Artikkel

Hvordan kan blokkjeder endre revisjonsbransjen?

Samtidig som tradisjonelle revisjonstjenester vil fortsette å være viktig, vil ny teknologi endre måten oppgavene løses på.

Stadig flere virksomheter ser på mulighetene blokkjede-teknologien bringer med seg. I 2017 ble artikkelen «Audit & Assurance Alert – Blockchain technology and its potential impact on the audit and assurance profession» publisert.

Noen av de viktigste punktene i artikkelen er:

  • Blokkjede-teknologi har potensiale til å endre alt av journalføring, inkludert hvordan transaksjoner initieres, hvordan de autoriseres, hvordan de gjennomføres og hvordan man rapporter om dem i etterkant.
  • Endringer i virksomheters modell og prosesser kan påvirke hvordan back-office-rollen rapporterer og gjør forbedringer i forkant av skatteendringer. 
  • Det er et stort potensial for økt standardisering og transparens i revideringen og rapporteringen, noe som vil gjøre prosessen mer effektiv.

I sum kan blokkjeder forenkle og effektivisere gjennomføringen av løpende, kjente transaksjoner.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Blokkjeder og revisjon

Last ned rapporten

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder kan i all enkelhet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon. Istedenfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Hvis endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette. Disse kontrollene gjøres i sanntid, og for hver nye informasjonsblokk som låses inn bekreftes det at disse kontrollene er gjennomført. Det er dette som er den uavhengige revideringen, og som utelater tredjeparter som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister. Teknologien gjør deling av sensitiv informasjon tryggere og enklere i et distribuert tillitsnettverk.

På grunn av den ekstra sikkerheten blokkjeder bringer med seg, vil risikoen for at en kunde ikke betaler som avtalt for en vare eller tjeneste reduseres. I tillegg vil det nettverket inneholder alle historiske transaksjoner. Valideringsprosessen en blokkjede har vært gjennom gjør det nærmest umulig å endre historikken. En blokkjede blir derfor et tilgjengelig og sikkert register man kan finne ut når og hvordan en transaksjon ble gjennomført.

Den potensielle innvirkning for revisjonsbransjen

Noen har hintet til at blokkjede-teknologien vil viske ut behovet for en revisor. Det å verifisere en transaksjon er riktignok en hjørnesten i revisjon, men det er kun én av flere viktige aspekter. En revisjon inneholder også en vurdering om en transaksjon er relevant, objektivt gjennomført, nøyaktig og verifiserbar.

Siden det er svært vanskelig å manipulere data i blokkjeder vil transaksjonene føre med seg en tillitt som ikke tidligere har vært mulig. Blokkjeder vil også kunne standardisere regnskapsføring, slik at revisoren kan verifisere mye større mengder data enn tidligere. Istedenfor manuelle substanstester, vil hele eller større deler av populasjonen kunne testes på en brøkdel av tiden. 

Allikevel er det flere ting en revisor må være på vakt for – selv når det har blitt brukt blokkjeder i transaksjonene.

I en handel hvor en aktør betaler med bitcoin, vil en stor del informasjon lagres i blokkjeden. Men en revisor kan ikke alltid vite om et produkt faktisk ble levert ved å kikke på blokkjeden. En transaksjon som er loggført i en blokkjede kan derfor fortsatt blant annet være:
- Uautorisert eller ulovlig
- Utført mellom parter med uheldige relasjoner
- Koblet til en sideavtale som ikke kommer frem i blokkjeden

Revisorer må i tillegg fortsette å vurdere om produkter og tjenester er riktig prissatt. Estimatering og vurderinger, må fortsatt revideres. I sum vil blokkjede-teknologien være med på å forandre og i mange tilfeller forbedre revisjonsprosessen, men at det skal komme til å erstatte revisor, er mindre sannsynlig.

Var denne siden nyttig?