Artikkel

Hvordan møte banken nå?

Råd for økt kreditt under COVID-19

Banker er viktige medspillere i krisesituasjoner når virksomheter trenger tilgang til økt likviditet. Hvilken informasjon er viktig for banken, og hva vil banken kreve at selskapet har gjennomført av ulike interne initiativer?

Det er utfordrende tider og mange selskaper opplever presset likviditet. Banken er en sentral medspiller og likviditetskilde, men det er utfordrende å forstå hvilken informasjon banken er interessert i, og hvilke initiativer banken vil kreve at selskapet gjennomfører.

Bedre forståelse for bankene gir bedre muligheter for å oppnår kreditten selskapet ditt trenger for å komme gjennom en krevende situasjon. Det er særlig tre ting det er viktig å vise forståelse for i samtaler med banken din om økt kreditt:
 

  • Arbeidskapital er et område som er viktig at selskapet har kontroll og fokuserer på. Mye likviditet kan forbedres ved å fokusere på leverandørgjeld, lager og kundefordringer. Banker vil etterspørre hva kunden har av ulike interne initiativer på arbeidskapitalområdet, når kunden møter banken. Vi bistår selskaper med å gjennomgå disse områdene og foreslå forbedringstiltak, for å muliggjøre hurtig gevinstrealisering og sikre et bedre utgangspunkt til møtet med banken
  • Likviditetsfokus blir svært viktig i den perioden vi går inn i for alle selskaper. Gode likviditetsprognoser krever god forståelse for hvordan likviditet henger sammen med balanse- og resultatposter i regnskapet. Videre er det viktig at nøkkelansatte har god innsikt og forståelse for kostnadsbasen, hvilke kostnader som kan reduseres og likviditetsmessige konsekvenser. Vi bruker digitale verktøy for å få oversikt over kostnadsbasen, utarbeide likviditetsprognoser, og foreslår målrettede og konkrete tiltak for å forbedre likviditetssituasjonen. 
  • God forståelse for selskapets egen levedyktighet og risikoprofil er essensielt for å oppnå gode betingelser med banken. Selskapets risikoprofil og levedyktighet er avgjørende for innvilgelse av lån og lånebetingelser, som renter, nedbetalingsprofil, kredittider, og så videre. Jo bedre forståelse selskapet har for dets egen risikoprofil, jo bedre grunnlag har selskapet for å oppnå gode bankbetingelser.
     

Vi jobber sammen med selskaper for å øke forståelse for arbeidskapital, sikre god likviditetsstyring og øke forståelsen for bankenes risikovurderinger. På denne måten hjelper vi selskaper med å forbedre mulighetene for å oppnå den kreditten som trengs for å komme utfordringene.

Var denne siden nyttig?