Løsninger

SME-, gründer- og vekstbedrifter

Deloitte samarbeider og hjelper en rekke små og mellomstore selskaper i tillegg til en rekke spennende gründer- og vekstbedrifter over hele landet. Vi har lang erfaring med denne typen selskap og ved hjelp av våre råd, oppnår eiere og ledere sikkerhet og en sunn virksomhet som skaper verdi - år etter år.

Vi bistår med:

Aksjeavtaler: 
Aksjebasert avlønning for å tiltrekke og engasjere motiverte ansatte og avtaler med investorer for å sikre innskudd står begge sentralt for bedrifter i oppstartsfasen, samt små- og mellomstore bedrifter i vekst. Samtidig er det viktig for bedrifter i alle segmenter å ha gode aksjonæravtaler for å regulere fordeling av utbytte, forkjøpsrett og andre rettigheter og plikter mellom aksjonærene. Vi tilbyr rådgivning fra erfarne selskapsrettseksperter om hvilke muligheter og fallgruver slike avtaler innebærer for din virksomhet, og utformer avtaler tilpasset deres målsetninger.

Arbeidsavtaler:
Hva slags ansettelsesforhold man velger å etablere, og på hvilke betingelser, kan ha stor innvirkning på selskapets mulighet til å effektivt administrere bemanningen på mest kostnadseffektiv måte. Samtidig trenger ledelsen trygghet om at avtalene som inngås med de ansatte innfrir lovpålagte krav. Vår omfattende erfaring med arbeidsavtaler og arbeidsrett bistår bedrifter av alle størrelser med rådgivning, utforming av avtaler og håndtering av eventuelle arbeidsrettslige tvister dersom nødvendig.

Business plan advisory and support:

 • Bistand ifm. strategi- og business plan utforming
 • Marked- og konkurranseanalyser
 • Kommersiell due diligence

Due diligence

 • Finansiell due diligence i forbindelse med transaksjoner
 • Salgsassistanse
 • Rådgivning om transaksjonsstrukturering
 • Independent business review
 • Optimalisering av arbeidskapital

Etablering av selskap
Ved etablering av selskaper må valg av selskapsform, organisering og struktur tilpasses virksomhetens langsiktige strategi og målsetninger. Hvordan selskapet etableres vil blant annet også ha konsekvenser for hvordan omsetningen og verdiene som skapes skattlegges, og gevinstene fordeles. Fra planleggingsprosessen til registrering kan vi bistå i alle stadier av selskapsetableringen. Vi kan også levere tilpassede aksjeselskaper på kort varsel dersom dette av forretnings- eller skattemessige årsaker skulle være nødvendig.

Finansiell analyse og modellering

 • Utvikling av skreddersydde finansielle modeller, herunder budsjett- og prognosemodeller
 • Investeringsanalyser
 • Vurdering av kapitalbehov og finansiering
 • Risiko og usikkerhetsanalyser
 • Analyse og bearbeiding av store datamengder

IPR strategy
Sterke merkevarer, design, domener, innovasjoner og bedriftshemmeligheter utgjør en stadig større andel av virksomheters verdier. Ofte besitter virksomheter større verdier i slik IPR enn de selv er klar over. Vi bistår bedrifter med å kartlegge og beskytte disse verdiene, samt utvikle strategier for å beskytte og kommersialisere bedriftens IPR på sikt. Vår bistand legger grunnlaget for en strategisk ledelse av IPR i et langsiktig perspektiv, og beskyttelse av deres rettigheter mot inngrep.

M & A advisory

 • Rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med kjøp, salg og fusjon av virksomheter
 • M&A strategi
 • Eierskapsstrategi

NDA
​I bransjer med hard konkurranse er det ofte virksomhetens samlede erfaringer og innsikt som skaper konkurransefortrinn. Det blir derfor stadig viktigere for bedrifter, deres kunder og samarbeidspartnere å være trygge på at verdifull og sensitiv informasjon som formidles til ansatte og partnere forblir konfidensiell. Avtaler som skal sikre konfidensialitet for alt fra forretningshemmeligheter til kundeopplysninger er en effektiv måte å bidra til denne tryggheten, som vi har den nødvendige erfaringen til å bistå med.

Revisjon og attestasjonstjenester

 • Revisjon av regnskap
 • Attestasjonsoppgaver og avtalte kontrollhandlinger
 • Forenklet revisorkontroll

Skattefunn
Investeringer i innovasjon og utvikling er for mange bedrifter en forutsetning for vekst. Innovasjonsvirksomhet muliggjør størst gevinster hos små- og mellomstore bedrifter, men representerer ofte en betydelig investering. Skattefradragene som er tilgjengelig gjennom Skattefunnordningen belønner virksomheter som tør å innovere, men vi erfarer at mange mangler kunnskap om hvordan deres virksomhet kan nyttiggjøre seg av de. Vi har omfattende erfaring med å bistå små- og mellomstore virksomheter med alt fra rådgivning om ordningen, til gjennomføring av søknadsprosessen hos Skattefunn.

Verdivurdering

 • Verdsettelse av selskaper for ulike formal, herunder ifm. transaksjoner og omorganisering
 • Verdsettelse av eiendeler og forpliktelser
 • Sakkyndig

Virksomhetsstrategi
​Deloitte tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til utvikling, operasjonalisering og revisjon av virksomhetsstrategi. Avhengig av virksomhetens markeder og omfang benytter vi velbrukte metoder og verktøy som vi skreddersyr til det spesifikke behovet. Våre konsulenter og rådgivere har bred erfaring med å hjelpe våre kunder å definere strategisk retning og ta tilsvarende kloke valg for virksomheten. Vi tilbyr også våre kunder strategirevisjon, en skreddersydd tilnærming for tydeliggjøring og eventuelt revidering av en definert strategi.