Integrated reporting kan være en viktig del av å nå FNs bærekraftsmål

Artikkel

Sett verdiskaping og bærekraft i fokus

Integrated reporting

Verden er i endring, og utviklingen går bare raskere og raskere. Dette krever også endringer i måten virksomheter rapporterer på. Det er ikke lenger bare bunnlinjen som er viktig, men hele verdiskapningen, både på kort og lang sikt.

Dette innebærer at investorer, kunder, ansatte og andre interessenter tar beslutninger basert på hvordan virksomhetene skaper verdier og levedyktighet, særlig med tanke på samfunnsansvar, bærekraft og foretaksstyring.

Én ting er at det er interesse for informasjon også utover den finansielle. Et annet forhold er at det har vært et enormt skifte i forretningsmodeller og hva som skaper verdier hos virksomhetene. Mens kun 17% av verdien av eiendeler i 1975 stammet fra immaterielle eiendeler, var hele 84% av verdiene immaterielle i 2015 (se tabell nedenfor).

FNs bærekraftmål

FN vedtok i 2015 en 15-årsplan med sine 17 «Sustainable Development Goals» («SDG»), se tabell nedenfor hentet fra www.fn.no. Norge har forpliktet seg til disse målene, og for at vi som land skal kunne oppfylle bærekraftmålene må disse settes på den strategiske agendaen til næringslivet.

Det er ønske fra både selskapene selv og fra ulike interessenter om større åpenhet når det gjelder miljø og bærekraft. Bekymringer knyttet til forurensning, klimaendringer, menneskerettigheter og økonomiske kriser har påvirket næringslivets rolle i samfunnet og økt behovet for fokus på bærekraft, større åpenhet og ansvar. FN sine bærekraftmål skaper en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi trodde tidligere.

Fra profitt til verdi - Bærekraftig rapportering

Les rapporten

De 17 bærekraftmålene er dessuten universelle og gjelder for alle land, ikke bare utviklingsland. Dette har skapt et stort globalt press og interesse for området, mer enn det som tidligere har vært tilfelle. I tillegg er ny generasjon ansatte, ledere, kunder og eiere, nemlig millennials, mer og mer synlige.

Deloittes Millennial Survey (2018) viser at denne generasjonen krever at ledelsen er proaktive rundt at virksomheten har en positiv innvirkning på samfunnet, og at suksess må måles i mer enn bare økonomiske resultater. Det er ingen grunn til å tro at «generation Z», som nå begynner å bli voksne, vil stille lavere krav.

Fordeler med Integrated Reporting

Rapporteringen av finansiell informasjon har ikke endret seg tilstrekkelig i takt med utviklingstrekkene vi nevner ovenfor. Introduksjonen av SDG’ene har dog ført til at mange virksomheter har begynt å tilpasse rapporteringen ved å velge ut noen konkrete mål som er viktige og beskrive hva som gjøres for å oppfylle disse. Vi ser allikevel at det er behov for rapportering som i større grad dekker selskapenes utvikling. Dette er bakteppet til at International Integrated Reporting Council («IIRC») med samarbeidspartnere har utarbeidet et rammeverk og prinsipper for det de kaller integrert rapportering.

Integrert rapportering er en tilnærming til finansiell- og annen ekstern rapportering som skal gi informasjon om selskapets verdiskapningsevne på både kort og lengre sikt. Den integrerte rapporten skal være konsis, og gi ett samlet bilde av strategi, eierstyring, selskapsledelse og finansiell informasjon, samt vise hvordan dette i sammenheng med ytre faktorer skaper verdi. Virksomhetene bør bl.a. beskrive forretningsmodellen, hvor levedyktig den er over tid, hvordan målbildet skal realiseres, hvilke risikofaktor selskapet står overfor og hvordan dette samlet håndteres.

En integrert rapport bidrar dessuten til mer åpenhet, noe som fremmer tillit. I en studie publisert av IIRC i samarbeid med Black Sun i 2014 ble det fremhevet at integrert rapportering har hatt stor effekt for de selskapene som deltok i pilotprogrammet. Nedenfor er hovedfunnene oppsummert:

Hvordan komme i gang?

Selve rapporten er bare et sluttprodukt av prosessen, men å følge prinsippene om integrert rapportering kan være en driver til å etablere et integrert tankesett rundt strategi, bærekraft og rapportering. Det viktige er ikke rapporten i seg selv, men tankesettet og hvordan dette implementeres i virksomheten; hvordan strategi og ressursallokering påvirker evnen til å skape verdi.

Det finnes en mengde muligheter når det gjelder integrert rapportering og det finnes ikke én måte å presentere informasjonen på. Selv om det ikke er realistisk å utarbeide en fullstendig integrert rapport første året, kan det være stor verdi i å begynne reisen mot et integrert tankesett. Et første steg kan være å etablere rapportering rundt noen utvalgte bærekraftsmål.

Var denne siden nyttig?