Nettselskap må være skilt fra annen virksomhet innen 1. januar 2019

Artikkel

Nettselskap må være skilt fra annen virksomhet innen 1. januar 2019

Kravet vil få konsekvenser for organisering og drift av så godt som alle norske nettselskaper. Dispensasjon fra kravet gis bare ved særskilt gode grunner.

Regjeringen følger opp sommerens høringsrunde basert på regjeringens syn på Reiten-utvalgets rapport «Et bedre organisert strømnett» ved å legge frem forslag til endringer i energiloven på fire områder som gjelder nettvirksomhet. Lovforslaget ble lagt frem fredag 4. desember 2015.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

Som ventet foreslås krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. Skillet skal etter forslaget være gjennomført innen 1. januar 2019. Dispensasjon kan kun gis dersom det dokumenteres særskilt gode grunner. Lovendringene ventes å føre til en rekke konsolideringer. Lovforslaget svarer i hovedsak til forslagene som ble lagt frem i regjeringens høringsforslag til oppfølging av Reiten-utvalget.

Departementet har imidlertid presisert at ledere i nettvirksomhet, som ikke vil kunne delta i ledelsen av annen virksomhet som følge av kravet til det funksjonelle skillet, vil omfatte alle personer med sentrale administrative og ledende funksjoner, uavhengig av titler eller andre formalia. Avgrensningen må således vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Det er på den annen side lagt til grunn at et morselskap vil kunne tilby administrative fellestjenester som det er naturlig at ligger i morselskapet i konsernet, for eksempel lønn og HR-tjenester, og at dette ikke vil regnes som «annen virksomhet».

Sentralnettet blir transmisjonsnett og Statnett blir TSO

Det foreslås at transmisjonsnett etableres som begrep for det høyeste nettnivået og defineres i energiloven. Departementet skal i enkeltvedtak kunne fastsette hvilke anlegg som inngår i transmisjonsnettet. Ved dette legges det til rette for gjennomføringen av EUs tredje el-markedsdirektiv. Forslaget innebærer at Statnett blir eneste eier av transmisjonsnettanlegg (TSO), og at de delene av nettet som defineres som transmisjonsnett som ikke eies av Statnett per i dag vil måtte overdras til Statnett.

Koordinerende DSO kan komme i fremtiden, men ingen investeringsplikt

Det foreslås også en hjemmel til å gi forskrift om konsesjonær etter energiloven som koordinerende operatør av distribusjonssystem. Departementet legger til grunn at DSOens oppgaver i henhold til tredje el-markedsdirektiv samsvarer med oppgaver som følger av dagens anleggs- og områdekonsesjoner, men at det kan bli behov for en koordinerende DSO i fremtiden. Det er ikke foreslått innført investeringsplikt basert på forslag fra en koordinerende DSO.

Inntektsrammen vil kunne rettes med tilbakevirkende kraft

Det foreslås hjemmel for å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang som avviker fra forvaltningslovens tidsfrister ved feil i datagrunnlaget ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsramme. Dette vil åpne for at inntektsrammer kan rettes med tilbakevirkende kraft. 

Videre prosess

Det fremlagte lovforslaget skal nå behandles i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Det må antas at en innstilling vil foreligge og at Stortinget vil behandle saken i løpet av våren 2016.

Nettselskap må være skilt fra annen virksomhet innen 1. januar 2019
Var denne siden nyttig?