Artikkel

Ny IFRS 15 om inntektsføring er utsatt til 1. januar 2018

IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers har fått utsatt ikrafttredelse med ett år til 1.januar 2018. Det har også kommet et høringsforslag med presiseringer av standarden som skal gi ytterligere veiledning til uklarheter som er identifisert i tillegg til å forenkle implementeringen av IFRS 15. Standarden er ennå ikke godkjent av EU. Godkjenning forventes i skrivende stund å komme i løpet av 1.kvartal 2016.

IASB besluttet i september å utsette ikrafttredelsestidspunktet til IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers fra 01.01.2017 til 01.01.2018. Dette begrunnes bl.a med å kunne gi utstederne av IFRS –regnskapene muligheten til å innarbeide de nye presiseringene i standarden som er kommet i høringsutkastform, samtidig som IFRS 15 implementeres. Det er også en erkjennelse av at IFRS 15 ble forsinket, og således ønsker IASB å gi utstederne mer tid på implementeringsprosessen. IASB har også ett ønske om å samkjøre implementeringen av IFRS 15 med den tilsvarende USGAAP standarden om inntektsføring som også har ikrafttredelse 01.01.2018.

Selv om fristen for implementering nå er utsatt med ett år, betyr ikke det at man derfor har god tid. Det betyr heller at det er bedre tid til å gå nøyere til verks med å vurdere de ulike kontraktene man har med kunder og gjøre nøye vurderinger på hva slags konsekvenser den nye standarden vil ha. Jeg viser til artikkel som i mer detalj beskriver den nye standarden: http://www2.deloitte.com/no/no/pages/audit/articles/ny-ifrs-inntektsforingsstandard-fra-januar-2017.html

Det ble i sommer som nevnt publisert et høringsutkast med presiseringer av standarden som har til formål å gi ytterligere veiledning til noen identifiserte uklarheter og forenkle implementeringen av IFRS 15. Disse er reflektert i overnevnte artikkel og jeg vil gi en kort presentasjon av presiseringene her.

 

Bakgrunn

Etter utgivelsen av IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers i mai 2014, opprettet IASB sammen med FASB Revenue Transition Resource Group (TRG), som har sett på utfordringer knyttet til implementering av den nye standarden om inntektsføring. De fleste problemstillinger som TRG har drøftet er løst, men det er også påpekt noen mer komplekse problemstillinger som har dannet grunnlag for de foreslåtte endringene. Endringene omhandler:

  • Identifisering av leveranseforpliktelsene i avtalen,
  • agent vs prinsipalvurdering og
  • lisenser.

Videre har IASB foreslått forenklinger i overgangen til ny IFRS 15.

Endringene er oppsummert nedenfor:

 

Identifikasjon av leveranseforpliktelsen i kontrakten

Etter IFRS 15 skal en virksomhet ved inngåelse av en kontrakt om levering av varer eller tjenester splitte opp kontrakten (unbundle) i de ulike leveranseforpliktelsene. For å tydeliggjøre hva som forstås ved særskilte (distinkte) leveranseforpliktelser, foreslår IASB at det tilføyes noen flere eksempler i standarden. I Basis for Conclusion bemerker IASB videre at ved vurdering av om levering av en vare eller tjeneste kan atskilles fra andre leveranseforpliktelser i avtalen, skal virksomheten overveie ulike faktorer, bl.a. omfanget av integrasjon og innbyrdes avhengighet, og ikke kun om en leveranse er avhengig av en annen. I en avtale om å bygge en mur inngår for eksempel både en forpliktelse om å levere murstein og om å levere arbeidskraft. Disse to leveranseforpliktelsene kan ikke skilles, da de er innbyrdes avhengige for å oppfylle kontrakten om å bygge en mur.

 

Agent versus prinsipal

Når en tredjepart er involvert i levering av varer eller tjenester til en kunde, skal virksomheten avgjøre om den agerer som prinsipal eller agent. Det avgjørende for denne vurderingen er om virksomheten har kontroll over varen eller tjenesten før denne leveres til kunden. For å presisere hvordan kontrollkriteriet skal anvendes, foreslår IASB følgende endringer til standarden:

Det presiseres at agent- kontra prinsipalvurdering skal skje for hver særskilt (distinkt) vare eller tjeneste. Det forklares i hvilke situasjoner en prinsipal kan kontrollere en tjeneste som skal utføres av en tredjepart. Denne endringen har til formål å forklare hvordan kriteriet «lagerrisiko» kan benyttes for tjenester. Bestemmelsen, som beskriver en rekke indikatorer for at en virksomhet kontrollerer en spesifikk vare eller tjeneste før den leveres til kunden er endret og utdypet.

