Nyheter

IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2015

Standarder og tolkninger endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC OG EFRAG

Oversikt over vedtatte endringer i IFRS

Tabellen nedenfor viser en oversikt over nye standarder og tolkningsuttalelser. Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enketelte tilfeller kan EU ha innvendinger til publikasjoner fra IASB, noe som kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller tolkningsuttalelsen kan anvendes i EU. For enkelte standarder og tolkningsuttalelser har derfor EU et senere ikrafttredelsestidspunkt enn IASB. I de tilfellene er det eksplisitt opplyst om dette i vedlagte tabell. 

Tabellen gir status for EU-godkjennelser per 31. mai 2015. Tabellen er tilgjengelig her.

 

Oversikt over EFRAG endorsement-status

European Financial Reporting Advisory Group oppdaterer løpende status for EU-godkjennelser. 

Oversikten er tilgjengelig her.

Det er ikke blitt godkjent nye standarder eller tolkninger av EU siden utgivelse av siste IFRS nyhetsbrev i mars 2015.

Høringsutkast til standarder og tolkningsuttalelser

Høringsutkast – endret ikrafttredelsesdato for IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

IASB har publisert det forventede høringsutkastet (ED/2015/2) om utsatt ikrafttredelsestidspunkt for IFRS 15 med høringsfrist 3. juli 2015. Høringsutkastet kan lastes ned fra IASB sin hjemmeside her.

Standarden ble opprinnelig publisert med ikrafttredelse for årsregnskap som begynner 1. januar 2017 eller senere, med mulighet for tidligere anvendelse. I høringsutkastet foreslås det å utsette ikrafttredelsestidspunktet med ett år. Dersom den foreslåtte utsettelsen blir vedtatt, vil pliktig ikrafttredelse gjelde for årsregnskap som begynner 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse skal fortsatt være tillatt (må EU-godkjennes først).

Grunnen til den foreslåtte utsettelsen er særlig

 • Den foreløpige beslutningen om å gi ytterlige veiledning vedrørende lisenser, innarbeide eksempler som illustrerer identifikasjon av leverings-forpliktelsene i kontrakten (performance obligations) og veiledning for prinsipal vs. agent vurderinger.
 • Ønske om samme ikrafttredelsestidspunkt som den nye inntektsstandarden for US-GAAP rapporterende foretak (ASU-2014-09 Revenue from Contracts with Customers – Topic 606). Denne er allerede besluttet utsatt til 15. desember 2017.

De nevnte forventede endringene i standarden kommer som følge av innspill fra IFRS 15 Transition Resource Group. Disse endringene inngår ikke som en del av dette høringsutkastet, men vil bli publisert senere i 2015.

For mer informasjon, les IFRS in Focus her.

For mer bakgrunn om den nye inntektsstandarden IFRS 15 (på norsk), les Deloitte IFRS nyhetsbrev nr. 3-2014 her.

 

Høringsutkast til det nye konseptuelle rammeverket (Conceptual Framework)

IASB har utgitt et høringsutkast til det nye konseptuelle rammeverket. Høringsutkastet (ED/2015/3 som kan leses her) inneholder bl.a. nye definisjoner av eiendeler og forpliktelser og gir veiledning til måling, fraregning, presentasjon og noteopplysninger i IFRS regnskaper.

Det aktuelle rammeverket er ment å fungere som det regnskapsteoretiske fundamentet til IFRS, og har vært stort sett uendret siden det ble utgitt i 1989. Etter innarbeidelse av to nye kapitler i 2010 (kapittel 1 og 2 i oversikten under) i samarbeid med den amerikanske standardsetteren FASB, ble utarbeidelse av et nytt rammeverk igjen satt på agendaen til IASB i september 2012. I juli 2013 ble det utgitt et diskusjonsnotat (DP/2013/1 som kan leses her) med kommentarfrist 14. januar 2014.

Det aktuelle høringsutkastet omfatter de følgende kapitlene:

Kapittel 4 inneholder definisjoner av eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter og kostnader som delvis avviker fra definisjoner i det aktuelle rammeverket:

IASB skal diskutere det nye rammeverket i en webcast onsdag, 17. juni 2015. Mer informasjon finnes her.

Høringsfrist er 26. oktober 2015.

Les mer om det nye rammeverket på iasplus her.

