Bokhylle med bøker.

Nyheter

IFRS-nyhetsbrev nr. 3-2015

Standarder og tolkninger endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC OG EFRAG

Oversikt over vedtatte endringer i IFRS

Tabellen nedenfor viser en oversikt over nye standarder og tolkningsuttalelser. Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger til publikasjoner fra IASB, noe som kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller tolkningsuttalelsen kan anvendes i EU. For enkelte standarder og tolkningsuttalelser har derfor EU et senere ikrafttredelsestidspunkt enn IASB. I de tilfellene er det eksplisitt opplyst om dette i vedlagte tabell.

Tabellen gir status for EU-godkjennelser per 31. august 2015. Tabellen er tilgjengelig her.

 

Oversikt over EFRAG endorsement-status

European Financial Reporting Advisory Group oppdaterer løpende status for EU-godkjennelser.

Oversikten er tilgjengelig her.

Det er ikke blitt godkjent nye standarder eller tolkninger av EU siden utgivelse av siste IFRS nyhetsbrev i juni 2015.

Høringsutkast til standarder og tolkningsuttalelser

Høringsutkast: IASB foreslår enkelte klargjøringer av IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

IASB publiserte den 30. juli et høringsutkast med klargjøringer til IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. De foreslåtte endringene følger av møtediskusjonene i IFRS 15 Transition Resource Group, hvor IASB og FASB har sett på implementeringsutfordringer ved IFRS 15 (opprinnelig publisert i mai 2014). De foreslåtte endringene til IFRS 15 avviker imidlertid fra de som er foreslått av FASB. Dermed kan det oppstå forskjeller i de to inntektsstandardene.

Høringsutkastet kan lastes ned fra IASB sin hjemmeside her.

Høringsutkastet foreslår klargjøring av veiledningen innen følgende områder:  

 • Identifisering av leveringsforpliktelser i en kontrakt. IFRS 15 krever at virksomheten identifiserer og skiller ut de ulike leveringsforpliktelser i kontrakten. Hvorvidt en leveranse anses om en separat leveringsforpliktelse beror på om kunden kan nyttiggjøre seg varen/tjenesten alene, eller sammen med allerede tilgjengelige ressurser, og om den er separerbar fra andre leveranseforpliktelser i kontrakten. IASB foreslår å legge til noen  illustrerende eksempler, samt endre noen av de eksisterende for å gi ytterligere veiledning knyttet til når leveranseforpliktelsene anses å være separerbare.
 • Prinsipal eller agent vurdering. Virksomheter som anvender IFRS 15 må beslutte hvorvidt  de opptrer som en agent eller som en prinsipal i transaksjonen. Beslutningen er basert på om virksomheten kontrollerer varene eller tjenestene før de overføres til kunden. IASB foreslår å gi ytterligere veiledning til kontrollbegrepet, samt å utvide noen av de eksisterende eksemplene og legge til to nye.
 • Fastsettelse av om en lisens gir rett til tilgang eller rett til bruk. Når en virksomhet tildeler lisenser må den avgjøre om lisensen gir rett til bruk av intellectual property (IP) eller rett til tilgang til den underliggende IP. I de tilfeller hvor kunden kjøper lisens til å bruke IP skal hele inntekten anses opptjent umiddelbart, mens lisens som gir rett til tilgang medfører at inntekten skal anses opptjent over tid. For å klargjøre dette skillet foreslår IASB å gi ytterligere veiledning og eksempler.
 • Anvendelse av unntaket for salgs- eller bruksbaserte royalties. IFRS 15 innehar et unntak knyttet til IP lisenser hvor vederlaget er salgs- eller bruksbasert. Unntaket innebærer at inntektsføringen ikke kan skje før den seneste hendelse av 1) underliggende salg eller bruk har inntrådt eller 2) leveranseforpliktelsen er helt eller delvis innfridd. IASB har nå gitt veiledning knyttet til anvendelse av unntaksbestemmelsen når IP lisensen inngår i en leveranseforpliktelsen sammen med andre varer og tjenester.
 • Overgangsbestemmelsene. IASB har foreslått ytterligere to praktiske tilnærminger ved overgang til IFRS 15.

For mer informasjon, les IFRS in Focus her.

Høringsfristen er satt til 28. oktober 2015.

For mer bakgrunn om den nye inntektsstandarden IFRS 15 (på norsk), les Deloitte IFRS nyhetsbrev nr. 3-2014 her.

 

Høringsutkast med forslag til endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte og IFRIC 14 Begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering og samspillet mellom dem

IASB har utgitt et høringsutkast som omfatter mindre endringer til IAS 19 Ytelser til ansatte og IFRIC 14 Begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering og samspillet mellom dem. Høringsutkastet kan lastes ned fra IASB sin hjemmeside her.

