Artikkel

Regjeringens forslag til oppfølging av Reiten-utvalget

Den 15. april 2015 har regjeringen sendt ut sine forslag til oppfølging av Reiten-utvalgets utredning «Et bedre organisert strømnett».

Forslagene er sendt på høring med høringsfrist 27. mai 2015. I høringsnotatet forslås endringer i energiloven som vil innføre krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av NVE. Det foreslås en overgangsperiode på tre år fra lovens ikrafttreden. Nedenfor følger en oppsummering av noen hovedpunkter fra høringsnotatet.

Innføring av krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet

Departementet mener at det er behov for en innskjerping av regler for å sikre nettselskapenes nøytralitet og deler Reiten-utvalgets vurdering av at den store graden av integrasjon mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i dagens situasjon står i veien for en mer hensiktsmessig nettstruktur. Departementet foreslår derfor i tråd med Reiten-utvalgets innstilling å innføre krav om både selskapsmessig og funksjonelt skille for all nettvirksomhet, uavhengig av antall kunder, likevel slik at det kun vil gjelde virksomheter som får inntektsramme fastsatt av NVE. Kravet vil dermed ikke omfatte produksjonslinjer og industrispesifikke anlegg som det ikke er knyttet nettomsetning til.

Som foreslått av utvalget foreslår departementet at det selskapsmessige og funksjonelle skillet skal trekkes mot all annen virksomhet enn nettvirksomhet, ikke bare mot produksjons- og omsetningsvirksomhet.


Nettvirksomhet skal etter forslaget være organisert som egen selvstendig juridisk enhet. Nettforetak vil ikke kunne kontrolleres av foretak som driver konsesjonspliktig produksjon eller omsetning av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet, og vil ikke selv kunne kontrollere selskaper som driver annen virksomhet enn nettvirksomhet. Personer som leder nettvirksomhet ikke vil kunne delta i ledelsen av annen virksomhet. Nettforetak vil i utgangspunktet ikke kunne omsette andre varer og tjenester enn distribusjon av kraft. Morselskap eller kontrollerende eier i et selskap som driver nettvirksomhet vil videre ikke kunne instruere nettselskapets investeringsbeslutninger - forutsatt beslutningene ligger innenfor de økonomiske rammer som er satt for nettforetaket.

Departementet foreslår imidlertid at det skillet som etableres ikke skal være til hinder for at det samarbeides om felles driftssentral, forutsatt at nettforetaket har styring og ansvar for driftssentralens nettfunksjoner.

Det skal videre fastsettes forskriftsbestemmelser som gir nettforetak adgang til å selge eller leie ut egen kapasitet, herunder driftskontrollfunksjoner, ved overskuddskapasitet og i beredskapssituasjoner. Videre foreslås en generell dispensasjonsadgang fra kravene som forutsettes brukt under «særlige omstendigheter», uten at det i høringsnotatet er gjort nærmere rede for hva slags omstendigheter som vil kunne begrunne slik dispensasjon. Hvorvidt dispensasjonsadgangen skal forvaltes av departementet eller reguleringsmyndigheten vil avklares når det senere fastsettes en oppgavefordeling mellom departementet og reguleringsmyndigheten ved implementeringen av tredje energimarkedspakke.

Reiten-utvalget foreslo også å oppheve kompetanseforskriften (forskrift av 10. mars 2011 nr. 263 om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer).

Et forslag om opphevelse har allerede vært sendt på høring av departementet med høringsfrist 19. januar 2015. Det er foreløpig ikke fattet vedtak om opphevelse, og det er i høringsnotatet heller ikke antydet noe om når et slikt vedtak kan ventes.

Reiten-utvalget støttet NVEs forslag om endringer av reglene for tjenestekjøp i konsern som ble sendt på høring 30. juli 2014. Der ble det varslet en endring av kontrollforskriften § 2-8 som innebærer krav til konkurranse på «enhver anskaffelse» fra selskap i samme konsern «så langt som mulig».

