Nyheter for CFO

Artikkel

CFO-nyheter - august 2016

Les mer om CFO-rollen, M&A, strategi overfor disrupsjon, å skape en kultur for cybersikkerhet, fremtidsinvesteringer og utfordringen med raske avgjørelser.

Top CFO’s Roles in Today’s Business Environment: CFO Signals

I Deloittes siste globale CFO-undersøkelse svarer CFO-er at de vanligste rollene som CEO forventer de skal dekke er som  «fact provider», «challenger», «stakeholder manager» og «capital manager». Undersøkelsen viser at dette samsvarer med de rollene CFO-ene selv mener at de tar, men at det er betydelige bransjeforskjeller. Undersøkelsen indikerer også at det i gjennomsnitt er ni funksjoner som rapporterer til CFO. 

Les mer »

Acquiring Innovation Calls for New M&A Tools and Teamwork

I Deloittes nyeste undersøkelse om bedriftsutvikling sa mer enn halvparten av 357 M&A-ledere at de forventer en betydelig økning i oppkjøp som tar sikte på å anskaffe innovasjon og nye forretningsmodeller. Bare 20 prosent av respondentene mener deres egen organisasjon er godt nok forberedt på å håndtere dette. Ifølge undersøkelsen har flere bedriftsutviklingsorganisasjoner begynt å bygge opp sine M&A-kunnskaper for å være bedre rustet til å drive og håndtere innovative anskaffelser, og for å bli en «foretrukket oppkjøper».

Les mer »

Board Considerations: Strategy in the Face of Disruption

Som konsekvens av at tempoet på disruptive endringer fortsetter å akselerere, bør organisasjoner utforme strategier som har fleksibilitet til å holde tritt med og tilpasse seg slike endringer, samtidig som de holder organisasjonen fokusert på sine langsiktige mål for å skape verdi for sine interessenter. Les mer om dette og hvilke spørsmål knyttet til disruptiv endring det kan være nyttig for styret å diskutere med ledelsen.

Les mer »

Aligning Cybersecurity with Corporate Culture

Å skape en cybersikkerhetskultur innebærer at ansatte får en økt bevissthet om cybersikkerhet sine daglige beslutninger og handlinger, og at ansatte gis kunnskap og verktøy for å redusere slike trusler. IT- og sikkerhetsledere kan bidra til økt bevissthet i organisasjoner ved å dra lærdom fra tiltak som har blitt gjort for å øke arbeidssikkerhet. Ved å bygge opp en cybersikkerhetskultur kan selskaper forbedre sin evne til å beskytte data, forebygge cyberangrep, redusere risiko og beskytte aksjonærverdier.

Les mer »

Investing for the Future

Mange bedrifter ser på strategiutvikling som en sekvensiell prosess. En slik tilnærming kan vise seg å ikke være effektiv i en raskt skiftende verden. En tidshorisont på tre til fem år kan være for lang til å åpne for eksperimentering, og for kort til å oppnå en strategisk fordel. En FAST (Focus, Accelerate, Strengthen og Tie-it-all-together) strategi omfatter både kortsiktige og langsiktige perspektiver som muliggjør rask iterasjon og læring over tid. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan en FAST-strategi kan utarbeides og hvordan slike strategier kan hjelpe ledere å vurdere hvilke krefter som vil forme fremtiden for deres organisasjon.

Les mer »

The Dangers of Being Too Decisive

CFO-er blir konfrontert med flere avgjørelser innen et bredt spekter hver dag, fra å gjennomføre en fusjon til å ansette rett personell til viktige stillinger. Som konsekvens av mange beslutninger følger et press, eksternt eller selvpålagt, til å trekke raske konklusjoner. Studier viser at et for tidlig fokus på gjennomføring ved vurdering av en viktig beslutning kan forverre skjevheter og føre til for høy risikotaking. Lær mer om ulike beslutningstakingsfaser og hvordan du kan redusere fallgruvene ved å innføre et gjennomføringsorientert tankesett.

Les mer »

Var denne siden nyttig?