Posted: 25 Aug. 2021 5 min. read

Ny eMVA-melding fra 2022

Deloitte Advokatfirma

1. januar 2022 lanseres en ny og modernisert, elektronisk MVA-melding («eMVA-melding»). Det blir en felles informasjonsstruktur og et felles regelsett for alle typer mva-meldinger. eMVA-meldingen er godkjent med XSD og kodelister for mva. I denne artikkelen oppsummerer vi det du trenger å vite om den nye eMVA-meldingen.

Hvem får ny MVA-melding?

Samtlige av dagens syv ulike mva-meldinger blir modernisert med en felles informasjonsstruktur og et felles regelsett:

 1. MVA-melding for alminnelig næring (RF-0002)
 2. MVA-melding for primærnæring (RF-0004)
 3. MVA-melding for omvendt avgiftsplikt (RF-0005)
 4. Merverdiavgiftskompensasjon (RF-0009)
 5. VOEC/e-handel (RF-1292)
 6. Lottfiske
 7. Havari

eMVA-meldingen for alminnelig næring og primærnæring er først ut, og lanseres allerede fra 1. januar 2022. For de som leverer terminvis (ukentlig, månedlig eller to månedlig) innebærer dette at første termin 2022 må leveres på nytt format, mens de med årsterminer leverer på det nye formatet i 2023. Planen for de resterende eMVA-meldingene legges fortløpende og kommer senere.

Ny eMVA-melding basert på SAF-T koder

eMVA-meldingen er godkjent med XSD og kodelister. Man går bort fra dagens nummererte poster og samleposter, og over til en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer som er basert på SAF-T kodene. Den avgiftspliktige skal kun rapportere på de linjene som er aktuelle for selskapet. Meldingen vil likevel være på et svært aggregert nivå, da det fortsatt skal rapporteres aggregerte beløp innenfor de ulike mva-typene og satsene.  

eMVA-meldingen må ikke forveksles med SAF-T filen som gjelder for utveksling av regnskapsdata ved bokettersyn og oppgavekontroller. SAF-T regnskapsfil og eMVA-meldingen henger likevel tett sammen ved at SAF-T filen gir et standardisert uttrekk av regnskapsopplysningene og mva-behandlingen som ligger til grunn for beløpene som er rapportert på eMVA-meldingen.

Sammenheng mellom MVA-kodene i SAF-T filen og bokføringsreglene

Det vil fortsatt være valgfrihet i bokføringen mellom bruk av egne kontoer for ulike mva-typer- og satser, bruk av mva-koder, eller kombinasjoner av rene kontoer og mva-koder. Spesifikasjonskravene i bokføringsforskriften § 3-1 om kontospesifikasjon og mva-spesifikasjon må uansett være ivaretatt, og det er disse som angir hvorvidt en mva-kode er pliktig eller frivillig å bruke. Utstrakt bruk av mva-koder vil imidlertid forenkle avstemming og rapportering, og innføringen av SAF-T har også i større grad enn tidligere tilrettelagt for slik bruk av mva-koder.

«System til system»- rapportering eller utfylling i portal

Skatteetaten oppfordrer virksomheter og rådgivere til å levere eMVA-meldingen direkte fra regnskapssystemet, og jobber tett med systemleverandører for å tilrettelegge for dette.

Skatteetaten utvikler imidlertid også en egen portal som kan brukes for utfylling og påfølgende levering av eMVA-meldingen. Skjemaet er  logisk gruppert i portalen, slik at man ikke må kunne mva-kodene/SAF-T kodene utenat for å få rapportert riktig.

Portalløsningen vil være en permanent løsning og er et alternativ til «system til system»-løsningen. Selv om man har et ERP-system som fungerer i det nye grensesnittet, kan man altså velge å innlevere manuelt i portalen. Manuell utfylling i portalen vil dermed fortsatt være en prosess for mange virksomheter som av ulike grunner ikke har mulighet til å levere en fullstendig eMVA-melding direkte fra regnskapssystemet. Dette vil blant annet kunne være særlig aktuelt for utenlandske selskaper og fellesregistrerte virksomheter.

Det vil også være mulighet for å laste opp grunnlaget for mva meldingen ved opplasting av XML fil i innlogget løsning (portalen). 

