Funksjonelt skille foreslått for nettvirksomheter

Artikkel

Selskapsmessig og funksjonelt skille innføres

1. januar 2021

Energi og miljøkomiteen har fredag 11. mars 2016 avgitt sin innstilling til Stortinget (Innst. 207 L (2015-2016) om regjeringens forslag til endringer i energiloven (Prop. 35 L (2015-2016).

Regjeringspartiene har med tilslutning fra Venstre og Miljøpartiet De Grønne sikret flertall for forslaget om å innføre et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Imidlertid foreslår komiteen at fristen for tilpasning utvides til 1. januar 2021. Av de 148 selskapene som driver nettvirksomhet per i dag er det kun 8 som har gjennomført et funksjonelt skille. Ca. 50 har et selskapsmessig skille og ca. 90 som opererer med et regnskapsmessig skille.

Av andre diskusjonspunkter som er tatt opp i innstillingen kan nevnes at et flertall bestående av regjeringspartiene samt Venstre og Miljøpartiet De Grønne legger til grunn at store forbrukere med høy brukstid vil kunne beholde den særskilte rabatt de i dag får fra Statnett SF for å bidra med fleksibilitet i strømnettet også dersom deres tilknytningspunkt omdefineres til regionalnettet. Videre er et relativt bredt flertall enige om at utenlandsforbindelser vil inngå i transmisjonsnettet dersom de har en spenning på 200 kV. Det samme gjelder utenlandsforbindelser med spenning på 132 kV som vurderes å være av vesentlig betydning for driften av transmisjonsnettet. Det er også enighet om at disse har en vesentlig betydning for hvordan Transmission System Operator (dvs. Statnett SF) kan forvalte sitt ansvar som systemoperatør.

Et mindre flertall bestående av regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ser imidlertid lovforslaget i sammenheng med et forslag som regjeringen har sendt på høring tidligere i vinter om at andre enn Statnett skal få adgang til å kunne bygge, eie og drive utenlandsforbindelser. Dette flertallet legger til grunn at verken definisjonen av - eller flertallets felles syn på transmisjonsnettets betydning for TSOens oppgaver - er til hinder for at enkeltstående utenlandsforbindelser kan eies av andre enn Statnett SF.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne går for øvrig inn for at nettselskaper bør pålegges å tilby plusskundeabonnement til husholdninger, boligselskaper og næringsdrivende når og dersom disse i fremtiden kan levere egenprodusert strøm på nettet. Dette flertallet mener at Stortinget bør be regjeringen om å legge til rette for dette.

Var denne siden nyttig?