Artikkel

Tiltak for foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap

COVID-19 respons: Oversikt over tiltak for organisasjoner

Vi har samlet viktig informasjon om hvilke tiltak ulike aktører gjør for å bistå organisasjoner i koronakrisen, inkludert informasjon om resultater av høringsinnspill, lenker til stiftelser med støtteordninger, informasjon om krisepakker til frivillighet, idrett og kultur, og mer.

Regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter

Regjeringen har lagt frem forslag til en kontantstøtteordning for næringslivet for skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever omsetningsfall. Ordningen innebærer at staten dekker 80-90 prosent av de faste kostnader beregnet i forhold til omsetningsfall for bedrifter som er rammet av covid-19-krisen. Det forventes at støtten blir skattepliktig som alminnelig inntekt. Les mer om ordningen her.

Frivillighet Norge sendte 31. mars 2020 høringsbrev til Nærings- og fiskeridepartementet med innspill til kontantstøtteordningen. De ber om at ordningen knyttes til næringsinntekt generelt og at det åpnes for at ulike organisasjonsformer, inkludert foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap, kan dekkes av ordningen. Les høringsinnspillet her.
 

Utbetaling fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping blir framskyndet til mai med søknadsfrist i april

Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige humanitære organisasjoner allerede i mai som et bidrag for å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Organisasjoner som mottok tilskudd fra ordningen i 2019 vil motta tilskudd i 2020 basert på årsregnskap fra 2018. Organisasjoner som fyller vilkårene i forskriften, men som ikke mottok midler i 2019, kan søke basert på årsregnskap fra 2018. Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april. Les mer på regjeringen.no.
 

Støtteordninger i koronakrisen

Flere stiftelser har etablert støtteordninger som man kan søke knyttet til koronakrisen, eksempelvis fra Stiftelsen Dam og Sparebankstiftelsen Sparebank Vest.


Krisepakke til idrett, frivillighet og kultur

Den 3. april ble det fastsatt to forskrifter av Kulturdepartementet som er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følger av at arrangement må avlyses eller utsette på grunn av koronaviruset. I brev fra Stortingets Finanskomité er det anbefalt at ordningen størrelse er på 300 MNOK for kultursektoren og 600 MNOK for idrett og frivillighet. Frivillighet Norge har sendt høringsutkast til Kulturdepartementet. Les mer om ordningen på regjeringen.no.

  • Forskrift for frivillighet og idrett finner du her
  • Forskrift for kultur ligger her

Søknadsskjema kommer på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet, og skal være klart fra 14. april. Søknadsfrist er 21. april 2020. Se deres nettsider for mer informasjon.

Norad bidrar med økt fleksibilitet

Norad innfører tiltak for å støtte arbeidet til sivilsamfunnsorganisasjoner for å gjøre dem i bedre stand til å bidra i utviklingsland. Dette gjøres ved å frita organisasjoner fra krav om egenandel i 2020, større fleksibilitet i eksisterende budsjettlinjer, samt forlengelse av avtaler. Les mer om endringene her.


Frivillige organisasjoner beholder statlige tilskudd

Frivillige organisasjoner som ikke kan gjennomføre aktiviteter som følger av bestemmelser fra helsemyndighetene vil beholde statlige tilskudd som de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Les mer her.
 

Forskningsrådets tiltak

Forskningsrådet har iverksatt tiltak for å imøtekomme situasjonen for søkere som har prosjekter eller skal starte opp prosjekter i 2020. Tiltakene inneholder blant annet endring i søknadsfrister, innmelding av vesentlig endring i prosjekter, endringer i egenfinansiering og mer. Les mer her.
 

Private barnehager

Regjeringen informerer om at private barnehager fortsatt mottar kommunale tilskudd og at barnehager skal få dekket bortfall av foreldrebetaling. Les mer om dette på regjeringen.no.
 

Regjeringens tiltak for å trygge arbeidsplasser

Regjeringen har fastsatt flere tiltak for å bidra til å trygge arbeidsplasser

  • Betaling av første termin av mva er utsatt fra 14. april til 10 juni. Leveringsfristen for mva-meldingene endres ikke. 
  • Fristen for betaling av forskuddsskatt 2. termin for selskap er utsatt fra 15. april til 1. september. 
  • Fristen for betaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt, fristen er 15 mai. 
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august. 
  • Redusert lav mva-sats fra 12 til 6 prosent. Dette gjelder for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Mer informasjon finner du her.

Regjeringen har fremlagt et forslag om redusert sats for arbeidsgiveravgift i mai og juni. Vedtakene må godkjennes av ESA, og må derfor utredes nærmere før nærmere forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Det skal ikke gjøres endringer i satsen ved rapporteringen. Gjennomføring vil vurderes nærmere etter eventuelt vedtak.


Unntak i krav om fysiske møter

Det er trådt i kraft forskrifter med hjemmel i Koronaloven om unntak fra regler om krav om fysiske møter. For aksje- og allmennaksjeselskaper innebærer dette en generell adgang til å holde styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte. Unntaket gjelder også styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3. Styremedlemmer, daglig leder eller andre som etter loven har rett eller plikt til å delta i styremøter eller generalforsamlinger, gis etter forskriften rett til å kreve å få delta uten å være fysisk til stede. Det er egne forskrifter for stiftelser og samvirkeforetak. Forskriftene gjelder så lenge koronaloven gjelder.

Andre relevante oppdateringer
  • Regjeringens pressemeldinger og informasjonsskriv, les mer her.
  • Forskrifter med hjemmel i koronaloven, les mer her.
Var denne siden nyttig?