Artikkel

Deloittes CFO-undersøkelse

Tredje kvartal 2015

Depressive tendenser

Deloitte CFO-undersøkelse for 3. kvartal 2015 er gjennomført blant økonomisjefer (benevnt CFO-er i denne rapporten), fra Norges 500 største bedrifter. Formålet er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om de økonomiske framtidsutsiktene, representert ved blant annet risiko og finansiering av bedriften, samt å fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. Undersøkelsen gjennomføres hvert halvår, og denne rapporten er den tiende i rekken. Totalt besvarte 98 CFO-er undersøkelsen i løpet av perioden 7. – 15. september 2015. Undersøkelsen gir et godt bilde av den finansielle situasjonen hos de største virksomhetene i Norge med tanke på størrelse på endelig utvalg, fordeling av respondenter på ulike bransjer, samt eksponering mot valuta.

Depressive tendenser preger norsk økonomi. Fallet i oljeprisen driver denne utviklingen. Rentene forventes å falle ytterligere, den finansielle risikoen i balansene søkes redusert, kostnadsreduksjon er hovedprioritet og obligasjonsmarkedet er helt tørt. Likevel er ikke ringvirkningene fra petroleumsbransjen per nå så store som man kunne frykte. Selv om det overordnede bildet er mer negativt enn tidligere også for andre bransjer, er det fortsatt tydelige forventninger om vekst i inntekter og margin samt noe oppkjøpsvilje.

Deloittes CFO-undersøkelse – Depressive tendenser

Ytterligere redusert optimisme, spesielt i oljebransjen

Oljebransjen er særlig negative til den økonomiske fremtiden. 90 % netto1er mindre optimistiske til de økonomiske utsiktene nå enn for seks måneder siden. For seks måneder siden var tilsvarende mål 69 % netto. Den observerte pessimismen er markant høyere enn for de andre bransjene, men det negative sentimentet går på tvers av bransjer og valutaeksponering.

Stor tro på enda lavere rentenivå de neste seks månedene

Over 90 % av CFO-ene forventer en nedgang eller uendret nivå på NIBOR-renten de neste seks månedene. Dette er en fortsettelse av tendensen fra i vår, men et tydelig skifte fra tidligere undersøkelser.

Den finansielle risikoen i balansen har økt de siste tolv månedene, men CFO-ene forsøker å bremse utviklingen

Den finansielle risikoen i balansen oppgis å ha økt de siste tolv månedene for første gang siden 2013. Det er imidlertid ikke i oljebransjen at risikoen nå har økt mest. 25 % netto av CFO-er i bransjen produksjon/industri oppgir økt finansiell risiko i balansen. For oljebransjen har tilsvarende mål gått ned fra 31 % i vår til 10 % i denne undersøkelsen.

Ikke-ekspansive strategier prioriteres de neste tolv månedene med avventende oppkjøpsvilje

Kostnadsreduksjon, fokus på kjernevirksomhet og organisk vekst er fortsatt de mest prioriterte strategiene for de neste tolv månedene. Kostnadsreduksjon blir oppgitt som en prioritet av hele 66 % av CFO-ene. Den positive trenden fra i vår knyttet til vekst gjennom oppkjøp er avventende.

Obligasjonslån er for første gang i denne undersøkelsens historie ikke en attraktiv finansieringskilde

Vi observerte et drastisk fall i CFO-enes syn på attraktiviteten til og tilgjengelighet av obligasjonslån i vår. Nettoandelen som oppga obligasjonslån som lett tilgjengelig, falt fra 59 % til 20 % ved forrige undersøkelse og faller nå videre til 14 %. Nettoandelen som oppga obligasjonslån som attraktivt, falt fra 54 % til 10 % ved forrige undersøkelse og faller nå videre til -1 %. For første gang i denne undersøkelsens historie (våren 2011) oppgir en overvekt av CFO-ene at obligasjonslån ikke er en attraktiv finansieringskilde. Etter flere år med sterkt obligasjonsmarked ble slutten av 2014 preget av få nye utstedelser. Denne tendensen er forsterket gjennom 2015 og er trolig nært knyttet til utviklingen i oljebransjen og nedgangen i den underliggende oljeprisen. 

Var denne siden nyttig?