Artikkel

Kjenner revisor din bransje og virksomhet?

Hvordan kan du vurdere om din revisor er en god nok rådgiver?

Vil du vurdere om din revisor gir deg rådgivning på det nivået du skal kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Kjenner revisor din bransje og din virksomhet?

Revisorer har lang erfaring fra å ha arbeidet med en rekke virksomheter. Avhengig av omfanget vil du ofte også ha tilgang til et team, der det kan være rom for bransjeeksperter eller fageksperter i revisjonsteamet. Det er ikke så mange revisorer som er fullt ut spesialisert på en enkelt bransje, men du skal kunne forvente at revisor kjenner din bransje, har dyp forståelse for din forretningsmodell, og kan diskutere risiko og strategiske temaer.

Du bør også forvente at revisor har tilgang til og kan dele relevante fagnyheter fra bransjen med deg. Spesielt de ledende revisjonsfirmaene produserer mye fagstoff, både om bransjer og andre forhold. Du bør forvente at revisor har oversikt over dette, og deler fagoppdateringer med deg når det er av interesse for deg.

Er revisor proaktiv, og tar kontakt?

Faglig kompetanse er bare en viktig egenskap hos en god rådgiver. Like viktig er det at revisor er en person som tar aktivt kontakt med deg, og kan by på interessante perspektiver. Hyppighet og form på denne kontakten vil variere med hva du foretrekker, men du skal forvente at revisor har deg i tankene, er proaktiv, har spurt deg om hvor ofte du vil ha kontakt?, og på hvilken måte. Vil du ha e-poster, vil du ha en telefon annenhver fredag, eller passer det med en kaffe uten agenda av og til? Du bestemmer, og omfanget på revisjonsoppdraget vil selvfølgelig også påvirke dette. Men du skal forvente en proaktiv revisor.

Gir revisor deg god nok annen rådgivning?

Revisorloven setter begrensninger for hva en revisor kan involvere seg i. Det kan virke begrensende, men det bidrar til å beholde integriteten og uavhengigheten som er avgjørende både for deg og for revisor. Innenfor disse rammene, skal du likevel kunne forvente at revisor ser muligheter og begrensninger, og gir deg råd og informasjon om hva du bør forholde deg til. Har det kommet endringer i relevante lover og retningslinjer som betyr noe for deg? Gjør du et viktig prosjekt, en transaksjon, finansiell endring eller andre prosjekter som krever involvering fra revisor, og får du den riktige støtten til det? Du skal forvente at revisor har god oversikt over rammebetingelser, og gir deg god rådgivning på andre områder.

Har revisor den riktige analysekapasiteten?

Revisjon er et fag der det brukes mange nye verktøy, med til dels betydelig kraftigere og bedre analysekapasitet enn tidligere. Presisjonen og verdien av dette grunnlaget blir imidlertid bare så gode som brukerens kompetanse tilsier. Du skal forvente en revisor som forstår hvordan nye analyseverktøy kan brukes og som har oppdatert og god analysekapasitet, men som også bruker det til å gi deg relevante og verdifulle innspill, og ikke bare tall og data.

Beholder revisor integriteten?

Revisor er en uavhengig aktør, som skal beholde den uavhengige rollen i alle sine innspill til deg. Noen ganger kan det være fristende å krysse den grensen, og engasjere seg for mye i vurderinger og prosjekter, eller i sin rådgivning. Det kan være fristende for revisor, og noen ganger kan det være fristende for oppdragsgiveren også: «Dere kjenner jo området og har allerede sett på dette, kan dere ikke bare gjennomføre endringen også». En god revisor som er en god rådgiver for deg, motstår slike fristelser. Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.

For deg er det større verdi at revisor beholder den absolutte integriteten og uavhengigheten. Revisor skal være bevisst disse grensene på en smidig og god måte, og du skal merke det i dialogen.

Er revisor en strategisk samtalepartner?

All erfaring, metodikk, verktøy og bransjeinnsikt til side, det som til syvende og sist avgjør din opplevelse av revisor som rådgiver, er om revisor – og da særlig ansvarlig revisor – er en person som har den strategiske forståelsen og kunnskapen til å kunne gi råd på et høyt nivå. Den egenskapen kan du bare til en viss grad lese ut av en CV eller en referanse. På dette punktet er du avhengig av å bygge opp en personlig relasjon, og oppleve at revisor gir deg råd som er ærlige og åpne, og som gir deg råd og innspill som holder høyt nok strategisk nivå.

Var denne siden nyttig?