Artikkel

Finansiell og ikke-finansiell informasjon – Corporate Reporting Dialogue rydder i rapporteringsjungelen

Det er økende etterspørsel etter rapportering knyttet til bærekraft og samfunnsansvar, samtidig som flere og flere virksomheter ser nytten av å rapportere ikke bare på de finansielle resultatene, men også på ikke-finansielle områder, som langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Hvordan skal virksomheter klare å navigere i rapporteringsjungelen? Hvilket eller hvilke rammeverk og prinsipper skal man velge å følge?

Det finnes et utall ulike rapporteringsrammeverk å forholde seg til og å velge mellom når det gjelder ekstern rapportering. En virksomhet som skal foreta et slikt valg må tenke godt igjennom hvilken informasjon som best treffer behovet til deres brukergrupper. Samtidig bør rammeverket for rapportering ha en langsiktighet som gjør at den er sammenlignbar over tid. Men hvordan skal man klare å velge hensiktsmessig når det finnes så mange ulike alternativer?

Får å gjøre det enklere for virksomheter å manøvrere, har ulike standardsettere startet arbeidet med å koordinere og samordne de ulike initiativene. Corporate Reporting Dialogue (CRD) er initiert av IIRC (International Integrated Reporting Council), og samler finansielle rapporteringsstandarder (IASB og FASB) og de fire mest omfattende og globale rammeverkene for bærekraft (GRI, SASB, CDP og CDSB). CRD har startet et to-årig prosjekt, The Better Alignment Project, hvor målet er å oppnå en mer ensartet rapportering fra selskapene, og rammeverk som er mer sammenlignbare.

Formålet med prosjektet er ikke å sitte igjen med kun ett rammeverk, men at de ulike rammeverkene er bedre tilpasset hverandre og at «konkurransen» mellom de ulike rammeverkene og standardsetterne motvirkes. De ulike rammeverkene og standardene har til dels ulike mål og oppfyller informasjonsbehov hos ulike målgrupper. Prosjektet er ment å gi de ulike virksomhetene en større trygghet for å starte reisen mot en bedre og mer effektiv rapportering, uavhengig av hvilket rammeverk de velger å bruke.

Les mer her:
http://corporatereportingdialogue.com/
http://integratedreporting.org/corporate-reporting-dialogue/

Var denne siden nyttig?