IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2016

Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 1-2016

3. desember 2015–31. mars 2016

IASB vedtar IFRS 16 Leieavtaler, utgir endringer i IAS 12, utsetter implementeringsdato for foreslått endring i IFRS 10 og IAS 28, og vedtar endringer i IAS 7.

I dette nummeret av IFRS-nyhetsbrevet går vi gjennom de viktigste endringene innen International Financial Reporting Standards (IFRS) mellom 3. desember 2015 og 31. mars 2016. I nyhetsbrevet finner du en tabell med oversikt over vedtatte endringer i IFRS per 11. april 2016. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) oppdaterer løpende status for EU-godkjennelser, og oversikten her er også tilgjengelig i nyhetsbrevet.

IASB har endelig vedtatt IFRS 16 Leieavtaler, som er forventet å gi betydelig effekt på resultatoppstillingen og balansen – og dermed også en vesentlig innvirkning på sentrale nøkkeltall som likviditetsgrad, EBIT/EBITDA og avkastningskrav for mange foretak.

IASB har i tillegg utgitt endringer i IAS 12 knyttet til innregning av utsatt skattefordel relatert til urealiserte tap på gjeldsinstrumenter målt til virkelig verdi. Bakgrunnen for endringen er ulik praksis ved innregning av utsatt skattefordel knyttet til gjeldsinstrument som måles til virkelig verdi i ulike situasjoner som blir nevnt i nyhetsbrevet.

Implementeringsdatoen for den foreslåtte endringen i IFRS 10 og IAS 28 vedrørende salg eller overføring av eiendeler mellom en investor og dets tilknyttede selskap eller felleskontrollerte virksomhet er utsatt av IASB. Informasjon om bakgrunn og eventuell førtidsimplementering står oppgitt i nyhetsbrevet.

IASB har satt i gang et prosjekt hvor det tas sikte på å forbedre og forenkle noteopplysninger på en rekke områder – inkludert IAS 7 Oppstilling av kontantstrømmer. Hensikten med endringene er å sikre bedre informasjon om hvordan forpliktelser påvirkes av foretakets finansieringsaktiviteter.

I nyhetsbrevet finner du til slutt lenker til diverse ressurser om IFRS, deriblant «IFRS in your pocket 2015», «IFRS in Focus» og modellregnskap.

IFRS-nyhetsbrev nr.1-2016
Var denne siden nyttig?