Artikkel

Når kvalitet er viktig

Revisjon forbindes med kvalitet. Du forventer at revisoren din holder høyeste kvalitet, både i arbeidet hun gjør, og i dialogen og kommunikasjonen med deg.

Hvorfor er norske toppledere så opptatt av revisjonskvalitet, og hva betyr det egentlig for din virksomhet? Og hvorfor kommer revisjonskvalitet ut som det aller viktigste, når norske toppledere blir bedt om å vurdere hva som skal til, for at de skal være tilfreds med revisoren sin?  

Les mer om hvordan du skal vurdere kvalitet hos din revisor her.

Revisorer og kvalitet 

Revisorer snakker veldig ofte om kvalitet som et sentralt begrep innen yrket. En god revisor utviser kvalitet i arbeidsform og dialog med sine oppdragsgivere. Som oppdragsgiver opplever du at du har høy kvalitet, når du møter en revisor som er en god diskusjonspartner, som fungerer som din rådgiver. En god revisor er i stand til å håndtere store mengder informasjon og være en god analytiker. Revisor må evne å gjøre vanskelige ting forståelig og kan vurdere hvordan saker bør fremstilles, slik at du som oppdragsgiver opplever at samtalene er givende og skaper verdi.

Revisjonsfirmaets kvalitet 

Revisorer holder kvalitet så høyt at alle store revisjonsfirmaer har egne avdelinger som arbeider kontinuerlig med å opprettholde og heve kvaliteten i revisjonsytelsen. Revisjonsfirmaenes kvalitet kontrolleres løpende av myndighetene, ikke bare i Norge, men også av internasjonale finanstilsyn i de tilfellene der den norske virksomheten har såkalt allmenn interesse («public interest») i andre land. Alle norske revisjonsfirmaer som har norske kunder av allmenn interesse, er pålagt å levere en egen årlig åpenhetsrapport, som er en årsrapport om kvalitetsarbeidet. Kravene til kvalitet er meget strenge, og etterleves på det strengeste. Konsekvensene av å ikke levere revisjonsarbeid av høy nok kvalitet, kan raskt være en diskusjon om bøter og irettesettelser, tap av revisorbevilling, eller i verste fall straffesaker og personlig fengselsstraff. Det finnes eksempler på det siste i Norge.

Norges fremste revisor

Er du tilfreds med revisoren din?

Les mer her

Men hva er egentlig revisjonskvalitet? 

Revisjon er tillit. Ved å bekrefte informasjon, bruker revisor sin autoritet og sin tillit i samfunnet til å bekrefte at innholdet i informasjonen er etterrettelig og korrekt. Dette gjelder enten det er et finansregnskap, en klimarapport eller en offentlig rapport. Revisor går god for at statsråden, ordføreren, toppsjefen eller avdelingslederen fremstiller situasjonen som beskrives, på en riktig måte. 

Tilliten til at informasjon er riktig og at dermed transaksjoner er basert på korrekt informasjon, er helt grunnleggende for at et samfunn skal kunne vokse og utvikle seg. Der det finnes tillit, stoler du på at motparten din opptrer etterrettelig, enten det er en stat som samler inn skatteinntekter, eller det er en handelspartner som selger en vare. Der denne tilliten ikke finnes, oppløses ofte samfunnet i konflikter og maktbruk. Derfor er revisjon et samfunnsoppdrag. Revisors rolle og ansvar er beskrevet i den norske grunnloven, og revisjon er en lovfestet plikt for alle norske virksomheter over en viss grense.

For å kunne ha denne tilliten, er det to grunnleggende forhold som må være til stede:  

  • Integritet: For det første må revisor selv være en person som alle kan stole på. Det må være hevet over enhver tvil at hun er uavhengig av alle parter, har den høyeste integriteten en tillitsperson kan ha, og har en posisjon som gjør at hun kan si hva hun mener, uten frykt for represalier eller annen påvirkning. 
  • Kunnskap: For det andre må revisor ha systemforståelse og kunnskap på et så høyt nivå at hun faktisk kunne være i stand til å se at informasjonen som revideres, er riktig. Kvalitet forutsetter at revisor kan oppdage vesentlige feil i det som rapporteres, og i tillegg kunne fastslå at den aktuelle beskrivelsen gir et rettvisende bilde av det som rapporteres. 

Revisjonskvalitet er med andre ord ikke et ja/nei-spørsmål, der revisor enkelt og uten tvil kan fastslå at for eksempel et regnskap gir et rettvisende bilde av et firmas finansielle stilling. Det vil veldig ofte være snakk om vurderinger langs en skala, der kvaliteten også utgjøres av revisorens evne til å forstå hele bildet, og kjenne til de standarder og kontroller som brukes, samt de lover og regler som gjelder. Revisjonskvalitet handler dermed også til syvende og sist om revisors kunnskapsnivå og hvordan hun bruker denne kunnskapen.

Kvalitet viktigst for å være tilfreds med revisor 

En leder i en virksomhet er avhengig av tillit fra sine eiere, medarbeidere, kunder og leverandører, andre aktører og samfunnet rundt seg. Riktig og rettvisende informasjon til alle disse aktørene er et vesentlig fundament for å bygge denne tilliten. Den tilliten skal revisor garantere, og rommet for feil og dårlige vurderinger er lite. Derfor er revisors kvalitet avgjørende for at en virksomhet kan bygge tillit i samfunnet rundt seg. En toppleder, økonomidirektør eller regnskapsdirektør lever daglig med vurderinger av disse spørsmålene, og verdsetter en revisor som har kunnskapen og prosessene som er nødvendig for å holde høy kvalitet.

Det er dette som er bakgrunnen for at kvalitet kommer ut på topp, når norske toppledere blir bedt om å rangere hvilke egenskaper som skaper tilfredshet med revisor. Dette fremkommer av analysefirmaet Aalunds årlige undersøkelse av det norske revisjonsmarkedet. Aalund har snakket med CFO-er, økonomidirektører og regnskapssjefer i over halvparten av de 500 største virksomhetene i Norge, og blant annet spurt dem om tilfredshet med egen revisor. Aller øverst på kravlisten står en revisor som har god faglig revisjonskvalitet.  

Deloitte er øverst på listen med høyest kvalitet som Norges fremste revisor på dette området.

Hvordan kan du vurdere om din revisor har god nok kvalitet?  Vil du vurdere om din revisor holder den kvaliteten du bør kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Var denne siden nyttig?