Artikkel

Forbrukerne etterlyser bedre informasjon om hvordan de selv kan ta i bruk ren energi

Energiselskaper og private forbrukere driver hverandre fremover i en selvforsterkende sirkel av bærekraft. Det stilles høye krav til grønnere energi og bærekraftige praksiser.

Årets Deloitte Resources 2018 er den åttende i rekken, og tar for deg de overnevnte funnene og enda flere. Studien har tatt for seg mer enn 1500 amerikanske privatforbrukere og 600 energiselskaper om deres holdninger og handlinger på energistyring.

I årets undersøkelse er det ett hovedtema som går igjen: energiselskapene drives mot bærekraftige energikilder, både fordi private forbrukere ønsker å ha kontroll på sitt eget forbruk – men også fordi det er en generell økende etterspørsel etter miljøvennlige produkter og tjenester. Det gjør at mange virksomheter ønsker å ta en ledende rolle i markedet. Samtidig ser mange privatforbrukere at virksomhetene begynner å ta grep og følger deres eksempel.

Forbrukerne er opptatt av å tilgang på ren energi

Resultatene tyder på at private forbrukere og energiselskapene har et gjensidig forsterkende forhold, der private forbrukere er interessert i å redusere sitt CO2-utslipp og i å bruke digital teknologi til å gjøre det – og energiselskapene er interessert i til å tilby dette. Det gjør at mange energiselskaper ønsker å ta en ledende rolle i å utvikle og å ta i bruk nye verktøy for energiovervåking. Og når virksomhetene tar disse grepene, ser det ut som private forbrukere ser og lærer før de til slutt ønsker å etterstrebe et grønt energiforbruk.

Det er tydelig at virksomhetene responderer på forbrukernes ønske om renere energi: Syv av ti virksomheter i undersøkelsen oppga at deres kunder forventet at de skulle produsere en viss andel av fornybar energi.

Etterspørselen etter ren energi har sendt ringvirkninger gjennom hele industrien

21 prosent av de virksomhetene oppga at deres største motivasjon var å kunne tilby kunder og samarbeidspartnere produktene og tjenestene de ønsket. Mange anser fornybar energi for å være en viktig del av dette, og nesten halvparten (48 prosent) av de spurte respondentene oppga at de jobbet med å skaffe mer strøm fra fornybare kilder.

Forbrukerne er også i økende grad bekymret for sin påvirkning på miljøet

Spesielt de yngre forbrukerne er i økende grad interessert i å bruke rene energikilder, og spesielt ønsker de å øke bruken av vind- og solenergi. Og det er ikke overraskende – for solenergi bli i økende grad sett på som et rent og prisvennlig energialternativ for private forbrukere. I takt med populariteten til solenergi ser det ut til at tidligere fordommer forsvinner når forbrukermarkedet blir kjent med teknologien og fordelene ved å bruke det.

Det er mange fordeler med rene energikilder. Muligheten for å spare kostnader ser ut til å være hoveddriveren for mange når det kommer til å ta i bruk fornybare energikilder – men forbrukerne ser også andre fordeler ved det, som økonomisk vekst og nye jobber. I tillegg ser mange forbrukere også fordelene ved å være uavhengige fra resten av energimarkedet ved å ta i bruk solenergi.

Men, til tross for at husholdninger kan få støtte til å ta i bruk fornybar energi, ser det ut til å være noe som stopper forbrukerne fra å ta det i bruk

Kun 14 prosent av respondentene i undersøkelsen oppa at de hadde blitt tilbudt grønn energi. Av de som faktisk har blitt tilbudt grønn energi har kun seks prosent oppgitt at de faktisk har kjøpt det. Forbrukerne som hadde blitt tilbudt grønn energi, men som takket nei, oppga at kostnader var den største barrieren for å kjøpe grønn energi.

Likevel ser det ut til at forbrukerinteressen øker mer enn mulighetene fr å kjøpe grønn energi. Blant forbrukerne som ikke hadde fått tilbud om å kjøpe grønn energi, oppgir hele 45 prosent at de gjerne skulle hatt mulighet til å kjøpe det.

Hva betyr alt dette for strømleverandører?

For det første ser dette ut til å utfordre strømleverandørene til å bli enda bedre kjent med kundene sine. For private forbrukene kan konsekvensene bli betydelige, ettersom solceller, batterier og hjemautomatiseringssystemer generelt innebærer større investeringer og langsiktige forpliktelser enn tradisjonelle energikilder. Det er ikke sikkert forbrukerne vet hvor de skal henvende seg for å lære mer om ny energi. Energiselskapene må møte forbrukerne på en måte som tar knekken på usikkerheten deres, samtidig som de møter forbrukernes behov før konkurrentene gjør det.

Var denne siden nyttig?