Posted: 28 Mar. 2022 3 min. read

Skattedirektoratet ombestemmer seg – aksjeincentiver/Kruse Smith-modellen

Deloitte Advokatfirma

Skattedirektoratet avga 28. mars en prinsipputtalelse benevnt Skattemessig vurdering av aksjeincentivmodell. Uttalelsen erstatter den tidligere uttalelsen om Kruse Smith-modellen som ble avgitt 1. januar i år.

Det viktigste fra uttalelsen
  • I Kruse Smith-dommen (Rt. 2000 s. 758) handlet om et aksjeincentivprogram som gikk ut på å nullstille verdien på aksjene og la de ansatte bare få rett til fremtidig verdistigning mot å betale et mindre beløp. Dette mindre beløpet risikerte den ansatte å tape. Underkursen, dvs. differansen mellom verdien av aksjene og det lave beløpet, anså Høyesterett som en form for kredittytelse som ikke var blitt skattlagt. I den første uttalelsen, som nå er trukket tilbake, argumenterte Skattedirektoratet for at denne underkursen skulle anses som skattepliktig fordel fordi kredittytelsen ikke var ubetinget (den kunne bortfalle dersom aksjens verdi falt). Dette var en annen forståelse av låneforholdet enn det Høyesterett la til grunn, som aksepterte kredittytelsen for skatteformål.
  • Etter en fornyet vurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at det ikke kan stilles strengere krav for å anerkjenne kredittytelsen for skatteformål enn det Høyesterett gjorde. Er det ikke avtalt rente (eller den er for lav), vil fordelen være lønn for de ansatte. Dersom gjeldsforpliktelsen bortfaller ved verdifall, vil dette også være en skattepliktig fordel for de ansatte. En senere realisasjon av aksjene vil som regel følge kapitalregelen og ikke lønnsregelen.
  • Selv om det ikke fremgår av uttalelsen, har nok Skattedirektoratet mottatt en del henvendelser vedrørende den første uttalelsen og hvordan den avviker fra Høyesteretts dom i Kruse Smith-saken. Det er derfor ryddig av Skattedirektoratet å komme med et revidert syn på modellen.

Kilde: Skattemessig vurdering av aksjeincentivmodell - Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker).