Karriere

Vi tilbyr

Som et av Norges største revisjons- og rådgivningsmiljøer, tilbyr vi en rekke muligheter. Først og fremst får du muligheten til å løse utfordrende oppdrag for spennende kunder, noe som gir en svært meningsfylt hverdag.

Vi ansetter personer med vilje, driv og læringslyst og kan tilby et inkluderende arbeidsmiljø preget av kunnskapsdeling Utover dette, har vi en rekke interne prosesser som støtter opp om din faglige og personlige utvikling, samt tilleggsgoder som er med på å gjøre din hverdag enklere.

Karrierestige

Vi i Deloitte er avhengig av at våre medarbeidere har en kontinuerlig utvikling, slik at vi til enhver tid yter våre klienter den ypperste kvalitet i våre leveranser. 

Vår organisasjonsstruktur er med på å gi deg gode utviklingsmuligheter da det hele tiden er noe nytt å strekke seg etter. 
 

I vår partnereide organisasjon er det grovt regnet fem ulike nivåer du kan være ansatt på, og fra det tredje nivået (manager) får du personlig lederansvar. Strukturen vår gir deg mange muligheter til alternative karriereveier, i stor grad tilpasset dine forutsetninger og prioriteter.

Som nyutdannet vil du begynne på det nederste nivået. Hvor fort du avanserer oppover, avhenger av egne ønsker og ambisjoner, samt de prestasjoner du leverer.

For deg som har arbeidserfaring når du søker jobb hos oss, vil det være aktuelt å komme inn på nivåer lengre opp i organisasjonen.

Coaching

Alle medarbeidere i Deloitte blir fulgt opp av en coach. Denne ordningen er etablert for å gi deg som medarbeider best mulig oppfølging og støtte til videre utvikling og vekst i Deloitte. 

Coach skal bistå medarbeiderne med følgende oppgaver:

Prestasjonsledelse

  • Evalueringer
  • Fastsetting av mål

Prestasjonsstøtte

  • Karriere- og utviklingsmuligheter
  • Sammensetning av klientportefølje
  • Networking
  • Læringsmuligheter
  • Personalansvar
     

I Deloitte er det mange eksempler på gode karrierevalg som starter med en samtale med coach. Du vil ha minst fire formelle samtaler med din coach i løpet av et år. I disse samtalene vil det være primærfokus på å identifisere styrker, tolke tilbakemeldinger som er gitt, samt hva som skal til for å nå de langsiktige karrieremålene.

Ved starten av året setter dere sammen en karriereplan med mål for det neste året. På slutten av året vurderer dere så i hvilken grad du har nådd disse målene.

Læring og utvikling

Kunnskapsdeling kollegaer imellom er essensielt for at hver enkelt av oss skal tilegne oss tilstrekkelig kompetanse. I Deloitte skjer veldig mye av læringen ute hos klient på ulike prosjekter, det vi kaller læring ”on the job”. Noe av det mest spennende med å jobbe i et stort kunnskapshus med mange forretningsområder, er at det alltid er noen som kan mer enn deg om noe – noen du kan lære av. Medarbeidere i Deloitte må være i kontinuerlig læring og fornye sin kompetanse.

Kurs i Deloitte

Læring på prosjekt suppleres med formell kompetanseutvikling på kurs, enten gjennom undervisning ved interne eller eksterne fagressurser, eller ved bruk av Deloitte sine internasjonale e-læringsprogrammer. Vi har læringsplaner per forretningsområde for både faglig og personlig/ledelsesmessig utvikling, som sikrer at våre medarbeidere bygger relevant kompetanse per stillingsnivå.

Lederutvikling i Deloitte

Alle våre medarbeidere går gjennom mange kurs hvert år innenfor sine respektive fagområder. Imidlertid kreves mer enn gode fagkunnskaper for å bli en god leder. Også dine personlige lederferdigheter må utvikles, og hos oss starter lederutdanningen allerede i første arbeidsår. Disse kursene er en fin arena for å knytte kontakter på tvers av fagområder.

me@deloitte I-III
me@deloitte består av tre kurs som bygger på hverandre. Her lærer de ansatte grunnleggende ledelsesferdigheter som integrering av nye medarbeidere, opplæring av andre, hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger, oppdragsledelse, delegering av arbeidsoppgaver, time management, hvordan opptre som en god rådgiver ovenfor klient, stressmestring, møteledelse, presentasjonsteknikk, hvordan håndtere forventninger og mye mer.

leader@deloitte I – III
leader@deloitte er en naturlig fortsettelse av me@deloitte-serien. Det tilbys egne tilbud for nye managere, nye senior managere og nye partnere. Her fokuseres det på:
Lederrollen mot klient, strategiutvikling, hvordan skaffe nye targets, personalansvar, teamledelse, utvikling av våre talenter med mer.

Kursene ses i sammenheng med vektlagte ferdigheter i Deloitte’s Performance Management Approach. Det sikrer sammenheng mellom ferdighetsutvikling og personlig evaluering. I tillegg legger vi stor vekt på koblingen mellom det du lærer på disse programmene, og anvendelse av kunnskapen i hverdagen.

Vår modell for læring

Våre læringsaktiviteter er basert på ”70-20-10-modellen”. Den illustrerer et anslag på optimal fordeling mellom ulike læringsformer for et best mulig resultat.

70 % av all læring skjer “on the job” gjennom daglig prosjektarbeid, deltakelse i kundemøter, presentasjoner, kunnskapsdeling osv. Dette omfatter daglige utfordringer, muligheter, suksesser og feil som den enkelte erfarer på jobben.

20 % representerer alle de aktivitetene som knytter “on the job” læring og formell kompetanseutvikling.
Eks. Målsetting, oppdragsevalueringer, coaching, counselling, tilbakemeldinger, oppfølging i etterkant av kurs med mer.

10 % er formell opplæring/ kurs. Dette omfatter faglig kursing, samt utvikling av personlige og ledelsesmessige ferdigheter.
 

Internasjonal utveksling

Deloitte har en rekke store, internasjonale klienter. Det kan gi deg muligheten til å jobbe utenlands for kortere eller lengre perioder. 

Internasjonal utveksling av medarbeidere er et viktig element for oppbygging av kompetanse til betjening av internasjonale oppdrag, og sentralt i karriereutviklingen hos en rekke medarbeidere

Dine internasjonale muligheter i Deloitte

Internasjonal utveksling er en mulighet til å dele og utvide kompetanse, utvikle evnene innen forretningsforståelse, samt forstå andre lands markeder og forretningsmessige utfordringer. Det vil gi innsikt i andre kulturer og erfaring med en annerledes måte å jobbe på. Du vil bli kjent med nye kollegaer og få et verdifullt og interessant nettverk på tvers av landegrensene.

Self Select – 12-36 måneders varighet

Når du har minimum 2 års erfaring (ett av årene må være i Deloitte) får du til mulighet til å søke, etter samråd med din counsellor i selskapet, blant ledige utvekslingsstillinger i vår globale database. Søknad sendes mottakerlandet som gir tilbud/avslag basert på søkers kvalifikasjoner.

Firm Select – 12-36 måneders varighet

Dette programmet er forbeholdt svært høytpresterende medarbeidere (managernivå eller høyere) som er identifisert som fremtidige sentrale ledere i vår organisasjon. Utvekslingsprogrammet skal sikre videre ledelsesmessig utvikling og være knyttet til oppdragslederroller på nøkkelklienter.

Client Select – 12-36 måneders varighet

Dette programmet skal dekke definerte klientkrav, udekkede ledelses- eller kompetansebehov, og utvikling av spesifikke markedsmuligheter. Programmet gjør det mulig for sender- og mottakerland å møte ressursbehov internt i vår internasjonale organisasjon og bemanne dette med medarbeidere som innehar de beste kvalifikasjoner. Programmet er en stor mulighet for høytpresterende medarbeidere.

Intern mobilitet

Deloitte er et kunnskapshus bestående av ulike forretningsområder. Det øker dine valgmuligheter. Om du har lyst til å utvikle ny kompetanse eller har behov for nye utfordringer, kan våre ulike mobilitetsprogrammer være en unik mulighet for deg.

Kompetanseutveksling og -heving er avgjørende i et hverdag hvor stadig flere av våre prosjekter er tverrfaglige, og mobilitetsprogrammene setter dette i system.

Secondment
Vår Secondment-ordning gir dyktige medarbeidere med minimum ett års erfaring mulighet til å jobbe i et annet forretningsområde for en periode. Programmet gir deg mulighet til nye utfordringer, å tilegne deg nye kompetanser samt øke ditt nettverk samt.

I tillegg til Secondment finnes det også mange eksempler på medarbeidere som har flyttet permanent fra ett forretningsområde til ett annet. Med jevne mellomrom flytter også medarbeidere på seg fra et av våre 13 kontorer til et annet. Dette kan være for en kortere periode, eller permanent.