Posted: 10 May 2022 3 min. read

Forslag om utbytte- og uttaksbeskatning av privat konsum i selskap

Deloitte Advokatfirma

I går sendte Finansdepartementet forslag til nye regler om skattlegging av privat konsum i selskap ut på høring. Høringsfristen er 1. august d.å.

Det viktigste fra høringsnotatet
  • For å stoppe at aksjeselskaper mv. dekker private aksjonærers kostnader knyttet til boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, foreslås det innført en utvidet uttaksbeskatning av selskapet og utbyttebeskatning av aksjonæren. De nye reglene vil gjelde for aksjeselskaper mv. og ansvarlige selskaper som eier nevnte eiendeler og hvor en personlig skattepliktig eier eller kontrollerer minst 50 % av selskapet, direkte eller indirekte. Aksjer mv. som eies eller kontrolleres av nærstående (dvs. nær familie) inngår også i vurderingen av om eie- eller kontrollkravet er oppfylt.
  • Beskatningen er sjablongmessig. For bolig- og fritidseiendom utgjør sjablongen 0,5 % per uke av det høyeste av omsetningsverdi (takst, mv. fra uavhengig verdsetter) eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. For båt, fly og helikopter utgjør sjablongen 2 % per uke av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. Det som skattlegges er disposisjonsretten og ikke faktisk bruk. Det betyr at en vil skattlagt for det å ha tilgang til eiendelen. Det som forhindrer beskatning, er at eiendelen brukes i inntektsgivende aktivitet (disse dagene eller ukene holdes utenfor sjablongbeskatningen). For å unngå tilpasninger må en se bort fra utleie til den private aksjonæren eller dennes nærstående. Leiebetalinger mv. fra disse reduserer bare sjablongbeskatningen krone for krone. Sjablongen vil bli inntektsført hos selskapet (som uttaksbeskatning) og hos den private aksjonæren (som utbyttebeskatning). Forslaget legger opp til at utbyttebeskatningen fordeles likt mellom nærstående som eier aksjer. Dersom selskapet overdrar en slik eiendel til en nærstående og det oppstår et tap pga. oppussing eller påkostning eller at overføring skjer til underkurs, fanges også tapet/underkursen av de foreslåtte uttaks- og utbyttereglene.
  • Reglene er foreslått å få virkning fra og med inntektsåret 2023, som nok vil fremtvinge en del transaksjoner før årsskriftet. Det er en del åpne spørsmål. Satser mv. er ikke endelig bestemt. Et viktig unntak fra sjablongbeskatning er eiendeler som brukes i inntektsgivende aktivitet. Dette er enkelt å forholde seg til når eiendelen er leid ut. Mer utfordrende er det der eiendelen ikke er utleid, enten fordi eiendelen akkurat er ferdigstilt eller at den står ledig siden et leieforhold har blitt avsluttet uten at et nytt leieforhold har blitt inngått. I høringsnotatet fremgår det at den skattepliktige har disposisjonsrett (dvs. undergis sjablongbeskatning) selv om fritidseiendommen er under rehabilitering eller båten er på verksted eller i opplag. Dette vil bli et sentralt punkt i høringen, dvs. hvordan den nærmere grensedragningen skal skje.  

Kilde: regjeringen.no

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).