Artikkel

Økonomisk resesjon og regnskapsmessige utfordringer

Pandemien Covid-19 har medført en rekke tiltak fra myndigheter over hele verden, og verdenssamfunnet er rammet både økonomisk og sosialt. Pandemien omtales å bidra til økonomisk resesjon. Norge er i en nedgangskonjunktur sammen med resten av verden.

I større eller mindre grad påvirker Covid-19 nærmest alle virksomheter. For mange virksomheter er utfordringer med omsetningssvikt, leveranseproblemer, verdifall på finansielle investeringer eller tap på utestående kundefordringer allerede merkbare. For andre selskaper ble nedstenging av virksomheten innført ved myndighetenes første tiltak i kampen mot å dempe spredningen av viruset. Det ble brått full stopp. Det finnes også virksomheter som har klart å opprettholde tilnærmet normal drift. Felles for de aller fleste virksomheter er imidlertid at konsekvensene av pandemien i det lange bildet er svært usikre og kan være omfattende. Spørsmålet er hvordan dette påvirker selskapets rapportering nå og framover.

Deloitte sin samleside om COVID-19

Les mer her

Med den store usikkerheten bedriftene opplever, følger utfordrende skjønnsmessige vurderinger knyttet til regnskapsføring av både eiendeler og forpliktelser. Behovet for grundig noteinformasjon om beregningsmetoder, inputfaktorer, forutsetninger og usikkerhet i estimater blir større. Det vil ofte være behov for sannsynlighetsvekting av ulike scenarioer, og sensitivitetsanalyser må i større omfang enn tidligere inngå i rapporteringen.

Situasjonen som har oppstått er spesiell. Det finnes ikke erfaringsbasert informasjon som kan hjelpe selskaper i vurderingene knyttet til forventet framtidig utvikling. Verden har ikke opplevd tilsvarende pandemier i nyere tid. Dette er ukjent. De økonomiske variablene som selskapet må fastsette og som direkte påvirker regnskapsføringen, kan være vanskelige eller nesten umulige å fastsette. Scenarioene for hvordan pandemien vil kunne påvirke framover, strekker vidt, fra de mest dramatiske utfall og til de mer optimistiske. Usikkerheten skal likevel reflekteres i den finansielle rapporteringen.

Regnskapsmessige vurderinger og opplysningskrav

Les mer her

Publikasjonene IFRS in Focus - Accounting considerations Related to the Coronavirus 2019 Disease og Financial Reporting Alert - Financial Reporting Considerations Related to COVID-19 and Economic Downturn tar for seg en rekke poster i regnskapet, og drøfter for hver post potensielle problemstillinger og konsekvenser av COVID-19 og iverksatte tiltak. Sistnevnte publikasjon tar utgangspunkt i US GAAP, og omtaler ulike bransjer separat. IFRS in Focus omhandler IFRS og inkluderer også problemstillinger knyttet til delårsrapportering. Publikasjonene blir oppdatert etter hvert som nye problemstillinger kommer til. Sist oppdaterte publikasjon vil alltid være tilgjengelig her for IFRS og her for US GAAP.

Var denne siden nyttig?