Under IAS 19 kan et overskudd i en pensjonsordning bare innregnes som en eiendel dersom det kan brukes til å redusere fremtidige innskudd eller betales tilbake. IFRIC 14 gir veiledning til når tilbakebetalinger eller reduksjoner i fremtidige innskudd bør regnes som tilgjengelig. De foreslåtte endringene i høringsutkastet er klargjøring av følgende: 

 • IFRIC 14 fastslår at en tilbakebetaling er tilgjengelig for et foretak bare dersom foretaket har en ubetinget rett til tilbakebetaling. I vurderingen av tilgjengelighet skal foretaket
  •  ikke inkludere beløp som andre parter, (for eksempel pensjonsordningens tillitsmann) kan bruke for andre formål, uten virksomhetens samtykke
  • ikke anta at en tilbakebetaling er tilgjengelig dersom en annen part kan avvikle ordningen uten virksomhetens samtykke
 • Dersom en vesentlig begivenhet inntreffer, som for eksempel endring, avkortning eller oppgjør av planen, skal pensjonsopptjeningen og renter for den påfølgende perioden måles ved å benytte de samme forutsetningene som i den nye målingen av pensjonsforpliktelsen (eiendelen).
 • Pensjonsopptjening og netto rente påløpt i inneværende regnskapsperiode, før en endring, avkortning eller oppgjør av pensjonsordningen, skal ikke inkluderes i beregning av senere pensjonsopptjening eller i gevinst-/tapsberegningen av oppgjøret som følge av hendelsen.

Høringsfrist er satt til 19. oktober 2015.

For mer informasjon, les IFRS in Focus her.

 

Høringsutkast med forslag om utsettelse av ikrafttreelsestidspunkt for endringer i IFRS 10 Konsernregnskap og IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet vedrørende salg eller innskudd av eiendeler

IASB har utgitt et høringsutkast med forslag om utsettelse av ikrafttredelsestidspunkt på ubestemt tid for endringer i IFRS 10 Konsernregnskap og IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet.

De foreslåtte endringene presiserer hvordan gevinster og tap skal innregnes ved salg eller ved innskudd av eiendeler til tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet. Forsinkelsen skyldes at endringene er besluttet å inngå i et større prosjekt (research project on equity accounting).

Høringsfristen er satt til 9. oktober 2015.

For mer informasjon, les IFRS in Focus her.

Andre IFRS-nyheter

Conceptual Framework outreach event arrangeres i Oslo 16. september

Den 16. september 2015 inviterer EFRAG (European Financial Advisory Group) og Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) til et åpent møte i Oslo om utkastet til endret konseptuelt rammeverk for finansiell rapportering utgitt av IASB.

Møte skal gi mulighet til å diskutere forslagene i høringsutkastet ED/2015/3 Conceptual Framework for Financial Reporting.

Høringsutkastet kan leses i sin helhet her.

Formell invitasjon fra EFRAG kan leses her.

 

IASB og FASB Joint Transition Group-møte om den nye inntektsstandarden

Joint Revenue Transition Group (TRG), en felles arbeidsgruppe av IASB og den US-amerikanske standardsetteren FASB, har avholdt sitt femte møte 13. juli 2015. Formålet med TRG er å identifisere potensielle problemområder knyttet til implementeringen av den nye inntektsstandarden IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. TRG omfatter både medlemmer av IASB og FASB, regnskapsprodusenter, revisorer og regnskapsbrukere.

Følgende agendapunkter ble diskutert:

 • Consideration payable to a customer
 • Scope: Credit cards
 • Portfolio practical expedient and application of variable consideration constraint
 • Completed contracts at transition
 • Application of the series provision and allocation of variable consideration
 • Practical expedient for measuring progress toward complete satisfaction of a performance obligation
 • Measuring progress when multiple goods or services are included in a single performance obligation
 • Determining when control of a commodity is transferred
 • Accounting for restocking fees and related costs

For mer informasjon om de enkelte agendapunktene, les IFRS in Focus her.

TRGs neste møte er 9. november 2015. En oversikt over tidligere møter, agenda og oppsummering er lagt ut på TRG sin hjemmeside her.

IASB og FASB sender en live webcast fra TRG-møtene.

 

IASB har vedtatt å endre ikrafttredelsesdato for IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers var opprinnelig publisert med plikt til å anvendes for årsregnskap som begynner 1. januar 2017 eller senere, med mulighet for tidligere anvendelse. Som omtalt i forrige IFRS Nyhetsbrev foreslo IASB å utsette ikrafttredelsestidspunktet med ett år slik at pliktig anvendelse vil være for årsregnskap som begynner 1. januar 2018 eller senere. Tidligere anvendelse skal fortsatt være tillatt (må EU-godkjennes først).

