Posted: 27 Apr. 2022 3 min. read

Prinsipputtalelse om frivillig retting og 10-årsendringsfrist

Deloitte Advokatfirma

Den første april avga Skattedirektoratet en prinsipputtalelse benevnt Endringsfrist i saker om frivillig retting.

Uttalelsen er relevant for skattepliktige som er klar over eller oppdager feil flere år tilbake. 

Det viktigste fra uttalelsen
  • Endringsfrister er viktige i saker om frivillig retting, dvs. hvor mange år kan skattemyndighetene gå tilbake å endre. Utgangspunktet er fem år, se skatteforvaltningsloven § 12-6 første ledd. Fristen utvides til ti år dersom det ilegges skjerpet tilleggsskatt eller saken leder til en straffereaksjon etter straffeloven §§ 378 til 380, se bestemmelsens annet ledd. I samme ledd, siste punktum, heter det også «[f]risten er ti år også i saker hvor det ikke ilegges tilleggsskatt fordi vilkårene i § 14-4 bokstav d er oppfylt». Skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d bestemmer at tilleggsskatt ikke skal ilegges når vilkårene for frivillig retting er oppfylt.
  • Sammenhengen i annet ledd tilsier regelen at siste punktum om frivillig retting må forstås i lys av resten av leddet, dvs. at vilkårene for skjerpet tilleggsskatt må være oppfylt, men at tilleggsskatt ikke kan ilegges som følge av reglene om frivillig retting. Sånn er også bestemmelsen forstått i teorien, se bl.a. note 592 skrevet av Per Helge Stoveland hvor det heter «[b]estemmelsen må forstås slik at vilkårene for skjerpet tilleggsskatt ville vært oppfylt om skattemyndighetene selv hadde oppdaget forholdet». Skattedirektoratet valgte imidlertid å se bort sammenhengen i bestemmelsen når direktoratet i uttalelsen kom til at ikke må oppstilles et krav om at forholdet kvalifiserer for skjerpet tilleggsskatt. Dette var basert på isolert lesning av annet ledd siste punktum.
  • Skattedirektoratet henter seg imidlertid noe inn når direktoratet kommer til at tiårsfristen kun skal brukes i de mer alvorlige tilfellene. I praksis har reglene om frivillig retting blitt brukt i mindre alvorlige tilfeller (f.eks. innflytting hvor den skattepliktige ikke har vært klar over globalskatteprinsippet). Et ankepunkt mot uttalelsen er at skattekontoret ikke lengre trenger å vurdere om vilkårene for skjerpet tilleggsskatt er oppfylt for at det skal foreligge en tiårsfrist, men om vilkårene for endring etter skatteloven § 12-1 er oppfylt. Det siste er en mer skjønnsmessig vurdering enn den første, som kan resultere i at like tilfeller blir behandlet ulikt.

Kilde: Endringsfrist i saker om frivillig retting - Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).