IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2016

Artikkel

IFRS-nyhetsbrev nr. 2-2016

1. april–30. juni 2016

IASB har vedtatt endringer og klargjøringer av IFRS 2, klargjøringer av IFRS 15 er vedtatt, høringsutkast om endringer i IFRS 3 og IFRS 11 er ute, ESMA lanserer retningslinjer for alternative nøkkeltall og Oslo Børs foreslår å endre krav til kvartalsrapportering for aksjeutstedere.

I dette nummeret av IFRS-nyhetsbrevet går vi gjennom de viktigste endringene innen International Financial Reporting Standards (IFRS) mellom 1. april og 30. juni 2016. I nyhetsbrevet finner du en tabell med oversikt over vedtatte endringer i IFRS per 21. juni 2016. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) oppdaterer for øvrig løpende status for EU-godkjennelser, og oversikten er tilgjengelig i nyhetsbrevet.

IASB har vedtatt endringer og klargjøringer av IFRS 2. IFRS 2 regulerer ikke eksplisitt hvordan virkningen av innvinningsbetingelser (vesting conditions) og andre betingelser (non-vesting conditions) skal hensyntas ved måling av virkelig verdi av forpliktelsen knyttet til kontantoppgjorte aksjebaserte betalingstransaksjoner. IASB har nå klargjort at det i slike tilfeller skal brukes samme fremgangsmåte som ved måling av aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital (equity-settled).

IASB har også publisert endringer i IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Endringene er en konsekvens av problemstillinger reist til IFRS 15 Transition Resource Group, hvor IASB og FASB har sett på implementeringsutfordringer ved IFRS 15.

IASB har videre publisert et høringsutkast med klargjøringer av IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger. Endringene skal gi bedre veiledning til skillet mellom hva som er virksomhet (business) og hva som er en gruppe av enkelteiendeler under IFRS 3.

European Securities and Markets Authoritys (ESMA) retningslinjer for alternative nøkkeltall trer i kraft for regulert informasjon og prospekter som publiseres fra og med 3. juli 2016. Dette omfatter blant annet informasjon som offentligjøres i samsvar med verdipapirhandelloven (som f.eks. årsrapporter, delårsrapporter og opplysninger om innsideinformasjon). Retningslinjene gjelder i tillegg årsberetningen og delårsberetningen, men selve regnskapet, halvårsregnskapet og kvartalsregnskapet er unntatt.

En siste sak handler om at Oslo Børs foreslår å endre krav til kvartalsrapportering for aksjeutstedere. Som følge av endringer i bestemmelser om periodisk finansiell rapportering i EU (rapporteringsdirektivet) foreslo verdipapirlovutvalget i februar 2016 å fjerne kravet til kvartalsrapportering for aksjeutstedere notert på regulert marked. Selv om kvartalsrapportering kan forsvinne som krav etter verdipapirhandelloven har Oslo Børs anledning til å fastsette egne regler for utstedere på Oslo Børs. Oslo Børs har derfor utarbeidet to alternative forslag til endring i krav til kvartalsrapporteringer.

I nyhetsbrevet finner du til slutt lenker til diverse ressurser om IFRS, deriblant «IFRS in your pocket 2016», «IFRS in Focus» og modellregnskap.

IFRS-nyhetsbrev nr.2-2016
Var denne siden nyttig?