Artikkel

Digital revisjon

Dagens teknologi gjør oss som revisor i stand til å ta et dypdykk inn i selskapers virksomhet. Analyse av data gir overblikk over helheten og innblikk i detaljene, og øker kvaliteten av revisjonen. Denne tilnærmingen gir merverdi til kunden gjennom økt innsikt i egen virksomhet. Hvordan vil du som revisjonsklient oppleve dette, og hvorfor er norske revisjonskunder så opptatt av revisors digitale kompetanse?

Norske revisjonskunder rangerer Deloitte øverst, med høyest tilfredshet innen temaet digital kompetanse. Men hva er egentlig digital kompetanse innen revisjon? 

Les mer om hvordan du kan vurdere din revisors digitale kompetanse her.

Hva er egentlig digital revisjon? 

Digital revisjon handler om å nyttiggjøre seg av dataene som våre kunder sitter på, gjerne i kombinasjon med relevante eksterne data. Dette gir oss en unik mulighet til å øke vår forståelse av virksomheten, forstå risikoene og automatisere revisjonshandlinger. Ved å identifisere trender og mønstre i datamaterialet ved bruk av analyseverktøy, kan vi som revisor, i større grad enn tidligere, splitte finansiell informasjon i lavrisiko-transaksjoner og høyrisikotransaksjoner (transaksjoner med egenskaper som avviker fra forventet trend/mønster). Resultatet er en revisor som fokuserer på områder med høyere risiko.

Vi ser at antall transaksjoner og mengden data øker i så stor grad at det å teste stikkprøver ikke lenger gir revisor den tryggheten det tidligere har gjort. Høystakken har vokst, og det har sannsynligvis antall nåler også gjort. Vi som revisor tilstreber derfor å analysere 100% av populasjonen, heller enn å basere oss på stikkprøvebaserte utvalg. Tiden som tidligere har blitt brukt på å teste et mindre utvalg brukes nå på de identifiserte høyrisikotransaksjonene/nålene i høystakken.

Fremveksten av databaser og datavarehus legger opp til en sanntidsrevisjon. Fremover vil revisjonen utvikle seg fra å ha vært en aktivitet som utføres til et spesifikt tidspunkt på året til å bli en kontinuerlig revisjon. Kundene slipper tidkrevende og repetitiv datautveksling, samtidig som revisor monitorerer utviklingen løpende slik at relevante problemstillinger tas opp tidsriktig.

Når de tidkrevende og manuelle oppgavene i større og større grad automatiseres og effektiviseres, betyr det at søkelyset skiftes til områder der revisor må utøve profesjonelt skjønn og benytte sin bransje- og selskapsforståelse, for eksempel verdsettelse og estimater. Den rutinemessige og tidkrevende delen av revisjonen som gir liten verdi blir borte. Dermed kan vi legge all vår energi i den utfordrende og interessante delen som gir økt kvalitet.

Digitalisering gir verdi for kundene

Den moderne tilnærmingen i revisjonen gir i økende grad en større verdi enn bare det å avgi en revisjonsberetning. En ting er at revisjonen utføres med høyere kvalitet og effektivitet, men den gir en innsikt i virksomheten til kundene som de ikke sitter på selv. Ved å bruke analyse- og visualiseringsverktøy fremstilles data om din virksomhet på en ryddig og lettfattelig måte. En god revisor har analyser og dashboards som er relevante både for revisjonen og for kunden selv. Revisor har kommet i en helt annen posisjon til å utfordre kundene på måten de følger opp og analyserer virksomhetsdata selv. En datadreven tilnærming hos virksomheten gjør at kundene får en revisor som snakker samme språk og hjelper de på reisen mot data- og faktabaserte beslutninger i fremtiden.

Digital revisjon gir tilfredshet 

Som leder i en norsk virksomhet forventer du at din revisor skal være digitalt kompetent, og kontinuerlig jobbe med å forbedre prosess, resultat og verdi av revisjonen. Dette ser vi er viktig for deg. Analysefirmaet Aalunds sin årlige undersøkelse av det norske revisjonsmarkedet underbygger påstanden. Aalunds har snakket med CFO-er, økonomidirektører og regnskapssjefer i over halvparten av de 500 største virksomhetene i Norge. Et av spørsmålene er: «hva er viktig for å være tilfreds med revisor»? Digital kompetanse kommer ut som det nest viktigste temaet på kravlisten, etter kvalitet.

Deloitte er rangert som den revisoren i Norge med høyest digital kompetanse.  

Hvordan kan du vurdere om din revisor har god nok digital kompetanse?

Var denne siden nyttig?