Nyheter

Et bedre organisert strømnett

Reiten-utvalgets forslag

Den 5. mai presenterte Reiten-utvalget sine forslag for regjeringen. Utredningen er sendt ut på høring, med høringsfrist 1. oktober 2014. De første reaksjonene på utredningen har vært positive, og det må antas at hovedretningen i forslagene vil bli fulgt opp av regjeringen. I løpet av de neste årene venter vi derfor å se en rekke omorganiseringer av eierskap til og drift av det norske strømnettet. Nedenfor følger en oppsummering av noen hovedpunkter fra utredningen.

Innføring av krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet, opphevelse av kompetanseforskriften og utvidelse av virkeområdet for forsyningsforskriften

Utredningen viser til at av dagens 148 nettselskaper er 48 organisert i konsern, mens de øvrige fortsatt har nettvirksomheten sin innenfor en integrert kraftvirksomhet. Av disse er det videre kun 8 som er pålagt både et selskapsmessig og et funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og omsetnings- og/eller produksjonsvirksomhet etter energiloven. Riktignok har NVE i forbindelse med en rekke av de omorganiseringene som har funnet sted etter omleggingen av energipolitikken på 90-tallet stilt krav om et selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og omsetnings- og/eller produksjonsvirksomhet, men altså ikke et funksjonelt skille.

Reitenutvalget foreslår å innføre krav om både selskapsmessig og funksjonelt skille for all nettvirksomhet, uavhengig av antall kunder. Det foreslås videre at dette skillet skal trekkes mot all annen virksomhet enn nettvirksomhet. I korthet innebærer en implementering av disse forslagene at nettselskaper ikke vil kunne omsette andre varer og tjenester enn distribusjon av kraft, personer som leder nettvirksomhet ikke vil kunne delta i ledelsen av annen virksomhet, og morselskap eller kontrollerende eier i et selskap som driver nettvirksomhet vil kun i begrenset grad kunne instruere nettselskapet. Det foreslås en overgangsperiode på 3 år.

Dersom disse kravene implementeres vil vi se en rekke omorganiseringsprosesser i nettselskapene fremover. Vi forventer at det vil igangsettes prosesser som legger til rette for konserndannelser, overdragelse av nettvirksomhet og eller annen virksomhet, samt andre tiltak som må til for å rendyrke nettvirksomheten.

Selskapene vil også måtte vurdere nærmere organiseringen av den kompetansen som nettvirksomheten krever, i den grad det er ønskelig at slik kompetanse anvendes til andre oppgaver.

Det foreslås på den ene side at kompetanseforskriften oppheves og på den annen side at innkjøp av tjenester skal være underlagt forsyningsforskriftens anskaffelsesregler uten dagens unntak for kjøp av tjenester fra selskaper som inngår i samme konsern og som har mindre enn 20% av sin omsetning utenfor konsernet.

Selvstendig finansiering

Som ledd i frigjøringen av nettvirksomheten fra annen virksomheten foreslås det også grep som skal lette en selvstendig finansiering av nettvirksomheten – og ikke minst nødvendige investeringer i strømnettet – ved at det foreslås en modernisering og klargjøring av reglene om pantsettelse av strømnett.

Endret organisering og styring av investeringer i nett

Det foreslås videre en overgang fra tre til to nettnivåer, ved at distribusjonsnett og regionalnett «slås sammen» og behandles som distribusjonsnett. Vi vil etter dette kun ha to nettnivåer; et sentralnett (som i hovedsak er eid av Statnett) og et distribusjonsnett som er eiet av større eller mindre lokale nettselskaper.

Det foreslås at investeringer i distribusjonsnettet skal koordineres av distribusjonssystem-operatører (DSO’er) som erstatter dagens ordning med KSU’er. Det foreslås at det opprettes om lag en DSO per fylke, som vil utføre denne oppgaven som et ledd i sin nettvirksomhet og få kostnadene dekket gjennom sin inntektsramme.

En DSO vil etter forslaget koordinere utredning, planlegging og rangering av investeringstiltak i sitt DSO-område. En sentral endring vil være at en DSO vil kunne pålegge en konsesjonær å foreta bestemte investeringer i sitt konsesjonsområde. For å hindre at DSO en favoriserer egen virksomhet ved utøvelse av sin rolle foreslås det at eventuelle tvister skal kunne kan bringes inn for NVE for avgjørelse.

Det foreslås også endrede regler om tilknytningsplikt for netteiere. Denne skal foreslås utvidet til en leveringsplikt tilsvarende den som gjelder for områdekonsesjonærer. Alle konsesjonærer i nettet får dermed ansvar for å sørge for nødvendig anlegg frem til produsent/forbruker som ber om tilknytning, men slik at investeringskostnader ved tilknytning vil kunne kreves dekket gjennom anleggsbidrag (dog bare unntaksvis i et masket nett). En slik regel vil dels hindre en oppsplitting av eierskapet i nettet som til dels er konsekvensen av at ansvaret for å finansiere og bygge en tilkoblingslinje overlates til den enkelte tiltakshaver.

Et slikt krav vil trolig i seg selv lede til at eiere av slik enkeltstående linjer vil måtte se nærmere på hensiktsmessigheten av sitt eierskap i disse linjene – og da særlig sett i sammenhengen med kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom  nettvirksomhet og all annen virksomhet.

Endringer i inntektssystemet

Nettselskapenes monopolomsetning styres av en inntektsramme fastsatt av NVE. Et ytterligere press i retning av effektivisering av driften foreslås gjennom en endring i systemet for fastsetting av inntektsramme, der det foreslås at effektivitetsmålingen i inntektsrammemodellen skal telle 70 prosent, mot dagens 60 prosent. Dette vil premiere de mest effektive selskapene, uavhengig av størrelse. Det anbefales videre at distribusjonsnettene får beholdes innmatingstariffer fra produksjon i eget område (og ikke overføres Statnett som i dag).

Kontakt oss

Kompetansehuset Deloitte bistår daglig med optimalisering av virksomhet, økonomisk rådgivning og verdivurderinger, omorganiseringer og transaksjonsstøtte. Vi har omfattende erfaring med kraftvirksomhet, og har nylig bistått med en større omorganisering av drift og eierskap til nettvirksomhet. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere problemstillinger som oppstår i kjølvannet av forslagene.

Var denne siden nyttig?