra hjemmekontor i Sverige i den perioden det ikke er mulig å reise til Norge og heller ikke noe poeng når man likevel blir henvist til hjemmekontor. Det kan i tillegg være norske selskaper som ønsker å rekruttere svenske ansatte, men er innforstått med at de ikke får møtt fysisk på norsk arbeidsplass før situasjonen gjør det mulig.

Det å la svenske ansatte arbeide fra hjemmekontor i Sverige er imidlertid ikke uten komplikasjoner og forpliktelser. Skatt og rapporteringsregler er normalt ikke tilpasset den situasjonen vi er inne i, noe norske myndigheter har tatt høyde for med omfattende unntaksregler for den omvendte situasjonen. Mens svenske arbeidsgivere med norske ansatte på hjemmekontor i Norge har fått fritak fra rapporteringsforpliktelser, skattetrekk, registreringsplikter og skatteplikt har ikke svenske myndigheter innført tilsvarende unntak.

Sverige har i lengere tid planlagt nye og strengere rapporteringsregler for utenlandske arbeidsgivere, med iverksettelse fra 1. januar 2021. Man kan si at dette er litt dårlig timing med tanke på opprettholdelse av sysselsettingen i en krevende situasjon både for selskaper og ansatte.

Det er selvfølgelig ikke kun på grunn av omtanke for utenlandske arbeidsgivere norske myndigheter har innført omfattende fritaksregler. Et godt argument for disse reglene er å begrense antallet permitterte norske ansatte som vender hjem fra utenlandsopphold.

Når må norsk arbeidsgiver foreta seg noe i Sverige?

Dersom en norsk arbeidsgiver har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Sverige oppstår flere forpliktelser overfor svenske skattemyndigheter. Det er ikke noen nedre grense for når man ikke trenger å gjøre noe, de svenske reglene gjelder i prinsippet fra første dag. Det har heller ikke betydning om en svensk ansatt arbeider på hjemmekontor fordi det er umulig å reise til Norge eller man synes det er praktisk når kontoret i Norge uansett er stengt.

Hvilke forpliktelser oppstår?

Registrering: Norsk arbeidsgiver har plikt til å registrere seg hos Skatteverket for å gjøre det mulig å trekke skatt av lønnsinntekt.

Rapportering av ansattes lønn og skattetrekk rapporteres månedlig til Skatteverket

Det skal som hovedregel trekkes 30% skatt av lønn og arbeidsgiver skal overføre dette skattetrekket til Skatteverket med betalingsinstruksjoner mottatt.

Det er også en årlig rapporteringsplikt for arbeidsgiver hvor det må redegjøres for i Sverige. Hvordan denne rapporteringsplikten vil se ut er ikke avklart per i dag. OECD har gitt anbefaling om at ansatte som arbeider på hjemmekontor ikke bør føre til at arbeidsgiver får fastdriftssted på grunn av dette, men det kan være plikt til å redegjøre for dette og levere en form for skattemelding med 0 i inntekt med en forklaring på aktiviteten.

Arbeidsgiveravgift og trygdemedlemskap

Midlertidig arbeid på hjemmekontor i Sverige når intensjonen er at arbeidet skal utføres i Norge skal ikke føre til endringer vedrørende arbeidsgiveravgift. Ved arbeid for en norsk arbeidsgiver i Norge er normalen at den ansatte skal være medlem i norsk trygd. Det finnes unntak fra dette for eksempel der den ansatte normalt arbeider i Sverige mer enn 25% over tid. I slike tilfeller opprettholder en svensk arbeidstaker medlemskap i svensk trygd.

Selv om arbeid fra hjemmekontor i Sverige i seg selv ikke fører til at det skal betales svensk arbeidsgiveravgift og ikke norsk, vil det kunne være behov for dokumentasjon på hvor den ansatte er medlem. Svenske skattemyndigheter vil kunne kreve dokumentasjon på medlemskap i norsk trygd for svenske ansatte.

Skatteforhold for ansatte

Skatteforhold for ansatte blir mer komplisert enn ellers for denne gruppen ansatte. Normalt ville Norge skattlagt hele inntekten når alt arbeid var utført i Norge. Med hjemmekontor i hjemlandet, vil dette fort endres til skatt i Sverige på svenske arbeidsdager. I en norsk skattemelding må inntekten justeres av den ansatte slik inntekten ikke skattlegges også i Norge. Det er mange varianter av skattesituasjoner for denne gruppen der både interne norske og svenske regler i tillegg til skatteavtalen vil ha betydning.

Det kan være verdt å merke seg at den forenklede norske skatteordningen med kildeskattekort og fast trekkprosent på 25% som regel ikke kan benyttes for disse ansatte i 2020 og 2021.

Hva bør arbeidsgivere gjøre?

Selv om arbeidsgiver ikke helt har oversikt over hvor de ansatte jobber fra oppstår forpliktelsene om arbeidet utføres i Sverige. Forpliktelsene oppstår uavhengig av om arbeidsgiver har «tillatt» at arbeidet fysisk utføres fra Sverige og uavhengig av om det er stengte grenser, karanteneregler eller annet som er årsaken.

Arbeidsgivere bør gjennomgå sine ansatte og få oversikt over omfanget av ansatte som arbeider i Sverige og andre land. Vi har fokusert på Sverige i denne artikkelen fordi svenske forpliktelser oppstår raskt, men nye regler fra 2021 uten at det er gitt spesielle unntak per februar 2021. Det er imidlertid klart at det også kan oppstå forpliktelser i andre land som ikke har innført spesielle unntak tilsvarende Norge.

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet til global mobilitet, aksjebaserte incentivordninger, lønnsbeskatning og trygd, samt arbeidsgiverforpliktelser knyttet til rapportering, skatt og avgift.

Nikolai Nitschke Smith

Nikolai Nitschke Smith

Director | Advokatfullmektig

Nikolai er Director i Deloitte Advokatfirma innenfor Global Employer Services. Han bistår privatpersoner med skatteforhold, spesielt knyttet til utenlandsforhold, formue og kapitalinntekter.  I tillegg bistår han norske og utenlandske selskaper og deres ansatte med blant annet skatteforhold for ansatte og arbeidsgivers forpliktelser i Norge og utlandet.