Artikkel

Er du rustet for årsoppgjøret?

Årsoppgjøret er prosessen med å få levert et årsregnskap og en årsberetning som skal gi offentligheten et rettvisende bilde av bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Bedriften må også utarbeide selvangivelse, næringsoppgave og eventuelle andre vedlegg til ligningsmyndighetene.

Om under to måneder er denne prosessen i full sving for mange selskaper. Dette er som regel en både tids- og ressurskrevende periode, hvor det er mye kvalitetssikring som må gjennomføres og mange poster som må vurderes. Det gjør at arbeidsbelastningen i denne perioden økes, fordi man samtidig skal levere på avdelingens daglige oppgaver.

Ved slutten av prosessen kommer revisor på besøk. Revisors oppgave er å kontrollere at fremstillingen er så korrekt som mulig, og for å kunne avgi en revisjonsberetning. For selskaper som ikke har godt dokumenterte vurderinger og grunnlag for sine poster er dette ofte en krevende prosess. Revisor kommer typisk i en periode hvor man skal hente seg inn på oppgaver som har blitt satt på vent, noe som fører til ytterligere backlogg på arbeidsoppgaver. Gode rutiner på månedlig basis, samt god planlegging og forberedelse til årsoppgjøret er essensielt for å få til en god prosess.

Hva kan du gjøre i forkant av årsoppgjøret?

Det er mye man kan gjøre i forkant av årsoppgjøret for å være bedre rustet til selve prosessen, slik at det kan gjennomføres på en fornuftig og effektiv måte. Da vil tidsbruk og kostnader både internt og fra revisor kunne reduseres, i tillegg til at arbeidsbelastningen vil bli betydelig mindre i årets første måneder.

Allerede i november og desember kan det for eksempel være fornuftig å begynne prosesser som impairmentvurderinger av eksempelvis aksjer, goodwill, driftsmidler og immaterielle eiendeler. Før årsoppgjøret for fullt påbegynnes, kan det også være hensiktsmessig å starte prosessen med vurdering av store estimatposter, verdsettelse av forpliktelser, samt avklaring av åpne poster. Har man dette på plass sparer man tid, både for de i avdelingen og eventuelt merarbeid fra revisor.

Den «nye» økonomiavdelingen

Virksomheters økonomiavdeling har de senere årene i stadig større grad gått fra å være en avdelingen som skaper et bilde av fortiden, til samtidig å være en strategisk forretningspartner som bidrar med informasjon som gir grunnlag for fremtidige beslutninger. I forbindelse med årsoppgjørsprosessen kan det være vanskelig å skulle produserer en god og rettferdig fremvisning av året som har gått, samtidig som man skal opprettholde den daglige bokføringen og bistå organisasjonen i sine fremtidsplaner. For mange selskaper er det derfor helt avgjørende å leie inn ekstra arbeidskraft for å være i stand til å levere på begge fronter under årsoppgjørsprosessen.

Få hjelpen du trenger

Det er liten tvil om at årsoppgjøret krever både tid og ressurser. Business Process Solutions (BPS) kan bistå med godt kvalifiserte konsulenter til interimløsninger. De kan enten utføre de daglige oppgavene i perioden, eller bistå med å skape en så effektiv årsoppgjørsprosess som mulig. En investering i gode prosesser og rutiner er noe man vil kunne dra nytte av i årsoppgjøret flere år fremover. Er det planlagt fravær i form av permisjoner eller jobbskifte i årsoppgjørsperioden kan det være smart å planlegge for dette allerede nå. Vi tilpasser ressurser og kompetanse etter ditt behov.

Les mer om Business Process Solution her. 

Spesialist på CFOs ansvarsområde

Last ned brosjyren
Var denne siden nyttig?