Artikkel

Nye ordninger fra Kulturdepartementet og informasjon fra bokettersyn hos organisasjoner

COVID-19: Kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner

Vi oppsummerer endringer i kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, ny stimuleringsordning for kulturlivet og funn fra Skatteetatens ettersyn på organisasjoner.

November 2020: Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til å gjelde ut 2020 og foretar endringer i forskriften. Kulturdepartementet har også etablert en stimuleringsordning for kulturlivet. Videre omtaler vi funn fra skatteetatens ettersyn på organisasjoner.

 

Krisepakke 3 for frivilligheten

Mandag 19. oktober 2020 kom Kulturdepartementet med pressemelding om at kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner utvides til å gjelde fra 12. mars til 31. desember 2020, omtalt som krisepakke 3 for frivilligheten. Det innvilges ytterligere 1 milliard kroner for ordningen. Videre er forskriften endret.
 

Virkeområde

Forskriften inneholder endringer i § 1-2 (1) og (2) om at ordningen gjelder for arrangement eller annen spesifisert aktivitet som var planlagt avholdt i Norge i perioden fra 12. mars til og med 31. desember 2020, og som helt eller delvis er avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter. Søknad kan sendes på vegne av andre organisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. I disse tilfellene forutsettes det at organisasjonene driver frivillig virksomhet og at deltakere og/eller eiere med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret.

I den første krisepakken for frivilligheten kunne det søkes om kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter for arrangementer som måtte avlyses, stenges eller utsettes i perioden 5. mars til og med 30. april 2020. I krisepakke 2 kunne det søkes om tap av andre inntekter for de som har måttet avlyse, stenge eller utsette arrangementer, samt tap av billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet. Krisepakke 2 gjaldt i tidsperioden 12. mars til 31. august. Krisepakke 3 er en forlengelse av krisepakke 2, og er utvidet i tid. Krisepakke 3 gjelder fra 12. mars til 31. desember 2020.
 

Hva det kan søkes om

Her inneholder forskriften i § 2-1 (4) og (5) endringer knyttet til at det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som følger av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andres arrangementer eller annen spesifisert aktivitet helt eller delvis er avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter.

Dersom organisasjonene har hatt tap av inntekter utover det som ble kompensert i tidligere ordninger, kan det nå søkes på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker. I krisepakke 3 kan det søkes om:

  • Tap av inntekter fordi et arrangement har blitt helt eller delvis avlyst, utsatt eller stengt i perioden 12. mars til 31. desember, som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronapandemien.
  • Tap av billettinntekter fra tilbud som skulle vært åpne for besøkende i perioden 12. mars til 31. desember, for eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg).
  • Tap av utleieinntekter for bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler i perioden 12. mars til 31. desember.
  • Tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til andres arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden 12. mars til 31. desember.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

 

Tilskuddets størrelse

Det er gjort endringer i størrelsen på kompensasjon for å stimulere til aktivitet gjennom at søker kan motta mer i kompensasjon dersom arrangementet delvis gjennomføres fremfor å avlyses helt. Forskriften § 3-1 sier at organisasjoner som oppfyller gitte krav kan få kompensasjon for inntektsbortfall med inntil 70 prosent av godkjent søknadsbeløp. Arrangementer og annen spesifisert aktivitet som er helt avlyst få redusert kompensasjon til 50 prosent av godkjent søknadsbeløp i perioden fra 1. november til og med 31.desember 2020.

Søknadsfrist for ordningen er 15. januar 2021, søknaden levers på Stiftelses- og Lotteritilsynet her. Forskriften ligger tilgjengelig her

 

COVID-19 Samleside

Les mer

Stimuleringsordning for kulturlivet

Kulturdepartementet har etablert en stimuleringsordning for kulturlivet som forvaltes av Norsk kulturråd. Ordningen har fått bevilget 500 millioner kroner. Det kan gis tilskudd til billetterte kulturarrangement som er åpne for allmennheten i perioden 1. oktober 2020 til og med 31. desember 2020 som må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Søknadsfristen for denne ordningen er 1. desember 2020. Søknaden levers elektronisk via Norsk kulturråds nettsider, se her. Forskriften for stimuleringsordningen kan du lese her

Investeringer i selskap med deltakerfastsetting (SDF), tidligere deltakerlignede selskap (DLS)

Investerer en skattefri organisasjon, forening eller innretning i et selskap med deltakerfastsetting, blir investeringen av Skatteetaten regnet som næringsvirksomhet slik at det oppstår skatteplikt for investeringen. Dette vil være situasjonen selv om investeringen er gjort i selskap som har «fond» i navnet og dermed umiddelbart fremstår som en ordinær, passiv kapitalplassering. Den ellers skattefrie organisasjonen vil ved slik investering bli begrenset skattepliktig for deltakelsen i selskapet. Det bør derfor vurderes om det er lønnsomt og formålstjenlig å foreta plasseringer i selskap med deltakerfastsetting, typisk ANS, KS eller IS. Fordi avkastningen blir skattlagt med 22 % inntektsskatt og 0,85 % formuesskatt av formuesverdien, vil det sette større krav til avkastningen enn ved plasseringer som ikke er skattepliktige.

Var denne siden nyttig?