Artikkel

Bærekraft og integrert rapportering - grønnvasking eller målbare resultater?

En analyse av Norges 50 største virksomheter 2019

Norske virksomheter har forstått at å fokusere på bærekraft og samfunnsansvar gir et konkurransefortrinn. At det informeres om tiltak rundt disse temaene er viktig for alle brukerne av informasjonen. Å skape troverdighet og tillit til rapporteringen mener vi blir svært viktig fremover.

Les mer om og last ned rapporten her.

Virksomheter innen de fleste bransjer engasjerer seg i større og større grad i samfunns-, klima- og miljøspørsmål. At det informeres på en god måte om tiltak rundt bærekraft og samfunnsansvar er derfor viktig for alle brukerne av informasjonen (finansmarkedene, investorer, kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessenter).

Disse interessentene ønsker bevis på konkrete tiltak og forbedring over tid. Virksomhetene må med andre ord mene noe med sine utsagn, og kommunikasjonen må være i overensstemmelse med de tiltakene som faktisk gjennomføres.

 

Troverdighet og tillit viktig på lang sikt

Engasjementet rundt bærekraft og samfunnsansvar fører altså til et behov for å bedre rapporteringskvaliteten, der presentasjonen av ikke-finansiell så vel som finansiell informasjon er viktig for å få frem virksomhetens verdiskaping i sin helhet.

Å skape troverdighet og tillit til rapporteringen mener vi blir svært viktig fremover. «Grønnvasking» vil ikke tjene noen aktører på lang sikt. Det vil undergrave betydningen av å agere bærekraftig og gjøre det til nok et buzzword uten reell mening. Tilliten til informasjonen og rapporteringen kan bygges og ivaretas gjennom at en uavhengig tredjepart som, på samme måte som revisor nå bekrefter den finansielle rapporteringen, bekrefter informasjon og nøkkeltall som virksomhetene gir rundt miljøansvar og bærekraft.

Selv om ikke alle virksomheter forholder seg til integrert rapportering som et rammeverk, mener vi at prinsippene og elementene i integrert rapportering gir en god indikasjon på hvor modne de er i sin helhetlige rapportering av ikke-finansielle og finansielle resultater. Integrert rapportering-rammeverket, utviklet av International Integrated Reporting Council (IIRC), er ment å veilede virksomheter i rapporteringen av finansiell og ikke-finansiell verdiskaping over tid. Integrert rapportering defineres som «konsis informasjon og kommunikasjon om hvordan organisasjonens strategi, styringsmodeller, finansielle og ikke-finansielle resultater og framtidsutsikter legger til rette for verdiskaping på kort, mellomlang og lang sikt».

 

Last ned rapporten og få oversikten

Deloitte har i flere år støttet utviklingen av integrert rapportering og mener dette rammeverket vil være en sentral faktor for både bedre virksomhetsstyring og –rapportering. For å undersøke hvordan norske virksomheter ligger an når det gjelder integrert rapportering har vi for andre år på rad analysert rapporteringen til de 50 største.

Last ned rapporten her.

Bærekraft og integrert rapportering

Grønvasking eller målbare resultater?

Last ned rapporten her

Podkast - Topplinjen: Virksomhetenes fotavtrykk | Thina Saltvedt

30 år har gått siden begrepet «bærekraftig utvikling» ble lansert – men hvor langt har norske bedrifter kommet når det kommer til synliggjøring og rapportering av dette? Thina Saltvedt, bærekraftanalytiker i Nordea, gir i denne episoden innsikt i hvorfor en satsing på bærekraft er så viktig. Du møter også Anne Jones, partner i Deloitte, som gir oss en status på hvor langt de 50 største selskapene faktisk har kommet i rapporteringen.

Var denne siden nyttig?