Posted: 11 Feb. 2021 4 min. read

Utenlandske arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor i Norge som følge av covid-19-pandemien

Deloitte Advokatfirma

Utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som midlertidig arbeider fra hjemmekontor i Norge har i utgangspunktet omfattende rapporteringsforpliktelser og plikt til å trekke skatt av lønn for ansatte som fysisk arbeider i Norge. Unntak fra disse forpliktelsene som skyldes arbeid i Norge på grunn av covid-19-pandemien ble gitt for inntektsåret 2020. Disse er nå forlenget og gjelder også for 2021.

På grunn av covid-19-pandemien er det mange ansatte som midlertidig arbeider på hjemmekontor i Norge selv om normalt arbeidssted er i utlandet. Dersom en ansatt har utenlandsk arbeidsgiver, vil arbeid i Norge etter vanlige regler føre til omfattende forpliktelser for utenlandsk arbeidsgiver.

OECD har oppfordret skattemyndighetene til å gi lettelser i slike omfattende forpliktelser når det gjelder rapportering av lønn og ansatte. I tillegg kan det å ha ansatte i et land gi registreringsforpliktelser og skape en skattemessig tilstedeværelse uten at det gir noe skatteproveny.

Unntak fra skatteplikt og registreringsforpliktelser

Uten unntak fra ordinære regler ville utenlandske arbeidsgivere med ansatte i Norge fått plikt til å registrere seg i Enhetsregisteret, etter omstendighetene også plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret og fått plikt til å følge norske regler bokførings-, regnskaps- og revisjonsplikt. I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 ble det gitt et unntak fra skatteplikten etter skatteloven § 2-3 for mange av disse selskapene slik at også registreringsforpliktelsene unngås.

Unntaket er nå forlenget og gjelder også for 2021. Dette ble vedtatt i forskrift av Finansdepartementet 25. januar.

Unntaksbestemmelsen er forholdsvis vid. Den gjelder utenlandske arbeidsgivere som har virksomhet i Norge, typisk med ansatte på hjemmekontor, og som under ordinære omstendigheter ikke ville utøvd virksomhet i Norge. I dette ligger blant annet at den omfatter tilfeller der ansatte velger å ha hjemmekontor i Norge på grunn av reiserestriksjoner og karantenebestemmelser.

Bestemmelsen er knyttet til covid-19-pandemien og gjelder ikke dersom arbeidet ellers ville blitt utført i Norge. Det må være en knytning mot covid-19 og med arbeid for utenlandsk arbeidsgiver som er årsaken til arbeid/virksomhet i Norge.

Unntak fra lønnsrapportering og forskuddstrekk

I juni 2020 ble det gitt unntak fra å gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven gjennom midlertidig forskrift. Det ble gitt unntak fra lønnsrapportering, plikt til å foreta forskuddstrekk av lønn og fritak fra plikten til å gi opplysninger gjennom a-melding om ansettelsesforhold og ytelser til ansatte. Unntaket var imidlertid midlertidig for 2020 og måtte forlenges for å ha virkning også for 2021. Denne forlengelsen er nå vedtatt for 2021 i forskrift.

Utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som normalt har et fast arbeidssted i utlandet, men som nå arbeider fra hjemmekontor i Norge, er fritatt fra rapporteringsforpliktelser og forskuddstrekk. Det er et vilkår at arbeidsgiver under ordinære omstendigheter ikke er hjemmehørende eller utøver virksomhet i Norge.

Arbeidsgiveravgift for personer omfattet av norsk trygd

Når arbeid fysisk utføres i Norge vil de ansatte som utgangspunkt bli medlem i norsk trygd, med de rettigheter dette innebærer.

Unntakene som er gitt for rapporterings forpliktelser fører til at arbeidsgiver blir fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift i mange tilfeller. Dette gjelder personer som ikke er medlem i norsk trygd etter en trygdeavtale som EØS-forordning eller annen trygdeavtale. Arbeid i Norge fra hjemmekontor for en svensk arbeidsgiver vil enten gi plikt til å betale arbeidsgiveravgift i Norge eller Sverige. Dersom konklusjonen er at personen skal være medlem i norsk trygd, vil det uansett være plikt for den svenske arbeidsgiveren å betale norsk arbeidsgiveravgift selv om det er gitt unntak fra normal rapporteringsplikt. Selve betalingen av arbeidsgiveravgiften vil i slike tilfeller kunne gjøres på en forenklet måte uten omfattende registreringsplikt og a-melding.

Når er det ikke unntak fra forpliktelsene?

Dersom en ansatt arbeider for et norsk konsern-selskap mens man oppholder seg i Norge vil det ofte ikke være unntak fra forpliktelsene. Dersom vurderingen er at det i realiteten er den norske arbeidsgiveren som benytter den ansatte, vil det kunne anses som en utleiesituasjon. Dette vil gi rapporteringsplikt, plikt til å foreta forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift som normalt.

Mens unntaket fra skatteplikt for utenlandske selskap gjelder når selskapet ikke er hjemmehørende i riket og kun har aktivitet i Norge som følge av Covid-19-pandemien gjelder unntaket fra lønnsrapportering, forskuddstrekk og opplysningsplikt når den ansatte arbeider fra hjemmekontor. Dersom dette skal tolkes strengt betyr dette at den ansatte ikke bør leie seg en kontorplass i kontorfellesskap eller ha tilgang på kontorlokale utenfor eget hjem eller fritidsbolig.

Kilde: Lovdata

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner| Skatterådgiver - Leder GES

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring fra aktiv rådgivning til norske og internasjonale selskaper. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet til global mobilitet, aksjebaserte incentivordninger, lønnsbeskatning og trygd, samt arbeidsgiverforpliktelser knyttet til rapportering, skatt og avgift.

Nikolai Nitschke Smith

Nikolai Nitschke Smith

Director | Advokatfullmektig

Nikolai er Director i Deloitte Advokatfirma innenfor Global Employer Services. Han bistår privatpersoner med skatteforhold, spesielt knyttet til utenlandsforhold, formue og kapitalinntekter.  I tillegg bistår han norske og utenlandske selskaper og deres ansatte med blant annet skatteforhold for ansatte og arbeidsgivers forpliktelser i Norge og utlandet.

Hans-Thyge Solheim Hansen

Hans-Thyge Solheim Hansen

Director | Advokat

Hans-Thyge er director og advokat i Deloitte Advokatfirma, med spesialisering innen internasjonal personskatt og global mobilitet. Han har lang erfaring med å yte bistand til virksomheter med aktivitet på tvers av landegrenser, med juridisk rådgivning knyttet til skatt, trygd, arbeidsrett, strukturering ol., og vært oppdragsleder for en rekke globale oppdrag innen ulike bransjer.