Oppdaterte pensjonsforutsetninger 

Per 31. desember 2021

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. desember 2021.

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) gir veiledning knyttet til pensjonsforutsetninger. NRS har oppdatert veiledningen med tall per 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % per 31.08.2021 til 1,9 % per 31.12.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF). Endringen reflekterer utviklingen i rentemarkedet i høst. Statsobligasjonsrenten har også økt fra 1,1 % til 1,6 %. Lønnsvekst økes med 0,25%-poeng fra august, til 2,75% per desember. 

Veiledende forutsetninger:

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Disse forholdene kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene.

Veiledende forutsetninger fra NRS per 31. desember 2021 fremkommer i sin helhet av tabellen nedenfor. Forutsetningene er basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen.

Les pensjonsveiledningen i sin helhet her.

[1] Pensjonsregulering avhenger av betingelsene i den enkelte kontrakt. Minimumsreguleringen vist over er basert på en beregningsrente på 2,7 %. Se nærmere punkt 6.5

[2] Med offentliglik ordning menes her pensjonsordningen til foretak som har en offentlig tilknytning historisk (for eksempel kraftverk) og som fortsatt har en pensjonsordning i henhold til offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

Var denne siden nyttig?