Forsyningsforskriftens unntak for kjøp av tjenester fra selskap som inngår i samme konsern og som har mindre enn 20 % av sin omsetning utenfor konsernet (egenregiunntaket) vil dermed ikke komme generelt til anvendelse for nettselskapets anskaffelser. Nettselskapene vil derimot måtte rapportere alle konserninterne anskaffelser gjennomført uten konkurranse til NVE og vil måtte vise at anskaffelsen var totaløkonomisk mest gunstig for nettselskapet samt at krav til likebehandling av leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning har vært oppfylt.

Departementet varsler i høringsnotatet at NVE tar sikte på å vedta disse endringene i løpet av første halvår 2015 med ikrafttredelse fra 1. januar 2016. Endringene ventes å få anvendelse på alle anskaffelser som avtales fra og med ikrafttredelsen. Det er presisert at dette også vil omfatte avrop under rammeavtaler som foretas etter ikrafttredelsen.

Modernisering og klargjøring av reglene for pantsettelse

Reiten-utvalget foreslo en modernisering og klargjøring av reglene om pantsettelse av strømnett for å lette selvstendig finansiering av nødvendige investeringer i strømnettet. Dette forslaget er ikke omtalt nærmere i departementet høringsnotat.

Endret organisering og styring av investeringer i nett

Reiten-utvalget foreslo en overgang fra tre til to nettnivåer, ved at distribusjonsnett og regionalnett behandles som distribusjonsnett. Departementet deler ekspertgruppens vurdering av dette spørsmålet og varsler implementering av denne endringen gjennom forskriftsendringer - uten at det i høringsnotatet fremkommer noe om tidspunkt for implementering av disse endringene. Når endringen er på plass vil vi kun ha to nettnivåer; et sentralnett (som i hovedsak er eid av Statnett) og et distribusjonsnett som er eiet av større eller mindre lokale nettselskaper.

Reiten-utvalget foreslo videre at investeringene i distribusjonsnettet skulle koordineres av distribusjonssystem¬operatører (DSO’er) for å styrke systemet med kraftsystemutredninger (KSU). DSO’ene skulle etter forslaget koordinere utredning, planlegging og rangering av investeringstiltak i sitt DSO-område, herunder kunne pålegge en konsesjonær å foreta bestemte investeringer i sitt konsesjonsområde, dog slik at uenigheter om prioriteringen skulle kunne kan bringes inn for NVE for avgjørelse.

Departementet mener det er behov for ytterligere utredning av ekspertgruppens forslag om å kunne pålegge en slik investeringsplikt og at det er store nøytralitetsutfordringer ved å gi utvidede driftsoppgaver eller systemtjenester til en koordinerende DSO tilhørende et konsern som også driver produksjon eller omsetning av elektrisk energi. Inntil videre er det således ikke foreslått endringer av reglene som regulerer organisering av investeringene.

Departementet vil også utrede videre Reiten-utvalgets forslag om å utvide tilknytningsplikten for netteiere til en leveringsplikt mot etablering av plikt til anleggsbidrag.

Endringer i inntektssystemet

Reiten-utvalget foreslo et ytterligere press i retning av effektivisering av driften gjennom en endring i systemet for fastsetting av inntektsramme, der det foreslås at effektivitetsmålingen i inntektsrammemodellen skulle telle 70 prosent, mot dagens 60 prosent. Departementet viser til at NVE kan gjennomføre dette på eget initiativ, og at gjennomføring av et selskapsmessig og funksjonelt skille vil øke sammenlignbarheten mellom nettselskaper generelt og redusere konsekvenser av målefeil i NVEs modeller. Departementet forutsetter derfor at NVE vil gjøre en ny vurdering av kostnadsnormens andel når NVE finner det hensiktsmessig.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere problemstillinger som oppstår i kjølvannet av forslagene.

Var denne siden nyttig?