Artikkel

Tillit til bærekrafts- og klimarapportering

Arbeidet med å nå bærekraftsmålene og løse klimakrisen er vår tids viktigste samfunnsoppgave. Men hvordan berører dette din virksomhet? Hvordan påvirkes verdikjeden i din bransje? Hvilke mål skal du sette deg og hva må du gjøre for å nå disse? Dette er grunnleggende spørsmål som alle virksomheter har på dagsorden. Det finnes mange ulike meninger, svar og løsninger.

Én ting er imidlertid de fleste enige om: Riktig, god og transparent informasjon om det arbeidet som gjøres på ulike områder innen bærekraft, og de resultatene som skapes, er nødvendig. I likhet med finansiell informasjon, tar flere interessentgrupper beslutninger basert på ikke-finansiell informasjon. Den troverdigheten som finansiell informasjon har må derfor kunne overføres også til bærekrafts- og klimarapportering. Disse temaene er dessuten ikke lenger adskilt, da for eksempel klimarisiko også bør reflekteres i finansielle størrelser.

Tillit er et nøkkelord i denne prosessen. En bruker av rapporteringen må kunne ha tillit til innholdet og at den beskriver et riktig og balansert bilde av situasjonen. Denne tilliten kan ivaretas ved at revisor, som nå bekrefter den finansielle rapporteringen, også bekrefter informasjon og nøkkeltall som virksomhetene gir rundt bærekraft.

Les mer om hva du kan diskutere med din revisor når det gjelder bærekraft og klima.

Norges fremste revisor

Er du tilfreds med revisoren din?

Les mer her

Revisor og bærekraft

Landskapet rundt bærekraftsrapportering er uoversiktlig og i stadig endring. Det er mange aktører og en rekke ulike standarder, rammeverk og prinsipper som alle har ulike utgangspunkt og formål. Utviklingen og aktualiseringen av bærekraft som et strategisk viktig område de siste årene har tydeliggjort behovet for mer sammenlignbar informasjon og enhetlige parametere. Det er derfor flere initiativer som jobber mot et mål om en global standard for rapportering innen bærekraft. I denne debatten er det mange stemmer, og selv om målet er relativt klart, er veien for å komme dit både lang og svingete.

Med et slik bakteppe er det desto viktigere for virksomheter å ta fatt på områder de faktisk kan gjøre noe med. Eksempelvis kan de vurdere hva som skal til for å øke modenheten på bærekraftsarbeidet og -rapporteringen. Ett steg i denne retningen kan være å implementere en eller flere eksisterende standarder eller rammeverk, som tar hensyn til både risikoer og muligheter knyttet til bærekraft og verdiskaping innen bransjen. Et annet nærliggende område er forbedring av datakvalitet og informasjonsinnhenting, og tilhørende prosesser, systemer og internkontroll.

De store internasjonale revisjonsfirmaene er sentrale aktører i arbeidet med å etablere felles standarder for rapportering. De jobber kontinuerlig med å være i forkant av utviklingen for å kunne gi relevante råd, og ikke minst bidra til tillit gjennom kvalitetssikring og attestasjon av rapporter og informasjon. Basert på solid faglig kunnskap og bred erfaring kan revisor være din fremste rådgiver for å få på plass en god og relevant bærekraftsrapportering, også i et uklart landskap. Ett av bidragene er en rapport lansert av World Business Forum i samarbeid med de fire store revisjonsfirmaene, inkludert Deloitte: Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation

Temaer som dette som er bakgrunnen for at rådgivning kommer høyt ut når norske toppledere blir bedt om å rangere hvilke egenskaper som skaper tilfredshet med revisor. Dette fremkommer av analysefirmaet Aalunds årlige undersøkelse av det norske revisjonsmarkedet. Aalund har snakket med CFO-er, økonomidirektører og regnskapssjefer i over halvparten av de 500 største virksomhetene i Norge, og blant annet spurt dem om tilfredshet med egen revisor. Aller øverst på listen står kvalitet (link), men temaer som verdien av annen rådgivning, revisors kjennskap til virksomheten og revisors evne til å være proaktiv kommer også høyt på listen over temaer som skaper tilfredshet.

Deloitte er Norges fremste revisor, med den beste tilbakemeldingen fra markedet på de fleste av disse temaene.

Hvordan kan du vurdere om din revisor kan gi deg råd om klima og bærekraft på det nivået du skal kunne forvente? Da er det noen spørsmål du kan stille deg.

Dette kan du lese mer om i prosjektet verdien av tillit – revisjonens historie som følger et fascinerende forskningsprosjekt for å finne revisjonens opphav. Prosjektet avdekket at tillit til rapportering - revisjonslike handlinger utført av egne «revisorer» - har vært et sentralt samfunnsoppdrag i alle samfunn som har kunnet vokse og bygge velstand, helt tilbake til de aller første bystatene i oldtidens Mesopotamia.

Var denne siden nyttig?