Andre IFRS-nyheter

IASB utgir endringer i IFRS for SMEs (IFRS for små og mellomstore foretak)

IASB har ferdigstilt en omfattende gjennomgang av IFRS for SMEs, og i mai 2015 ble revidert versjon IFRS for SMEs publisert. Den nye standarden inneholder både større og mindre endringer og klargjøringer. I motsetning til «full» IFRS, begrenses endringer i IFRS for SMEs til hvert tredje år. IFRS for SMEs ble utgitt i 2009 og ble revidert i 2012 og nå i 2015. Den fullstendige oppdaterte versjonen av IFRS for SMEs vil bli publisert i tredje kvartal 2015.

De tre vesentligste endringene er som følger:

 • Under ny standard er det adgang til å velge verdireguleringsmodellen (revaluation model) ved måling av eiendom, anlegg og utstyr etter første gangs innregning. Denne modellen er kjent fra IAS 16 og medfører at slike eiendeler balanseføres til verdiregulert beløp. Verdiregulert beløp er virkelig verdi på tidspunktet da eiendelen ble verdiregulert, med fradrag for eventuell senere akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

  I motsetning til IAS 40, resultatføres (profit or loss) ikke verdiøkninger som følge av verdiregulering, men innregnes i andre inntekter og kostnader (other comprehensive income). Reduksjoner som følge av en verdiregulering skal innregnes i resultatet, med mindre de reverserer en kreditsaldo i verdi-reguleringsreserven som er knyttet til denne eiendelen. I så fall innregnes reduksjonen i andre inntekter og kostnader.
 • Hovedprinsippene for innregning og måling av utsatt skatt er blitt tilpasset IAS 12. Regnskapsføring av utsatt skatt under IFRS for SMEs er for tiden basert på et høringsutkast fra 2009 (ED/2009/2) som aldri ble ferdigstilt eller vedtatt.
 • Samkjøring av full IFRS (IFRS 6) og IFRS for SMEs når det gjelder innregning og måling av eiendeler ved leting etter og evaluering av mineralressurser.

Videre er det gjennomført en rekke andre større og mindre endringer og klargjøringer i standarden. Det er også innført flere unntak fra standardens krav dersom det vil gi urimelige kostnader eller anstrengelser (undue cost and effort) å følge disse.

Standarden er gitt ikrafttredelse for årsregnskap som starter fra og med 1. januar 2017. Tidligere anvendelse er tillatt.

En fullstendig oversikt over alle endringene i IFRS i SMEs finnes i IFRS in Focus som kan leses her.

Legg merke til at IFRS for SMEs ikke kan benyttes av norske foretak. Norsk RegnskapsStiftelse publiserte i april 2014 et høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Standarden er ment å erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak. I forslaget til ny norsk regnskapsstandard er det imidlertid tatt utgangspunkt i IASBs IFRS for SMEs slik den ble utgitt av IASB i 2009, men med nødvendige tilpasninger til norsk regnskaps- og aksjelovgivning, samt med ønskede tilpasninger til dagens god regnskapsskikk. Les mer om den nye norske regnskapsstandarden her.

 

IASB og FASB Joint Transition Group møte om den nye inntektsstandarden

Joint Revenue Transition Group (TRG), en felles arbeidsgruppe av IASB og den US-amerikanske standardsetteren FASB, har avholdt sitt fjerde møte 30. mars 2015. Formålet med TRG er å identifisere potensielle problemområder knyttet til implementeringen av den nye inntektsstandarden IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. TRG omfatter både medlemmer av IASB og  FASB, regnskapsprodusenter, revisorer og  regnskaps-brukere.

Følgende agendapunkter ble diskutert:

 • Allocation of the transaction price for discounts and variable consideration
 • Material rights
 • Consideration payable to a customer
 • Partially satisfying performance obligations before identifying the contract
 • Warranties
 • Significant financing components
 • Whether contributions are within the scope of the new revenue standard
 • Series of distinct goods or services

For mer informasjon om de enkelte agendapunktene, les

IFRS in Focus her.

TRGs neste møter er 13. juli og 9 november 2015. En oversikt over alle møter, agenda og oppsummering er lagt ut på TRG sin hjemmeside her.

IASB og FASB sender en live webcast fra TRG-møtene.

 

IFRS Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments

Den nye modellen for nedskrivning av finansielle instrumenter under IFRS 9 representerer en fundamental endring i forhold til dagens modell, og vil derfor ha betydelige konsekvenser fra et implementerings og systemperspektiv, særlig i finanssektoren. I lys av omfanget av endringene har IASB opprettet et diskusjons-forum (ITG) for å bidra til og sørge for en robust og konsistent implementering.

I forbindelse med implementeringen av den nye standarden, har IASB nå nedsatt en ny arbeidsgruppe.

