Posted: 22 Jun. 2020 2 min. read

BFU om planlagt eiendomstransaksjon

Deloitte Advokatfirma

Den 30. april (nylig publisert, 17. juni) avga Skattedirektoratet en bindende forhåndsuttalelse (BFU 5/2020) benevnt Omdanning, omorganisering og etterfølgende salg – spørsmål om skatteloven § 13-2.

Den skattepliktige (privatperson) eide en av to boligseksjoner samt et bygg som var leid ut for næringsformål med tilhørende tomt. Planen var å selge hele eiendomsmassen. Før det ønsket imidlertid den skattepliktige å omdanne næringseiendommen til et aksjeselskap skattefritt. Deretter ønsket den skattepliktige å gjennomføre en drop-down-fisjon (dvs. utfisjonere eiendommen til et støtteselskap som i sin tur skulle trekantfusjoneres med et datterselskap av det utfisjonerte selskapet), slik at eiendomsselskapet ble eid av et holdingselskap. Dette ville muliggjøre et skattefritt salg av aksjene i eiendomsselskapet, dersom lovfestet gjennomskjæring ikke var anvendelig.

Det viktigste fra BFU-en:
  • Det sentrale spørsmålet var om den lovfestede omgåelsesregelen var anvendelig på transaksjonsrekken, jf. sktl. § 13-2. Regelen åpner for å nekte en skattefordel (skattefri omdannelse eller skattefritt salg av aksjene i eiendomsselskapet) dersom hovedformålet med disposisjonene var å oppnå en skattefordel og disposisjonene etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen, bl.a. fordi skatteregler er utnyttet i strid med sitt formål. Skattedirektoratet tok ikke stilling til om hovedformåls-vilkåret var oppfylt.
  • Under totalvurderingen la Skattedirektoratet til grunn at egenverdien knyttet til reorganiseringen var lav. Det forelå skatteformål i form av ønske om en lavere og utsatt beskatning. Transaksjonsrekken ble ikke ansett som kunstig eller unaturlig, men ganske vanlig. Med tanke på at det økonomiske formålet var å realisere eiendommen, ble dette likevel ansett å være en omvei. Hensynet bak reglene om realisasjonsbeskatningen talte for gjennomskjæring, men Høyesteretts dom i Rt-2014-227 (Tangen 7) tilsa at dette likevel var akseptabelt.  

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk