Posted: 14 May 2021 3 min. read

Prinsipputtalelse om trekantfusjon av samvirkeforetak

Deloitte Advokatfirma

Den 7. mai avga Skattedirektoratet en prinsipputtalelse benevnt Samvirkeforetak – skattefri omorganisering av deler av virksomhet ved fisjon og etterfølgende trekantfusjon – korrigering av rettsforståelsen som fremkommer i upublisert bindende forhåndsuttalelse.

Som navnet indikerer, avga skatteetaten en bindende forhåndsuttalelse som kom til motsatt resultat. Transaksjonsrekken var at et samvirkeforetak ønsket å flytte deler av virksomheten ned i et heleid datterselskap. For å komme dit, skulle virksomheten først fisjoneres inn i et eksisterende samvirkeforetak som skulle gjennomføre en trekantfusjon med et datterselskap av det første samvirkeforetaket.

Det viktigste fra uttalelsen

Det finnes ikke regler som direkte regulerer denne formen for reorganisering slik at eventuelt skattefrihet må følge av ulovfestet rett. I administrativ praksis er det åpnet for at selskaper og sammenslutninger (f.eks. samvirkeforetak, sparebank og gjensidig forsikringsselskap) som er likestilt med aksjeselskaper kan innfusjonere sitt heleide aksjeselskap etter ulovfestet rett, se skatteloven § 13-2 (3) som viser tilbake til skatteloven § 10-1. Det er også et krav om at det må være sammenfall i beskatningsmåte og materielle skatteregler på eier- og selskapsnivå. I praksis har det også blitt akseptert at et aksjeselskap kan være overtakende selskap i en fusjon slik at likestilte enheter (f.eks. borettslag) kan innfusjoneres i aksjeselskapet, se Skattedirektoratets prinsipputtalelse publisert 13. desember 2019.

For at en fusjon skal være skattefri må det som et utgangspunkt utstedes vederlagsaksjer (kravet om eierkontinuitet). Noen fusjonsformer (forenklet mor-datterfusjon) kan imidlertid gjennomføres uten at det utstedes vederlagsaksjer, og da gjelder ikke kravet om vederlagsaksjer (indirekte eierskap blir da direkte eierskap). Tilsvarende gjelder for fusjoner etter ulovfestet rett. Et kjennetegn ved det likestilte selskapsformene etter skatteloven § 10-1 er at eierandelene i disse ikke er omsettelige. I et slikt tilfelle vil kravet om eiermessig kontinuitet være utfordrende å oppfylle, når de ulovfestede regler krever at det utstedes vederlagseierandeler til de opprinnelige eierne.

I den konkrete saken skulle ikke datterselskapet utstede vederlagsaksjer. «Vederlaget» skulle være medlemskap i det første samvirkeforetaket som medlemmene i det andre samvirkeforetaket allerede var medlemmer i. Slike fusjoner kan derfor ikke gjennomføres uten beskatning.

Kilde: Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk