Artikkel

Regjeringens kontantstøtte til næringslivet

COVID-19 respons: Guide til søknad om kontantstøtte

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars. Her er en guide til søknad om kontantstøtte.

Oppdatert 3. april som følge av Prop. 70 LS
 

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av COVID-19 og tilhørende smitteverntiltak. Proposisjonen ble fremlagt for Stortinget fredag 3. april.  Det legges opp til at nærmere vilkår for tilskudd og beregning av tilskuddet størrelse, som f.eks. hvilke kostnader som omfattes samt beregning av maksimumsgrense for konsern, vil bli regulert i en egen forskrift.  

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars.  Kompensasjonen vil behandles som skattepliktig inntekt i selskap som mottar støtten. Søknadsportalen vil åpne for norske bedrifter 17. april.


Se også: Videoguide: regjeringens kontantstøtte til næringslivet 

 

Hvem kompenseres

Ordningen vil gjelde alle selskaper og enkeltpersonforetak som er skattepliktige til Norge. Også filialer av utenlandske selskap med virksomhet i Norge, omfattes av ordningen. Det er foreslått at foretaket må ha blitt registrert i foretaksregisteret senest 1. mars 2020.

Det stilles vilkår om at selskapet må ha ansatte, med unntak for enkeltpersonforetak og deltakerfastsatte selskaper der innehaveren eller minst en deltaker har inntekten fra foretaket som sin hovedinntekt. Det er ikke videre omtalt om ordningen også omfatter foretak som utelukkende har innleid personell. Det er mulig en nærmere avklaring vil komme i forskriftsform.

For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattepliktig til Norge for inntektene fra selskapet. Det er uklart om dette innebærer et krav om at alle deltakerne må være skattepliktige til Norge, eller om det kan gjøres en forholdsmessig fordeling av tilskuddet til de norske deltakerne basert på eierandeler.

Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent i månedene april og mai (20 prosent i mars), med unntakene nevnt nedenfor. Omsetningsfall i prosent tar utgangspunkt i bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019. Dersom bedriften ikke var virksom 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.
    

Ordningen vil ikke gjelde for følgende næringer

 • finansnæringen,
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning,
 • olje- og gassutvinning
 • private barnehager under egen støtteordning,
 • flyselskap under egen støtteordning,
 • frivillige organisasjoner under egen støtteordning
 • utenriks sjøfart som er varetransport,
 • foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde),
 • foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs.
   

Det er foreslått at nærmere avgrensning av virkeområdet kan reguleres i forskrift.

 

Hva kan bedriftene kompenseres for

Bedriftene skal bli kompensert for følgende uunngåelige faste kostnader:

 • leie av lokale,
 • lys og varme,
 • vann og avløp,
 • forsikring
 • leie av utstyr og transportmidler,
 • netto rentekostnader


Som uunngåelige kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnader som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag vil ikke anses som uunngåelige kostnader. Kostnadene må kunne dokumenteres med avtale o.l. inngått før 1. mars.

Det vurderes å sette en begrensning på utgifter til leie av lokale og til gjeldsrenter.

Lønnskostnader er i utgangspunkt ikke uunngåelige kostnader. Regjeringen åpner likevel opp for å vurdere om lønnskostnader hos foretak med vesentlig omsetningsbortfall (80-100 pst.) og som må holde en viss bemanning, likevel kan medregnes som uunngåelige kostnader fra og med april. Foretak som er pålagt nedstenging ved statlig vedtak, men som etter annet lovverk er avskåret fra å permittere, kan regne lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift som uunngåelig kostnad.

Det forventes at det kommer en forskrift med en nærmere beskrivelse av hva som er en uunngåelig kostnad.


Hvordan bestemmes kompensasjonen

Kompensasjonen bestemmes ut fra følgende formel:

Kompensasjon= Omsetningsfall i %*(uunngåelige faste kostnader-egenandel)*justeringsfaktor

 

Bedrifter som er stengt av staten får en justeringsfaktor lik 0,9, mens øvrige bedrifter får en justeringsfaktor lik 0,8. Bedrifter som ikke har blitt tvunget til å stenge får i tillegg en egenandel på NOK 10 000 i måneden.

Terskelen for utbetaling er på NOK 5 000,-, og beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen vil ikke betales ut. Departementet tar sikte på å sette et øvre tak på utbetaling til NOK 30 millioner per foretak per måned.

Det legges opp til en nærmere regulering av beregningen av tilskuddsbeløpet, herunder fastsettelse av maksimumsgrensen for konsern, i forskrift.

Se også: Videoguide: regjeringens kontantstøtte til næringslivet 


Framgangsmåte og attestasjon

Bedrifter kan søke støtte gjennom Altinn, hvor behandlingene i stor grad vil være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Slik kan ordningen iverksettes raskt og pengene bli utbetalt snarest mulig. Søker må ved innsending av søknaden bekrefte at de på forespørsel kan fremskaffe attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på et senere tidspunkt. Det er lagt opp til at tilskuddsvedtakene kan påklages.

Videre er det foreslått at Skatteetaten skal utføre etterkontroll og innhente opplysninger for å verifisere de opplysningene som ble gitt i søknadene. Dersom det gis uriktige opplysninger i søknaden er det foreslått at det kan ilegges sanksjoner basert på reglene for tilleggsskatt. Det er foreslått at denne skal tilsvare 30 % av den økonomiske fordelen som kunne blitt oppnådd ved opplysningssvikten. Ved grovere tilfeller kan en sats på inntil 60% anvendes.

Departementet har uttalt at de vil vurdere nærmere om informasjon om tilskuddene skal offentliggjøres.
 

Øvrige godkjenninger

Ordningen må ESA-godkjennes. Det jobbes ut ifra at ordningen skal begrunnes med covid-19-utbruddet som eneste utløsende faktor og at støtten utgjør kompensasjonen for tapt omsetning. Støtteintensiteten må også baseres på objektive kriterier, slik at ordningen automatisk kan godkjennes. Ordningen vil slik ikke komme i konflikt med lånegarantiordningen for bedrifter som inngår i SMB-kategorien, hvilket betyr at et foretak kan benytte seg av begge ordninger.
 

Hvordan kan vi hjelpe deg

Deloitte følger utviklingen svært tett og er godt forberedt på spørsmålene som måtte dukke opp. Vi er derfor godt forberedt på spørsmålene som måtte dukke opp dersom din bedrift, både i forbindelse med hvilke kostnader du kan få kontantstøtte for, nødvendig dokumentasjon på reduksjon i omsetning og både utfylling og innsending av skjemaet i Altinn.

 

Kan du få kompensasjon gjennom kontantstøtte-ordningen?

Kan din virksomhet få kompensasjon gjennom kontantstøtteordningen? Finn ut ved å bruke Deloittes kalkulator for kontantstøtte.

Sjekk kalkulatoren her

Din lokale kontakt

Følgende kontaktpersoner er klare til å hjelpe deg:
 
Var denne siden nyttig?