Videre foreslås en rekke endringer til implementeringsveiledningen; noen av de eksisterende eksempler endres og to nye eksempler er lagt til.

 

Lisensinntekter

IFRS 15 krever en vurdering av om en lisens gir kunden adgang til virksomhetens immaterielle rettigheter (right to access) eller om kunden faktisk oppnår en rett til å bruke de immaterielle rettigheter (right to use). Oppnår kunden kun adgang til de immaterielle rettigheter, innregnes omsetningen fra dette over tid, derimot så innregnes inntekten på ett gitt tidspunkt, og muligens på et tidligere tidspunkt, dersom det er snakk om å bruke rettighetene. Dersom virksomheten vesentlig påvirker de immaterielle rettighetene, så innregnes inntekten over tid. Ved denne forskjellen er det avgjørende om virksomheten etter overdragelsen utfører aktiviteter som vesentlig påvirker de immaterielle rettighetene. IASB foreslår at det presiseres at en virksomhets aktiviteter anses for vesentlig å påvirke de immaterielle rettigheter når aktivitetene forventes å endre formen eller funksjonaliteten på de immaterielle rettigheter eller kundens mulighet for å oppnå fordeler av de immaterielle rettigheter er avhengig av disse aktivitetene (f.eks kan fordelen av et varemerke være avhengig av virksomhetens løpende aktiviteter for å opprettholde verdien av varemerket).

IASB foreslår også å tilføye to nye eksempler og endre noen av de eksisterende eksempler i implementeringsveiledningen. Videre utvides implementeringsveiledningen vedrørende bestemmelsene om salgs- og bruksbaserte royalties, som ikke kan innregnes som omsetning før kunden har foretatt det salg eller bruk som utløser royaltien.

 

Overgangsbestemmelser

IASB har foreslått ytterligere forenklinger i forbindelser med implementeringen av IFRS 15. I henhold til overgangsbestemmelsene kan en virksomhet velge:

  • Kun å implementere standarden med tilbakevirkende kraft fra og med regnskapsåret den implementeres, dvs uten tilpasning av sammenlikningstall
  • Å implementere standarden med tilbakevirkende kraft for alle presenterte regnskapsår, dvs med sammenlikningstall

I begge tilfeller er det noen praktiske forenklinger, bl.a. at det ikke skal foretas vurdering av kontrakter som er avsluttet før begynnelsen av det regnskapsår som presenteres ihht den nye standarden, og at det kan antas at alle kontraktsendringer allerede var avtalt ved den opprinnelige inngåelse av kontrakten.

Som nevnt tidligere i artikkelen, selv om ikrafttredelsestidspunktet til IFRS 15 er utsatt med ett år, og standarden pt ikke er EU-godkjent, så betyr det ikke at man kan utsette å vurdere implikasjonene den nye inntektsføringsstandarden vil ha på inntektsføringen.  Det betyr heller at man har bedre tid til å foreta de vurderinger som må gjøres og dermed bruke tiden på å løse problemstillinger som kan oppstå. For enkelte selskaper vil det også føre til behov for nye IT-løsninger for å kunne hente ut de data som standarden krever. Prosessen med å finne nye løsninger kan være tidkrevende.

 

For mer informasjon, se Iasplus-IFRS 15. Ønsker du å lære mer har Deloitte utarbeidet en e-learning for IFRS 15, se: http://www.iasplus.com/en/tag-types/e-learning

Det vil også bli avhold ulike bransjerettede frokostseminar om IFRS 15 fremover. Den første vil omhandle inntektsføring i Telekom, Media og Teknologi-bransjen. For mer informasjon og påmelding, se http://proviso.no/services/deloitte/detail.php?id=32610.

Ta kontakt med enten Anne Jones eller Siri C. Rosenblad dersom dere ønsker mer informasjon, eller ønsker en gjennomgang av IFRS 15.

Var denne siden nyttig?