Fargerike skjorter på kleshengere.

Artikkel

Deloittes CFO-undersøkelse

– Forsiktig optimisme

En nettoandel på 10 % av norske CFO-er har et mer optimistisk syn på framtiden enn for seks måneder siden. Dette fortsetter en stigende trend observert gjennom det siste året. Driverne er økte forventninger til stabil valuta, stabil renteutvikling og en tydelig styrking av forventningene til innenlandsk forbrukermarked. Likevel er bedriftene fortsatt tilbakeholdende med nye investeringer, og ser gjennomgående ut til å være forsiktige med å ta ny risiko.

Forbrukermarkedet er i bedring

CFO-ene i forbrukermarkedet og industrien er markant mer optimistiske med tanke på framtiden sammenlignet med forrige halvår. Disse bransjene har mange respondenter, og er derfor ansett som relativt representative. SSB rapporterer om vekst i husholdningenes konsum i 2014, etter et svakt 2013, noe som stemmer godt overens med våre funn.

Mest bekymret for svikt i innenlandsk etterspørsel

Hele 38 % av CFO-ene anser svikt i innenlandsk etterspørsel som den største bekymringen for de kommende tolv månedene. Andelene som oppgir frykt for svikt i utenlandsk etterspørsel og økte lønnskostnader som største bekymring er reduserte fra forrige undersøkelse. Valutaeksponeringen blant respondentene i denne undersøkelsen er ikke lavere enn i forrige rapport, og kan derfor ikke forklare dette utslaget. Usikkerheten knytter seg altså nå mindre til valuta, rente, kostnader og internasjonale konjunkturer, og mer til utviklingen i innenlands etterspørsel. På tross av denne frykten ser vi som nevnt en tydelig optimisme i bransjene som er avhengige av forbrukermarkedet. Innenlandsk etterspørsel fremstår dermed som en avgjørende faktor man er optimistisk til, men, som alle viktige faktorer, også er knyttet til en viss bekymring.© 2014 Deloitte AS

På tross av nedgangstider er ikke oljeindustrien veldig negativ til framtiden

I oljebransjen er det kun en moderat redusert optimisme til framtiden sammenlignet med forrige halvår. Dette til tross for nedgangstider i bransjen. En reduksjon av finansiell risiko i balansen er allerede gjennomført, og det kan virke som næringen mener de allerede har tatt tilstrekkelige grep for å møte en tøffere hverdag. Oljebransjen representere en signifikant del av respondentene i undersøkelsen.

Økt tro på lave renter

En nettoandel på 7 % forventer økte renter de neste seks månedene. Det er den laveste nettoandelen registrert i denne undersøkelsen på fire år. På ett år har andelen med tro på økte renter falt hele 51 prosentpoeng. NIBOR-rentene er historisk lave, men likevel er forventningene til økte renter altså redusert. 

CFO-ene har tilsynelatende tatt til seg signaler fra Norges Bank og Den europeiske sentralbanken (ESB) om at lave renter må forventes i tiden framover. Merk at undersøkelsen ble gjennomført før rentemøtet i Norges Bank 18. september hvor styringsrenten ble holdt uendret.

CFO-ene ser et bedre og mer balansert finansieringsmarked enn på lenge

Finansieringsmarkedet ser ut til å ha stabilisert seg på et godt nivå. CFO-ene rapporterer om positive holdninger til attraktivitet og tilgjengelighet av både bankfinansiering og obligasjonslån.

Deloittes CFO-undersøkelse – Forsiktig optimisme
Var denne siden nyttig?