Deloitte milennial-undersøkelse 2017

Analyse

Norge er Nordens pessimister

Millennial Survey 2017

I Norge har unge (18-34 år) Nordens mest pessimistiske syn på sitt eget lands økonomiske utvikling for det neste året. Bare 25 prosent i Norge mot 32 prosent i Sverige, 42 prosent i Finland og 47 prosent i Danmark, anser at den økonomiske situasjonen i sitt hjemland vil forbedre seg de neste 12 månedene.

Den nordiske rapporten

Den nordiske rapporten ser på forskjellene mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rapporten viser mange interessante funn hvor unge nordiske arbeidstagere ser verden svært forskjellig fra sin samme generasjon, bosatt utenfor Norden.

Rapporten beskriver bekymringene til de nordiske millennials, deres forventninger til fremtiden, og hvordan de mener næringslivet kan og bør bidra til samfunnsutviklingen. Den nordiske millennial-studien ser også på hvordan unge selv bedømmer sitt eget ansvar og påvirkning på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. 

2017 Nordic Millennial Survey – Climate conscious and stability seeking millennials
Millennials i Norge er skeptiske til neste generasjon arbeidstakere

De unge under 34 år har en styrket lojalitet til sin nåværende arbeidsgiver. Rapporten viser hva slags tilknytning de ønsker til arbeidslivet fremover. Ikke overraskende ser vi sammenhenger mellom hvorvidt de ønsker seg en fast- eller freelancetilværelse og hvordan de bedømmer den økonomiske utviklingen i eget land.

Vi har i årets undersøkelse også valgt å legge vekt på hvordan millennials i Norge, Norden og globalt ser på automatisering og AI. Her finner vi store forskjeller mellom Norden og de øvrige landene.

Til slutt har vi bedt de unge arbeidstakerne (18-34 år) kaste et blikk over skulderen og bedømme generasjonen som følger etter dem. GenZ er fortsatt på skolebenken og de er 18 år og yngre. Millennialgenerasjonen er overraskende nok skeptiske til hva denne generasjonen kommer til å bidra med i arbeidslivet.

Denne rapporten består av alle de norske funnene fra undersøkelsen.
Hvorfor har så få norske millennials opplevd muligheten til å bidra til samfunnsnyttige formål gjennom jobben, i motsetning til globalt? Gir ikke norske bedrifter de dem muligheten? Les mer om funnene i den norske millennial rapporten.
Norske millennials er mindre sultne på en freelancetilværelse enn sine globale kolleger. Har det sammenheng med deres pessimistiske fremtidstro på norsk økonomi? Den norske studien viser at nordmenn er Nordens pessimister.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos. 1217 millennials fra 4 land (Norge, Danmark, Sverige og Finland) har deltatt, fordelt på ca. 300 respondenter per land. Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. - 22. januar 2017.

Den globale undersøkelsen henter inn tall fra 8000 millennials over 30 land. Begge undersøkelsene definerer millennials som generasjonen født etter 1982. Utvalget er også en bestemt gruppe av denne generasjonen – de som har høyskole- eller universitetsgrad og er ansatt på heltid. 

Den globale rapporten

Deloittes globale undersøkelse av millennials for 2017 viser blant annet at:

De globale millennials er opptatt av å være involvert i samfunnsnyttige formål, og mange blir aktivert gjennom arbeidsgiveren. Dette gir millennials en større følelse av innflytelse på samfunnet rundt seg. Næringslivets engasjement i samfunnsnyttige formål har ringvirkninger dersom de involverer ansatte i slike initiativer

I tillegg til å øke de unges følelse av innflytelse, påpeker millennials at de er i stand til å ha en positiv påvirkning på samfunnet gjennom jobben, og de viser større grad av lojalitet til sin arbeidsgiver når denne muligheten er tilstede.

Mange millennials føler seg ikke i stand til å utøve en meningsfull innflytelse på samfunnets største utfordringer.

Men i arbeidslivet opplever de at de er aktive deltakere i stedet for tilskuere. Hvis arbeidsplassen tilbyr muligheter til å påvirke samfunnet viser respondentene også en mer positiv innstilling til sosial likestilling, miljø, næringslivet generelt, samt utviklingen av sitt eget land.

Uansett om millennials som enkeltpersoner kan utgjøre en reell forskjell på samfunnets utfordringer, er det et viktig og interessant poeng arbeidsgivere bør være klar over: som arbeidsgiver sitter de på nøkkelen til å gi unge arbeidstagere en sterkere følelse av innflytelse på samfunnet rundt seg.

Årets undersøkelse viser at globale millennials føler seg ansvarlige for mange av de problemer vi ser i samfunnet.

Men det er først og fremst i og via arbeidsplassen at de føler at de kan påvirke de samme problemene. De føler de har mer innflytelse på sine kolleger, kunder og leverandører enn på sine egne ledere.

Seks av 10 (59 prosent) mener de har en god del av ansvaret for å beskytte miljøet. Færre enn fire av 10 (38 prosent) tror de kan utøve en "betydelig" innflytelse på miljøet. Et tilsvarende gap mellom opplevelsen av eget ansvar og innflytelse finner vi også på området sosial ulikhet.

Millennials anser bidrag gjennom veldedige organisasjoner som en virkningsfull måte å endre verden rundt dem.

Totalt 77 prosent har vært involvert i veldedighetsarbeid over en tidsperiode på et kvartal eller mer.

  • 40 prosent følger eller tar en aktiv del i veldedige formål gjennom sosiale medier.
  • 30 prosent har vært aktive innen frivillighetsarbeid.
  • 30 prosent har doner til, eller har vært medlem av, en veldedig organisasjon.
  • 23 prosent har deltatt i pengeinnsamlinger.

Oppsummert:

Det er på arbeidsplassen millennials føler at de har størst innflytelse og påvirkningskraft, og hvor de blir ansvarliggjort. For næringslivet vil det i være viktig å ta hensyn til dette for å skape lojalitet og langstidsengasjement blant millennialgenerasjonen.

The 2017 Deloitte Millennial Survey – Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world
Var denne siden nyttig?