Posted: 18 Jul. 2022 1 min. read

Trygdevurdering ved fjernarbeid innenfor EU/EØS – status og forventede endringer

Deloitte Advokatfirma

Trygdemyndighetene i EU/EØS har gjennom pandemien hatt en avtale om at arbeidstakere som på grunn av reiserestriksjoner som følge av Covid-19 har utført arbeid i en annen EU/EØS-stat enn vedkommende vanligvis gjør, skal beholde trygdetilhørigheten vedkommende hadde før mars 2020, ofte benevnt som Covid-praksis. Nevnte praksis gjaldt frem til 30.06.2022.

For å gi berørte arbeidstakere og arbeidsgivere tid til å omstille seg tilbake fra hjemmekontorsituasjon til fysisk arbeid i opprinnelig arbeidsland er prinsippet for vurdering av fjernarbeid nylig forlenget frem til 31.12.2022.

Reglene og Covidpraksis

Bakgrunnen for Covid-praksis er at en arbeidstaker som er omfattet av EØS-avtalens regler om koordinering av trygd kun skal ha sine trygderettigheter i ett land til enhver tid. Før mars 2020 måtte arbeidstakere for eksempel bosatt i Sverige med arbeidsgiver i Norge utføre mindre enn 25 % av sitt fysiske arbeid i Sverige for å opprettholde norsk trygdetilknytning. På grunn av blant annet reiserestriksjoner mellom EU/EØS-land ble Covidpraksis etablert for å forhindre endring av trygdetilknytning som følge av hjemmearbeid ut over 25 % i et annet land enn opprinnelig avtalt. Dette førte blant annet til at arbeidstakeren bosatt i Sverige beholdt sin norske trygdetilknytning til tross for at mer enn 25% av arbeidet ble utført i Sverige.

I løpet av pandemien er det etablert ulike løsninger for fjernarbeid. Ved opphør av nevnte Covidpraksis vil arbeidstakere som i lengre tid har arbeidet fra hjemmekontor i annet land måtte påregne å gå tilbake til opprinnelig arbeidsform for å opprettholde forutsatt trygdetilknytning. Alternativt må både arbeidsgiver og arbeidstaker belage seg på endringer i vilkår og rettigheter, ikke minst at plikten til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift endrer seg.

Forlengelse av prinsippet for vurdering av fjernarbeid som nå gjelder frem til 31.12.2022 gir arbeidsgivere og arbeidstakere muligheten til å områ seg i perioden frem til årsskiftet og herunder avklare behov og muligheter for en nærmere avtale om fjernarbeid i fremtiden. I vurderingen av hvilke vilkår som skal gjelde fra årsskiftet vil forhold knyttet til arbeidsrett, trygd, skatt- og avgift måtte vurderes på nytt, slik at alle parter er kjent med og oppfyller de endrede vilkår.   

Hva skjer etter 1. januar 2023?

EU gjennomgår nå regelverket med tanke på å finne nye prinsipper som på lengre sikt hensyntar noe fjernarbeid i bostedslandet uten at dette endrer trygdetilhørigheten. Deloitte overvåker utviklingen og følger opp med oppdatert informasjon. 

Skatt og avgift hos Deloitte Advokatfirma

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Vi hører gjerne fra deg

Beate Herneblad

Beate Herneblad

Director / Advokat

Beate representerer ekspertkunnskap i et voksende internasjonalt arbeidsmarked der det er behov for sømløs håndtering av rettigheter og forpliktelser i grenseoverskridende aktivitet, uavhengig av fagområde. Beates spesialkompetanse på nasjonal og internasjonal trygd, pensjon og internasjonal arbeidsrett er et viktig supplement til den generelle nasjonale arbeidsretten, noe som gir Deloittes klienter et komplett spekter av tjenester fra en og samme rådgiver. 

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdragelser og pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor. Hun arbeider i utstrakt grad med varslinger, varslingskanaler og granskninger, og har ledet og arbeidet med, en rekke profilerte granskninger i Norge i løpet av de siste 10 årene. Gro har i hele sin yrkesaktive karriere levert spesialisert rådgivning til kunder som driver internasjonal aktivitet og som sender ansatte på tvers av landegrensene, da særlig knyttet til policy og avlønningsmodeller, trygd, pensjon, arbeids- og oppholdstillatelser samt internasjonal personbeskatning. Gro er styremedlem i Deloitte NSE LLP board , i Deloitte Nordic og Deloitte Advokatfirma. I tillegg leder hun Partner Council for Deloitte AS.

Marte Alexandra Okkelmo

Marte Alexandra Okkelmo

Manager | Internasjonal trygdespesialist

Marte Okkelmo har en master i EU-rett (LLM) fra University College London, og er manager i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innen internasjonal trygderett. Hun bistår våre norske og internasjonale klienter innen juridiske forhold knyttet til inn- og utstasjonering. I tillegg har Marte god kunnskap om regelverket rundt avtalefestet pensjon og offentlig tjenestepensjon.

_

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet til norsk og internasjonal skatterett,herunder skatteavtaler, samt arbeidsrett og trygderett.

Ann-Kristin Stene

Ann-Kristin Stene

Director | Advokat

Ann-Kristin Stene er director og advokat i Deloitte Advokatfirma Bergen. Ann-Kristin arbeider hovedsakelig med norsk og internasjonal beskatning og leder Global Employment Services avdelingen i Bergen.