Formålet med gruppen er å diskutere spørsmål fra interessenter vedrørende den nye tapsmodellen, herunder:

 • Oppfordre, analysere og diskutere problemstillinger som oppstår ved implementering.
 • Informere IASB om disse implementerings-spørsmålene, slik at de kan avgjøre hvilke, om noen, tiltak som vil være nødvendig for å løse problemene.
 • Gi et offentlig forum for interessenter til å lære om den nye modellen for nedskrivning av finansielle instrumenter.

For mer informasjon om ITG, les IFRS in Focus her.

Det skal avholdes tre møter i 2015. ITGs første møte fant sted 22 april 2015.  Følgende ble diskutert i møtet:

 • Forecasts of future economic conditions
 • Loan commitments – scope
 • Expected credit losses – measurement date
 • Assessment of significant increase in credit risk for guaranteed debt instruments
 • The maximum period to consider when measuring credit losses
 • Revolving credit facilities
 • Measurement of expected credit losses for an issued financial guarantee contract
 • Measurement of expected credit losses in respect of a modified financial asset

For mer informasjon om de enkelte agendapunktene, les IFRS in Focus her.

IASB sender en live webcast fra ITG-møtene. Linken til webcast, agenda og oppsummering av møtene er lagt ut på ITG sin hjemmeside.

Deloitte-publikasjoner og ressurser

Deloitte Global IFRS Banking Survey

Deloitte har publisert IFRS Banking Survey – Finding your way (5. utgave). Rapporten presenterer synpunktene til 59 globale finansinstitusjoner om aktuelle regnskapsmessige og regulatoriske problemstillinger i bankbransjen.

Rapporten kan leses her.

IFRS in Focus Newsletter

Deloitte publiserer IFRS in Focus Newsletter så snart det publiseres nye og endrede standarder og fortolkninger, høringsutkast og diskusjonsnotater.

Publikasjonen inneholder et sammendrag av den relevante standarden, høringsutkast eller diskusjonsnotat og gir betraktninger knyttet til sentrale endringer/forslag til endringer.

Siden forrige IFRS Nyhetsbrev er følgende IFRS in Focus Newsletter publisert:

April 2015

Joint meeting on Revenue

April 2015

First meeting of IFRS Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments

April 2015

IASB tentatively decides to defer the effective date of IFRS 15 by one year

Mai 2015

IASB proposes amendments to IFRS 15 to defer the effective date by one year

Mai 2015

IASB issues 2015 Amendments to the IFRS for SMEs

 

IFRS on Point

Deloitte publiserer månedlig IFRS on Point som trekker frem månedens viktigste IFRS-nyheter. Siden forrige IFRS Nyhetsbrev har følgende IFRS on Point blitt publisert:

Februar 2015

IFRS on Point – February 2015

Mars 2015

IFRS on Point – March 2015

April 2015

IFRS on Point – April 2015

 

Norske IFRS-nyhetsbrev

Tidligere utgitte norske IFRS Nyhetsbrev er tilgjengelig her

 

Globale publikasjonsserier

Det er mulig å abonnere direkte på nyhetsbrev fra IAS Plus, og på denne måten kostnadsfritt få en enkel tilgang til faglige nyheter innenfor IFRS. Tidligere nyhetsbrev fra våre globale publikasjonsserier er tilgjengelig her:

 • IFRS Industry Insights er tilgjengelig her.
 • IFRS in Focus er tilgjengelig her.
 • Project Insights er tilgjengelig her.
 • IFRIC Review er tilgjengelig her.
 • IFRS on Point er tilgjengelig her.
 • Insurance Accounting Newsletters er tilgjengelig her.
 

 

Deloitte E-learning

Vi minner om at Deloitte har utviklet en rekke e-learning-programmer som er gratis tilgjengelig på http://www.deloitteifrslearning.com/.

Benytt muligheten til å få ny kunnskap på en enkel måte!

 

Twitter

Iasplus har startet med å publisere sine nyheter på Twitter. Denne kan følges på Twitter feed (@iasplus)

Deloitte-seminarer

Frokostseminarer «Morgenfuglene»

Oversikt over Deloitte Morgenfuglene finner du her.

Oversikt over andre Deloitte seminarer finner du her.

September 2015 (dato og link følger i neste brev)

Frokostseminar i klassifisering og måling av finansielle instrumenter under IFRS 9

Oktober 2015 (dato og link følger i neste brev)

Utvidet frokostseminar i tapsmodellen under IFRS 9

 • generell innføring i tapsmodellen
 • problemstillinger ved beregninger og modellering
Var denne siden nyttig?