Posted: 07 Jul. 2022 3 min. read

Skatteklagenemnda - omkamp om Tangen 7 avverget

Deloitte Advokatfirma

Den 23. september fattet Skatteklagenemnda (stor avdeling) vedtak i sak (SKN1-2021-83) benevnt BFU – Spørsmål om gaveoverdragelse av personlig eide aksjer samt etterfølgende fisjon utløste beskatning. Den skattepliktiges klage over BFU førte frem.

Anmodning om BFU gjaldt runde to i et generasjonsoppgjør mellom en far og hans tre sønner. Faren og sønnene eide et investeringsselskap med investeringer i verdipapirer sammen (via egne holdingsselskaper). I den første runden ble investeringsselskapet delt mellom eierne, slik at de fikk et investeringsselskap hver med investeringer. Det ble i forbindelse med fisjonen av investeringsselskapet etablert fisjonsfordringer fordi større verdier ble overført til barna enn det eierforholdene tilsa. I runde to av generasjonsoppgjøret ønsket far å overføre deler av disse fisjonsfordringene. Fremgangsmåten var å gi bort deler av eget holdingselskap i gave til barna, tilsvarende verdien på fisjonsfordringene som skulle overdras. Deretter skulle disse fordringene utfisjoneres i egne selskaper mot innløsning av aksjene som ble gitt i gave, slik at far igjen ble indirekte eneeier av investeringsselskapet og barna ble eiere av selskaper som skulle eie fisjonsfordringer.

Det viktigste fra klagevedtaket
  • Skattekontoret hadde kommet til at gaven og fisjonen isolert sett ikke utløste beskatning. Realiteten i transaksjonen var imidlertid at far midlertidig lånte ut aksjene til barna slik at fusjonsfordringene kunne bli delt ut barnas selskaper fra faren selskap. Skatteplikten ble hjemlet i utbyttereglene sammenholdt den lovfestede omgåelsesnormen. Sekretariatets første innstilling var i tråd med skattekontorets syn. Den skattepliktige sendte da inn lignende uttalelser hvor skattekontoret hadde kommet til motsatt konklusjon, noe som fikk Sekretariatet til å revurdere saken.
  • I den nye innstillingen, som fikk tilslutning fra nemnda, la Sekretariatet til grunn at det var skjedd en reell gaveoverføring fra far til barnas selskaper lik fordringenes verdi. Sekretariatet kom til hovedformålet med transaksjonsrekken var å oppnå en skattefordel, men at totalvurderingen tilsa at omgåelsesregelen ikke var anvendelig. Sentralt i totalvurderingen var disposisjonen egenverdi og om skattereglene var utnyttet. Tangen 7-dommen var sentral i disse drøftelsene. I den dommen kom Høyesterett til at kombinasjonen skattefri fusjon og skattefri aksjeoverdragelse ikke var i strid med de relevante skattereglenes formål. Det var derfor ingen grunn til å komme til et annet resultat når den skattefrie overdragelsen var en gaveoverføring og fisjonen skjedde etter overføringen. Den skattepliktige påpekte også at fisjonen også kunne ha skjedd før overføringen.
  • Det finnes flere uttalelser om at gaveoverføringer til barns holdingselskaper ikke utløser skatt, og det hadde vært problematisk om en etterfølgende fisjon som kun flyttet underliggende verdier [men ikke verdier] mellom eierne skulle endret på dette. Også en regel som hadde skilt mellom fisjoner før og etter overdragelse ville ha fremstått som vilkårlig og ville ha skapt usikkerhet rundt lignende transaksjoner, herunder de som ble akseptert i Tangen 7 og den etterfølgende uttalelsen fra skattemyndighetene. Selv om det så mørkt ut en stund for den skattepliktige, ble enden god.

Kilde: BFU – Spørsmål om gaveoverdragelse av personlig eide aksjer samt etterfølgende fisjon utløste beskatning - Skatteetaten

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk