Posted: 03 Jan. 2021 3 min. read

Ny digital mva-melding i 2022

Deloitte Advokatfirma

Den nye mva-meldingen skal basere seg på SAF-T kodene. Her forklarer vi hva dette betyr og hvordan dette vil påvirke deg.

Innføres fra 2022

Den nye mva-meldingen er en del av skatteetatens moderniseringsarbeid på mva-området. Det er den siste tiden gjennomført flere innsiktarbeid og Skatteetaten har tett kontakt med forskjellige aktører i markedet for å avdekke behov og forslag til forbedring av meldingen.

Skatteetaten er innstilt på å kjøre pilot av den nye mva-meldingen til sommeren, og har et mål om innføring fra og med første termin i 2022. For mange selskaper vil dette kunne oppfattes som en relativt kort frist til å forberede seg.

Den nye meldingen skal gjelde for både 2-månedlige terminer, kortere terminer og årsterminer. Frister for levering av den nye meldingen og innbetaling av merverdiavgift skal være de samme som i dag.

XML-format med SAF-T koder

Den nye mva-meldingen skal være på XML-format og bygger på SAF-T kodelisten. Dette innebærer flere poster enn dagens aggregerte mva-melding (30 vs 19). Skatteetaten har publisert dokumentasjon som beskriver XML formatet og SAF-T kodelisten. I den nye digitale MVA-meldingen skal det også rapporteres tap på krav, justering, tilbakeføring og uttaksmerverdiavgift.

Mapping av selskapets egne mva-koder til SAF-T kodelisten er en obligatorisk del av SAF-T standarden som ble lovpålagt format for eksport av regnskapsopplysninger som registreres fra og med 1. januar 2020. Dersom man allerede har lagt inn ressurser til denne mappingen er man altså allerede godt på vei.

Selv om den nye mva-meldingen bygger på SAF-T kodelisten er det en selvstendig rapportering separat fra SAF-T filen. SAF-T filen representerer imidlertid de bokførte opplysningene som er grunnlaget for mva-rapporteringen, og det er derfor essensielt å ha god kontroll på hvordan mva-meldingen og SAF-T filen henger sammen.

Rapportering via regnskapssystem

Det er lagt opp til at den nye mva-meldingen hovedsakelig skal innsendes via regnskapssystem. Over halvparten av mva-meldingene fylles i dag manuelt inn i Altinn, så en slik automatisering krever tilpasning for mange. Direkte overføring fra regnskapssystem minimerer risiko for feil inntasting og skal være en tidsbesparelse, men det begrenser også muligheten til å gjøre manuelle korreksjoner og konsolideringer før innsending. Det stiller også høyere krav til kvaliteten på regnskapsdataene.

Ny salgs- og kjøpsmelding

Det er også foreslått å innføre elektronisk rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter med samme rapporteringshyppighet som mva-meldingen. Forslaget innebærer at alle bokførte salg og kjøp på transaksjonsnivå skal rapporteres, dvs. innberetning av selger og kjøper, dato, fakturanummer, hva som er vederlaget og mva beløp. Privatpersoner skal ikke kunne identifiseres. Kontantsalg skal ikke innrapporteres.

Forslaget innebærer en utvidet opplysningsplikt i forhold til i dag, og vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast ligger til vurdering hos Finansdepartementet. Det forventes nærmere avklaringer på nyåret.

Forventer mer avklaringer

Arbeidet med den nye mva-meldingen er fortsatt på et tidlig stadium og det forventes flere avklaringer den nærmeste tiden, herunder:

  • Hvordan tap på krav, justering, tilbakeføring og uttaksmerverdiavgift skal rapporteres
  • Rapportering for selskaper som ikke bruker mva-koder, men såkalte rene kontoer
  • Rapportering for fellesregistreringer
  • Portalløsning

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Kontakt oss

Ina Renate Westby Turi

Ina Renate Westby Turi

Senior Manager | Skatterådgiver

Ina er utdannet økonom med særlig vekt på skatt, avgift og forretningsjus, og har arbeidet med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger i Deloitte Tax & Legal, Indirect Tax, siden 2011. Hun har også jobbet noen år med ekstern revisjon i stilling som senior på oppdrag for store og mellomstore bedrifter med hovedfokus innen finansielle tjenester og fast eiendom, i kombinasjon med gjennomføring av høyere revisorstudium. Ina bistår i det daglige store og mellomstore norske og internasjonale bedrifter med rådgivning innen  merverdiavgiftsmessige problemstillinger, med fokus på rapportering og bokføring, herunder SAF-T og digitalisering av skatte- og avgiftsområdet. De siste årene har Ina også bistått i større prosjekter med implementering av SAF-T, og er involvert i ERP-implementeringer (herunder som ekstern konsulent), hvor hun bringer verdi til slike prosjekter med sin faglige styrke innenfor regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun god erfaring med å holde interne og eksterne kurs samt erfaring som ekstern foreleser på BI om temaer innen merverdiavgift.

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, including Standard Audit File for Tax (SAF-T). Jon Henry provides advice to clients in relation to the Norwegian version of OECD’s Standard Audit File for Tax. This includes ad hoc technical & legal advice in relation to SAF-T, SAF-T readiness reviews, SAF-T workshops, SAF-T-systems implementation, testing of SAF-T files, taxCube implementations, etc. Jon Henry is responsible for Deloitte Norway’s SAF-T competence network.