Posted: 05 May 2022 3 min. read

Innstramninger i kravet om dokumentert omsetningsverdi av næringseiendom for formuesskatteformål

Deloitte Advokatfirma

I dag sendte Finansdepartementet ut høringsnotat – presisering av vilkåret «dokumentert omsetningsverdi i skatteloven § 4-10 syvende ledd. Høringsfristen er 1. august 2022.

Det viktigste fra høringsnotatet
  • Næringseiendom verdsettes som et utgangspunkt til 75 % av en beregnet utleieverdi for formuesskatteformål. Dersom denne verdien blir for høy, åpner skatteloven § 4-10 (7) for at 75 % av dokumentert omsetningsverdi kan brukes i stedet. Høringsnotatet foreslår å forskriftsfeste hva som skal ligge i dokumentasjonskravet. Endringene er foreslått å få effekt for inneværende inntektsår, dvs. inntektsåret 2022. Endringene påvirker ikke verdsettelsesreglene for bolig- og fritidseiendom. Regelen om at dokumentasjonen kan få effekt fem år frem i tid blir heller ikke endret, se FSFIN § 4-10-10.
  • Det foreslås at dokumentasjonen (takst, verdivurdering mv.) ikke kan være eldre enn det inntektsåret nedsettelsen kreves for (ferskhetskravet). Det betyr at dokumentasjonen som skal danne basis for nedsettelse for inntektsåret 2022 må være utarbeidet etter 1. januar 2022. Det oppstilles videre et krav om at dokumentasjonen må være utarbeidet på tidspunktet hvor kravet fremsettes, dvs. at dokumentasjonen må foreligge på tidspunktet for innsendelse av skattemelding dersom kravet fremmes der (samtidighetskravet). Det oppstilles også et uavhengighetskrav, dvs. at dokumentasjonen ikke må være utarbeidet av noen som er i et interessefellesskap med eller i et nærstående- eller avhengighetsforhold til den skattepliktige (f.eks. ansatt hos den skattepliktige).  Dokumentasjonen må også være utarbeidet av en med relevant, faglig kompetanse, typisk en takstmann eller næringsmegler (kompetansekravet). Den foreslåtte bestemmelsen krever også at det redegjøres for de vurderinger og forutsetninger som ligger til grunn for taksten, verdivurderingen mv. (begrunnelseskravet).
  • Disse kravene vil gjelde for takster/verdivurderinger som vil utarbeidet fremover for å kunne kreve lavere formuesskatteverdi. Det følger også av de foreslåtte reglene at dokumentert omsetningsverdi også kan være fritt salg mellom uavhengige parter (typisk der eiendommen har vært omsatt). De nye dokumentasjonskravene vil medføre økte kostnader for de skattepliktige som ønsker redusert formuesverdi. Bakgrunnen for endringene er at dokumentasjonen i enkeltsaker har vært mangelfull og at klare regler skaper større forutberegnelighet for alle involverte. Slike innspill fra skatteetaten er politikere som regel lydhøre for. Det er derfor trolig at reglene vil bli vedtatt som foreslått.

Kilde: horingsnotat.pdf (regjeringen.no)

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).