Dette forslaget er nå vedtatt av IASB. Formell endring av standarden kommer i september. IFRS 15 vil gjelde for alle nye kontrakter som inngås på eller etter overgangsdatoen 1. januar 2018 og for eksisterende kontrakter som ikke er fullført på dette tidspunktet.

 

ESMA utgir endelige retningslinjer for Alternative Performance Measures

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publisert endelige retningslinjer knyttet til «Alternative Performance Measures» (APMs) for noterte foretak (utstedere med verdipapirer som omsettes på regulerte markeder, og personer som er ansvarlige for å utarbeide et prospekt). Retningslinjene vil være effektive fra 3. juli 2016.

Endringer i de endelige retningslinjene er en respons på kritikken som kom i etterkant av publisering av de opprinnelige retningslinjene utgitt av ESMA i februar 2014. Kritikken gikk på at retningslinjene ville medføre krav om enda mer omfattende noteopplysninger som ble ansett som unødvendige opplysninger. I den endelige versjonen har ESMA endret veiledningens virkeområde, samt endret definisjonen, prinsippene for presentasjon og avstemming av APMs. Det innebærer blant annet at regnskapet ikke lenger er innenfor veiledningens virkeområde, da det allerede er omfattet av opplysningskravene som følger av det relevante rammeverket for finansiell rapportering.

For mer informasjon - se IASPlus her.

De opprinnelige retningslinjene kan lastes ned her.

Deloitte-publikasjoner og ressurser

IFRS in your pocket 2015

Deloitte har publisert IFRS in your pocket 2015. Den populære guiden inneholder sammendrag av alle gjeldende standarder og fortolkninger, samt oppdatert informasjon om IASBs og IFRICs prosjekter. 

IFRS in your pocket 2015 kan leses her.

 

IFRS in Focus Newsletter

Deloitte publiserer IFRS in Focus Newsletter så snart det publiseres nye og endrede standarder og fortolkninger, høringsutkast og diskusjonsnotater.

Publikasjonen inneholder et sammendrag av den relevante standarden, høringsutkast eller diskusjonsnotat og gir betraktninger knyttet til sentrale endringer/forslag til endringer.

Siden forrige IFRS Nyhetsbrev er følgende IFRS in Focus Newsletter publisert:

Juni 2015

IASB issues exposure draft for a revised conceptual framework

Juni 2015

IASB proposes amendments to IAS 19 and IFRIC 14 to clarify two issues

Juni 2015

The Greek debt crisis: Financial reporting implications for 30 June

August 2015

Joint meeting on Revenue (July 2015)

August 2015

IASB proposes to defer the effective date of amendment ‘Sale of Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture’ 

August 2015

IASB publishes Request for Views to launch the 2015 agenda consultation

August 2015

IASB proposes clarifications to IFRS 15

 

IFRS on Point

Deloitte publiserer månedlig IFRS on Point som trekker frem månedens viktigste IFRS-nyheter. Siden forrige IFRS Nyhetsbrev har følgende IFRS on Point blitt publisert:

Mai 2015

IFRS on Point – May 2015

Juni 2015

IFRS on Point – June 2015

Juli 2015

IFRS on Point – July 2015

 

Norske IFRS-nyhetsbrev

Tidligere utgitte norske IFRS Nyhetsbrev er tilgjengelig her

 

Globale publikasjonsserier

Det er mulig å abonnere direkte på nyhetsbrev fra IAS Plus, og på denne måten kostnadsfritt få en enkel tilgang til faglige nyheter innenfor IFRS. Tidligere nyhetsbrev fra våre globale publikasjonsserier er tilgjengelig her:

 • IFRS Industry Insights er tilgjengelig her.
 • IFRS in Focus er tilgjengelig her.
 • Project Insights er tilgjengelig her.
 • IFRIC Review er tilgjengelig her.
 • IFRS on Point er tilgjengelig her.
 • Insurance Accounting Newsletters er tilgjengelig her.
 

 

Deloitte E-learning

Vi minner om at Deloitte har utviklet en rekke e-learning-programmer som er gratis tilgjengelig på http://www.deloitteifrslearning.com/.

Benytt muligheten til å få ny kunnskap på en enkel måte!

 

Twitter

Iasplus har startet med å publisere sine nyheter på Twitter. Denne kan følges på Twitter feed (@iasplus)

Deloitte-seminarer

Frokostseminarer «Morgenfuglene»

Oversikt over Deloitte Morgenfuglene finner du her.

Oversikt over andre Deloitte seminarer finner du her.

24. september 2015

Frokostseminar Ny regnskapslov – et nytt regnskapsregime

Var denne siden nyttig?