Krav til spesifikasjon av uttak, tap på krav, tilbakeføring og justering av inngående mva

I eMVA-meldingen blir det obligatorisk å bruke egne spesifikasjonslinjer for å spesifisere hvor mye av utgående og/eller inngående mva som referer seg til henholdsvis uttak, tap på krav, tilbakeføring og justering av inngående merverdiavgift. Beløpene skal oppgis aggregert per spesifikasjonstype:

 1. Uttak: Dette gjelder beregnet uttaksmerverdiavgift for uttak av varer og tjenester. Merverdiavgiftsloven §§ 3-21 og 3-22 gir regler om uttaksmerverdiavgift på varer og tjenester.
 2. Tap på krav: Dette gjelder korrigering av utgående merverdiavgift for utestående fordringer som anses endelig konstatert tapt for mva-formål. Merverdiavgiftsloven § 4-7 gir nærmere regler om når beregningsgrunnlaget kan korrigeres. Merk at tap på krav skal rapporteres som en økning i inngående merverdiavgift og denne spesifikasjonslinjen vil man derfor finne tilknyttet mva-kodene som gjelder for inngående merverdiavgift.
 3. Tilbakeføring: Dette gjelder tilbakeføring av inngående merverdiavgift i forbindelse med salg mv. av personkjøretøy etter merverdiavgiftsloven § 9-6 eller salg mv. av fast eiendom før fullføring etter merverdiavgiftsloven § 9-7.
 4. Justering: Dette gjelder justering av inngående merverdiavgift ved endret bruk mv. av kapitalvarer (driftsmidler og byggetiltak over visse terskelverdier) etter justeringsreglene i merverdiavgiftsloven kapittel 9.

Tidligere har det kun vært krav om å spesifisere uttak, tap på krav, tilbakeføring og justering i selve bokføringen. eMVA-meldingen har dermed noe større detaljgrad sammenlignet med den gamle mva-meldingen hva gjelder akkurat disse punktene.

Det er ikke publisert nye SAF-T koder for de nevnte spesifikasjonene, men løsningen er lagt opp slik at det er en egen spesifikasjonslinje innenfor SAF-T kodene som disse forholdene er aktuelle for.

Språk, merknader og vedlegg

Den nye løsningen vil støtte språkene: Engelsk, bokmål og nynorsk.

Det utvikles mulighet for å inngi merknader i fritekst, både knyttet til eMVA-meldingen som sådan og hver enkelt linje/felt i meldingen. I tillegg skal det være mulig å laste opp vedlegg. Hver melding kan leveres med inntil 50 filvedlegg på maks 25 MB per fil. Vedleggene kan være i formatene pdf, open office xml, open document, JPG eller PNG.  

Tilleggsmelding forsvinner

Hvis man gjør endringer i regnskapssystemet, som fører til at man vil korrigere eMVA-meldingen for terminer etter 1.januar 2022, sender man inn en ny komplett melding. Siste melding vil alltid være gjeldende.  Tilleggsmelding og endringsmelding vil dermed ikke lenger være aktuelt for terminer etter 1.januar 2022.

Dagens formater skal imidlertid brukes ved innsendelse av tilleggs- og endringsmeldinger (korreksjoner) som omfatter terminer frem til 1. januar 2022, selv om meldingene leveres etter nevnte dato. Nytt format skal kun brukes på terminer etter 1. januar 2022.

ID-porten

Den nye løsningen som kommer fra 1.januar 2022 (alminnelig næring og primærnæring) bruker ID-porten for pålogging, autentisering av sluttbrukeren og/eller sluttbrukersystemet (dvs minID, Bank ID mv.). Dagens Altinn-innlogging med brukernavn og passord vil dermed ikke lenger kunne benyttes. For «system til system»-rapportering betyr dette at sluttbrukersystemet må tilby et påloggingsvindu til ID-porten. Skatteetaten kommer tilbake til hvordan dette vil løses for de andre typene mva-meldinger etter hvert som disse utvikles videre.

Altinn-roller

Brukeren som skal fylle ut og sende inn eMVA-meldingen må fortsatt være autorisert for dette ved å inneha nødvendige Altinn-roller. Noen Altinn-roller gir rett til både utfylling og levering av meldingen, mens andre roller kun gir rett til utfylling. Disse rollene brukes for rapportering både gjennom «system til system» og i portalen.

