Det er vedtatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Finansdepartementet fastsatte 18. desember 2020 endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2021, og gjelde for regnskapsåret 2020.

Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder er et viktig instrument ved utarbeiding av selskapsregnskapene i IFRS-rapporterende konsern. Forskriften har ikke vært oppdatert den senere tid. For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2020-regnskapet, har Finansdepartementet fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften. Det følger blant annet av endringsforskriften at adgangen til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39, gjelder tilsvarende for IFRS 9 så langt de passer.

Les endringsforskriften her.

Les om endringene her

Forskrift om endring i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

regjeringen.no
Var denne siden nyttig?