Artikkel

Fremtiden er automatisk

AI, robotisering og helautomatiserte prosesser har vært buzz-ord i flere år. Den tiden er forbi. Endelig går vi fra ord til handling.

Innovasjon og ny teknologi er selve drivkraften i store, globale megatrender. En stadig mer kompleks verden krever stadig mer komplekse systemer og prosesser, og endringene medfører at vi må bruke mer tid på å forstå de kompliserte prosessene. Døgnet har tross alt kun 24 timer.

Revisjonsbransjen nevnes som en av bransjene hvor man vil oppleve de største disruptive endringene i årene som kommer. I en av de mest siterte forskningsartiklene på området robotisering og automatisering, «The Future of Employment», anslås det at arbeidsoppgaver utført av regnskapsførere og revisorer med 94 prosent sannsynlighet kan utføres av en programmert robot i nær fremtid.

Deloitte ser store muligheter i å automatisere revisjonsprosesser og arbeider målrettet for å utnytte effektivitetsgevinstene dette. Slik kan vi bruke mer tid på det som virkelig gir verdi for klientene våre.

Mer tid til våre klienter

Gjennom målrettet arbeid har Deloitte hittil planlagt, programmert og implementert roboter og programmer som har ført til en estimert reduksjon av tidsbruk på manuelle og repetitive oppgaver med ca. 30 000 timer i året. Dette er 30 000 timer vi kan bruke sammen med våre klienter for å diskutere og avklare de mer kompliserte spørsmålene; spørsmål hvor revisors erfaring og kunnskap er helt essensiell, og som vanskelig lar seg erstatte av en robot.

Dette er bare starten. Vår ambisjon er å mangedoble de 30 000 timene i løpet av de to neste årene gjennom avanserte programmer som knuser både tall og tekst. 

 

Mer tid til våre klienter

Gjennom målrettet arbeid har Deloitte hittil planlagt, programmert og implementert roboter og programmer som har ført til en estimert reduksjon av tidsbruk på manuelle og repetitive oppgaver med ca. 30 000 timer i året. Dette er 30 000 timer vi kan bruke sammen med våre klienter for å diskutere og avklare de mer kompliserte spørsmålene; spørsmål hvor revisors erfaring og kunnskap er helt essensiell, og som vanskelig lar seg erstatte av en robot.

Dette er bare starten. Vår ambisjon er å mangedoble de 30 000 timene i løpet av de to neste årene gjennom avanserte programmer som knuser både tall og tekst. 

Tall er «enkelt»

Tall utgjør en vesentlig del av datagrunnlaget for våre revisjonsbevis. Det krever at vi er i stand til å effektivt prosessere store mengder data, analysere trender og forstå hva som ligger bak tallene. Deloittes analyseverktøy løser dette på en utmerket måte. Det er likevel begrensninger ved dataanalyser; de er fremdeles predefinerte og må endres hver gang man vil forstå tallene på en ny måte.

Dette ønsker vi å endre på. Ettersom tall og mengdelære baserer seg på matematisk logikk, kreves mindre komplekse argumenter for å knuse massive datamengder med våre programmer og dermed forstå tallmateriale med større effektivitet og presisjon enn en revisor. Dette er hele essensen i «deep learning» og maskinlæring.

På tilsvarende måte som en sjakkcomputer klarer å regne seg fram til sannsynligheten for vinst, remis eller tap ved å se på det hele som et optimeringsproblem, kan våre programmer estimere verdier på alle typer eiendeler og komplekse finansielle instrumenter. Vi trener våre programmer ved hjelp av målfunksjoner og gir programmene muligheten til å foreta et tilnærmet ubegrenset antall iterasjoner.

Med SAF-T-implementeringen like rundt hjørnet, skulle det bare mangle at revisjonsselskapene er klare for å betjene alle klienter med den nye standarden fra dag én. I Deloitte utvikler vi programvare som analyserer hele hovedboken for deg med ett tastetrykk. Det gir oss analysene vi trenger til revisjonsformål. Disse analysene deler vi gjerne med dere.

Deloittes revisorer bygger kompetanse innenfor klassisk optimering, Markov-modeller, Monte Carlo-approksimering og flere andre optimerings- og estimeringsmetoder, skreddersydd for maskinlæring og numerisk analyse. Kombinert med vår kunnskap om R, Python, Java, Hadoop, C++ og flere andre programmeringsspråk, gir dette oss uante muligheter til å knuse tall, forstå komplekse sammenhenger og gi våre klienter en helt ny forståelse av deres data.

En unik leserobot

Grunnlaget for våre revisjonsbevis er også tekstbasert. Til tross for at tekst også er bygd opp av logikk og syntaks, er kompleksiteten i tekst og tekstanalyse på et helt annet nivå enn tall og logisk matematikk. Deloittes egenutviklede verktøy DocQMiner bryter ned denne kompleksiteten og åpner nye dører for tekstanalyse.

I en verden som preges av økt krav til dokumentasjon og stadig flere og komplekse reguleringer, vil hverken klient eller revisor ha muligheten til å gjennomgå alle relevante kontrakter og papirer dersom denne jobben skal gjøres manuelt. I tillegg til at vi ikke alltid vet hvor vi skal begynne å lete, kan vi heller ikke vite om informasjonen vi til slutt finner er relevant. Dette er manuelt arbeid som både er tidkrevende og kompetansekrevende, samtidig som informasjonen endrer seg i takt med nye reguleringer og krav. Fellesnevneren for samtlige punkter er store kostnader.

Med DocQMiner har Deloitte utviklet en leserobot som, ved hjelp av Natural Language Processing-algoritmer (NLP-algoritmer), lærer av seg selv ved hjelp av iterative prosesser.

Revisor gir roboten et brukergrensesnitt i form av relevante ord som igjen danner grunnlaget for en målfunksjon. Roboten leser lynrask gjennom alle kontrakter og dokumenter som inngår i populasjonen, før den blinker seg ut et utvalg den mener er relevant for både klient og revisor på et spesifikt område. Revisor undersøker utvalget, og basert på revisors ekspertise og erfaring vil robotens målfunksjon nå tilpasse seg revisors beslutninger. Slik trenes roboten til å bli bedre og bedre for hver iterasjon.

DocQMiner er et patentert Deloitte-verktøy og er i stand til å analysere mer enn 140 språk. Dette reduserer tiden vi bruker på manuelle og repetitive prosesser, i tillegg til å være et verktøy både revisor og klient kan nyte godt av.

Vi deler det vi vet

I Deloitte tror vi på kunnskaps- og kompetansedeling med våre klienter.

Dersom våre klienter kan nyte godt av vår automatiserings- og programmeringskompetanse og –verktøy som vi initialt bruker i vår revisjon, ønsker vi å dele beste praksis med dere. Slik spiller vi hverandre gode. Slik er Deloitte med på utgjøre en forskjell.

 
Var denne siden nyttig?