Artikkel

Deloittes CFO-undersøkelse

Første kvartal 2015

Vendepunktet

I undersøkelsen for 1. kvartal 2015 er 25 % netto1 av CFO-ene mindre optimistiske til de økonomiske utsiktene enn for seks måneder siden. Dette er et brudd på den stigende tendensen som har vært observert de tre foregående undersøkelsene. Hoveddriveren bak at optimismen snus er det varige fallet i oljepris som har store ringvirkninger i norsk økonomi. I tillegg til skiftet for oljebransjen vil fortsatt svak utvikling i husholdningenes konsum og i næringsinvesteringene på fastlandet fortsette. Våre resultater viser at den observerte negativiteten vil materialiseres ved at selskapene vil prioritere ikke-ekspansive strategier for det kommende året.

1 Nettoandelen / Netto % er gjennom hele undersøkelsen definert som differansen mellom prosentandelen positive og negative respondenter avhengig av hvilken som er størst.

Deloittes CFO-undersøkelse – Vendepunktet

Redusert optimisme, spesielt i oljebransjen

  • Oljebransjen er særlig negative til den økonomiske fremtiden. 69 % netto er mindre optimistiske til de økonomiske utsiktene nå enn for seks måneder siden. Den observerte pessimismen er markant høyere enn for de to andre bransjene med flest respondenter i undersøkelsen, detaljhandel/engros (36 %) og produksjon/industri (7 %).

Etterspørselsvikt er største bekymring

  • Svikt i etterspørsel er, som i de to foregående undersøkelsene, den største bekymringen for CFO-ene. 55 % har svikt i innenlandsk eller utenlandsk etterspørsel som sin største bekymring de neste 12 månedene, og differansen mellom etterspørselsvikt og de alternativene bekymringene vokser i våre resultater. Den moderate veksten og konjunkturnedgangen som forventes i 2015 kan øke frykten for bortfall av kundemassen.

Ikke-ekspansive prioriterte strategier for kommende år, men noen tegn til optimisme i M&A-markedet

  • Når CFO-ene skal oppgi selskapets strategiske prioriteter for det kommende året, er ikke-ekspansive strategier de som får mest oppslutning. Fokus på kjernevirksomhet, kostnadsreduksjon og organisk vekst oppnår alle en svarandel på over 50 %. Samtidig har 35 % av CFO-ene vekst gjennom oppkjøp som en prioritert strategi. Når CFO-ene blir spurt om deres bruk av kontantstrøm det kommende året, har 16 % oppkjøp som hovedprioritet. Dette er en klar økning fra de to foregående undersøkelsene, og kan tyde at selskaper med tilgjengelige midler anser en konjunkturnedgang som et godt tidspunkt for å kjøpe underprisede selskaper i markedet.

Banklån er den klart foretrukne finansieringskilden, og rentene forventes redusert

  • Av respondentene angir 75 % netto at banklån fremstår som attraktivt og 65 % netto at finansieringskilden fremstår som tilgjengelig. Dette er den høyeste målte tilgjengeligheten for noen finansieringskilde siden undersøkelsen i 1. kvartal 2011. Dagens rentenivå er historisk lavt, og sett i lys av CFO-enes syn på tilgjengelighet er utlånsviljen også til stede. En viktig driver bak attraktiviteten er CFO-enes forventning om at rentenivået vil falle ytterligere de neste 6 månedene (53 % netto).

Bortfall av obligasjonsmarkedet

  • Vi observerer et drastisk fall i CFO-enes syn på attraktiviteten til og tilgjengelighet av obligasjonslån. Nettoandelen som oppgir obligasjonslån som lett tilgjengelig, faller fra 59 % til 20 % sammenlignet med forrige undersøkelse. Nettoandelen som oppgir obligasjonslån som attraktivt, faller fra 54 % til 10 %. Etter flere år med et hett obligasjonsmarked ble slutten av 2014 preget av få nye utstedelser. Denne tendensen har fortsatt inn i 2015, og per mars var det ennå ikke foretatt en high yield-utstedelse i Norge.
Var denne siden nyttig?