De som vil ha mulighet til å opprette og starte en innsending er:

 • Ansvarlig revisor,
 • Regnskapsmedarbeider,
 • Regnskapsfører uten signeringsrett, eller
 • Revisormedarbeider

De som vil ha mulighet til å fullføre innsendingen er:

 • Begrenset signeringsrett,
 • Kontaktperson NUF, eller
 • Regnskapsfører med signeringsrett

Disse Altinn-rollene er forhåndstildelt til personer med bestemte eksterne roller i virksomheten i forbindelse med registrering i enhetsregisteret (regnskapsfører, daglig leder mv.). Roller eller skjemarettigheter til enkeltskjema kan også delegeres videre til andre personer. For å få delegert en Altinn-rolle eller skjemarettighet til seg, må man ha norsk fødsels- og personnummer, eller søke om D nummer for dette formålet. Det er ikke krav om å ha en formell rolle i virksomheten for å få tildelt Altinn-roller eller skjemarettigheter.

Salgs- og kjøpsmelding er ute på høring

Parallelt med innføringen av ny eMVA-melding vurderer skatteetaten også å innføre rapportering på transaksjonsnivå i Norge for salgs- og kjøpstransaksjoner i bokføringspliktige og offentlige virksomheter. Dette forslaget vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast om dette ligger nå ute på høring med høringsfrist 26.november 2021. Dette vil komme som et tillegg til eMVA-meldingen og tidligst ikraftsettes fra April 2024.

Hvilke forberedelser bør gjøres?

Som forberedelse til første mva-rapportering på ny eMVA-melding bør selskapene som treffes av den nye ordningen:

 • Sette seg inn i de nye kravene og vurdere eventuelle implikasjoner for mva-prosessen
 • Gjøre seg kjent med sammenhengen mellom eMVA-melding og SAF-T regnskapsfil, og eventuelt gjennomføre en SAF-T MVA avstemming
 • Undersøke hvilke løsninger som er tilgjengelige fra ERP-leverandør, og eventuelt alternative løsninger
  • Virksomheter som bruker regnskapssystem bør sjekke med systemleverandør eller regnskapsfører hvordan de tilpasser seg de nye kravene
  • Virksomheter som leverer mva-meldinger gjennom egne fagsystemer bør sjekke om det er behov for å gjøre endringer i det tekniske grensesnittet før overgang til eMVA-melding

På Skatteetaten sin Github side finner du mer informasjon og tekniske spesifikasjoner for den nye eMVA-meldingen: Mva-meldingen (skatteetaten.github.io)

 

Infoside om mva-moderniseringen på Skatteetaten.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Ina Renate Westby Turi

Ina Renate Westby Turi

Senior Manager | Skatterådgiver

Ina er utdannet økonom med særlig vekt på skatt, avgift og forretningsjus, og har arbeidet med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger i Deloitte Tax & Legal, Indirect Tax, siden 2011. Hun har også jobbet noen år med ekstern revisjon i stilling som senior på oppdrag for store og mellomstore bedrifter med hovedfokus innen finansielle tjenester og fast eiendom, i kombinasjon med gjennomføring av høyere revisorstudium. Ina bistår i det daglige store og mellomstore norske og internasjonale bedrifter med rådgivning innen  merverdiavgiftsmessige problemstillinger, med fokus på rapportering og bokføring, herunder SAF-T og digitalisering av skatte- og avgiftsområdet. De siste årene har Ina også bistått i større prosjekter med implementering av SAF-T, og er involvert i ERP-implementeringer (herunder som ekstern konsulent), hvor hun bringer verdi til slike prosjekter med sin faglige styrke innenfor regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun god erfaring med å holde interne og eksterne kurs samt erfaring som ekstern foreleser på BI om temaer innen merverdiavgift.

Jon Henry Askevold Rosseland

Jon Henry Askevold Rosseland

Director | MSc Finance

Jon Henry is an experienced specialist providing advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct and indirect taxes, including Standard Audit File for Tax (SAF-T). Jon Henry provides advice to clients in relation to the Norwegian version of OECD’s Standard Audit File for Tax. This includes ad hoc technical & legal advice in relation to SAF-T, SAF-T readiness reviews, SAF-T workshops, SAF-T-systems implementation, testing of SAF-T files, taxCube implementations, etc. Jon Henry is responsible for Deloitte Norway’s SAF-T competence network.

Matilda Almén

Matilda Almén

Manager | BSc Finance

Matilda is a part of the Tax Management Consulting (TMC) department in Oslo. She provides advice to large international and Norwegian organizations within a wide range of issues relating to the management of direct taxes, including Standard Audit File for Tax (SAF-T). Matilda Providing advice to clients in relation to the Norwegian version of OECD’s Standard Audit File for Tax. This includes ad hoc technical & legal advice in relation to SAF-T, SAF-T workshops, SAF-T-systems implementation, testing of SAF-T files, taxCube implementations, etc.