Tjenester

Disruptive Event Assurance

Det er flere steg i organisasjonsutviklingen som resulterer i vesentlige og strukturelle endringer utenfor normal business. Disse endringene forstyrrer normal drift og får ofte frem komplekse problemstillinger med økt risiko, samtidig som det oppstår store muligheter for å skape verdier.

Når slike endringer inntreffer stilles det høye krav til CFO-området og økonomifunksjonens kapasitet og kompetanse, for at gjennomføringen skal bli vellykket.

På et tidspunkt vil enhver organisasjon møte minst én av fire store disruptive endringer. Èn slik endring er restrukturering, endring i businessmodeller eller endring i ledelse. Organisasjonen kan også bli kjøpt opp av andre aktører eller av et private equity foretak. Noen får muligheten til å kjøpe opp andre selskap. Mange private selskaper velger også å gå på børs, enten for å skaffe midler til videre vekst eller for å gjøre det mulig for selskapets eiere å redusere eksponeringen.

Ofte vil disse hendelsene oppstå brått, og selskapene vil ha begrenset tid til å utnytte mulighetene de gir. Utfallet avhenger i stor grad av økonomifunksjonens evne til å støtte transaksjonen. Som følge av kompleksiteten tilknyttet slike transaksjoner må økonomifunksjonen evne å håndtere flere nivåer simultant: I tillegg til at det må utarbeides nøyaktig finansiell rapportering slik at organisasjonen effektivt kan overvåke viktige KPIer vil det være behov for å analysere ulike scenarier, samt  å planlegge for de alternative utfallene som oppstår. Dette må gjennomføres samtidig som man utfører daglige arbeidsoppgaver.

Restrukturering og endring av businessmodell

Restruktureringer kan oppstå som følge av ulike årsaker. Resultatet er uansett ofte at det skaper et behov for å endre dagens struktur for å dra fordeler av nye arbeidsmåter, endring av forretningsmodell eller å utnytte andre muligheter som har oppstått. Nøkkelen til å lykkes er å utvikle og integrere en god restruktureringsplan, planlegge og gjennomføre kontroller, og modernisere økonomifunksjonen.

Nedsalg og carve-out

En avgjørende faktor for et vellykket nedsalg er selskapets evne til å legge frem grundig kvantitativ- og kvalitativ informasjon til mulige investorer. Økonomifunksjonen må ha riktig teknologi og rapporteringssystemer på plass og evne å utarbeide informative og utførlige rapporter for å presentere den nødvendige finansielle informasjonen om selskapet eller virksomheten.

Oppkjøp og virksomhetssammenslutning

Godt gjennomførte oppkjøp eller virksomhetssammenslutninger kan resultere i betydelig verdiskapning. Ved et oppkjøp, er det nødvendig å innhente informasjon av høy kvalitet for å vurdere og analysere kjøpsobjektets verdi. Dette medfører økt press på ressurser med spesifikk analytisk kompetanse og ressurser med god breddekompetanse. Disse personene finnes ofte i økonomifunksjonen. Mange organisasjoner har ikke tilstrekkelig kapasitet med nødvendig kompetanse for disse anledningene. Det er derfor avgjørende å ha en klar strategi og et team sammensatt av både intern og ekstern ekspertise slik at gjennomføring og implementering blir så smidig som mulig.

Børsnotering

Veien til børs er preget av nye regler, omstillinger og komplekse prosesser for selskapet som skal noteres. Nye systemer for regnskap og rapportering må innføres og en rekke andre forberedelser må prioriteres.

Les mer om dette under Børs

Deloitte tilbyr

Deloitte tilbyr skreddersydd bistand til den enkelte problemstilling. Vi tilbyr støtte før og etter oppkjøp, ved endringer av regnskapsmetode, internkontroll og støtte ved organisasjonstransformasjon. Vi hjelper CFO og økonomifunksjonen med å skape muligheter i transformasjon av eksisterende prosesser og organisering. Vi kan også bistå ved avhendinger og utarbeide tilhørende regnskap og finansiell rapportering. Vi bistår også i evaluering og implementering av kravene til børsnotering.